– Smittevernreglene må bli strengere

Utdanningsforbundet vil ha strengere smittevernregler, og foreslår at en del av de reglene i smittevernveilederne som til nå har vært anbefalinger endres til «skal». – Slik det er nå oppleves det ikke trygt på mange skoler, sier Steffen Handal.

Utdanningsforbundet har i dag, 9. mars, sendt konkrete innspill til Utdanningsdirektoratet om smittevernveilederne i skoler og barnehager. Regjeringen har bestemt at veilederne for barnehage og skole med råd og retningslinjer, nå skal gjennomgås og vurderes i lys av den nye smittesituasjonen.

Les innspillet her: Innspill til veiledere om smittevern i barnehager og skole

Les egen sak om barnehagene her: – Barnehagene må kunne redusere åpningstida både på gult og rødt nivå

– Det er nødvendig og bra at regjeringen erkjenner at det smittevernsystemet vi har må revideres og forbedres. Det er også bra at partene får anledning til å gi innspill i forkant av endringene. Selv om vi også er enige i at barn og unge må skjermes så langt det er mulig, mener jeg at vi må ha strengere smittevernregler nå – i alle fall der smittetallene går opp. Det oppleves ikke som trygt og vi får mange uromeldinger fra våre medlemmer, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til VG i dag.

Strengere avstandskrav

Ulike virusmutasjoner av covid-19 har den siste tiden spredt seg i Norge. Mutasjonene synes å være langt mer smittsomme i alle aldersgrupper enn det opprinnelige viruset, og elever og ansatte på skolene er mer utsatt for smitte enn tidligere.

– I innspillet foreslår vi blant annet at en del av de reglene som har vært anbefalinger og der en bruker ordet bør, må erstattes med «skal». Vi må ha strengere krav til avstand og foreslår å vurdere bruk av munnbind for de eldste trinnene, sier Handal.

Utdanningsforbundet er også åpne for at det leies ekstra lokaler og settes inn flere vikarer. Vi tror at det er mer fornuftig å organisere skoledagen slik at de yngste barna er på skolen annenhver dag, i stedet for noen timer hver dag. Både skoleskyss og enklere renhold tilsier det.

– Strengere smittevernregler vil føre til merarbeid og ekstraarbeid. Dersom dette innebærer overtid for lærere, må det kompenseres. Det mener vi må skje gjennom forpliktende, skriftlige sentrale avtaler. Statsministeren var svært tydelig på viljen til å kompensere for merutgifter, og at det er et kommunalt ansvar å se til at midler når helt ut til den enkelte barnehage og skole. Her må arbeidsgiverorganisasjonen KS på banen og ta ansvar for at dette blir gjort i hele landet, mener Handal.

Arbeidsmiljøet for lærere og ledere

Våre medlemmer har stått i en utrolig presset situasjon i svært lang tid, og fortsetter å være i denne pressede situasjonen. Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er et lovpålagt krav etter arbeidsmiljøloven.

– Vi mener at lærernes lovpålagte krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø må gjøres klarere ved at dette også tas inn i smittevernveilederne, sier lederen, og peker på at oppfølging av barns behov henger svært tett sammen med læreres arbeidsmiljø.

Pandemisituasjonen har vist seg å være langvarig, og mange av våre lærere både i barnehage og skole er nå på bristepunktet. Manglende oppfølging av behov for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø har begynt å vise seg i form av stadig flere sykemeldte lærere.

Ønsker klargjøring av reglene for yrkessykdom

Reglene om covid-19 med alvorlige komplikasjoner som yrkessykdom fordrer at smitten må ha forekommet i virksomhet med et miljø med «særskilt sykdoms- eller smittefare».

– Vi har derfor bedt om klarhet i om skole og barnehage vil regnes som virksomhet i et slikt miljø. En klargjøring av hvordan disse reglene skal tolkes er viktig for den pressede situasjonen våre lærere og ledere står i, sier Handal.

Koronakrisen – Spørsmål og svar

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet