Voksenopplæringen: – Må ha tydeligere smittevernsråd

SAMMENSATT GRUPPE: Utdanningsforbundet får henvendelser fra medlemmer innen voksenopplæringen nå under koronakrisen. De ønsker at smittevernråd blir utarbeidet. Foto: iSTOCK

Ansatte i voksenopplæringen trenger tydeligere råd om smittevern i arbeidet med voksne elever. En del av dem er grupper med svak helse som er spesielt sårbare for smitte.

Publisert 27.04.2020

Utdanningsforbundet får henvendelser fra medlemmer innen voksenopplæringen nå under koronakrisen. Så langt er det ikke utarbeidet en egen smitteveileder på dette feltet. Det bekymrer, selv om tilbudet foreløpig er stengt.

– Voksenopplæringen har ikke alltid lokalene sine i skolebygg, og mye av støttepersonellet reiser rundt mellom flere opplæringssteder. De er usikre på om de kan gjennomføre veiledningen for alle uten å bli «supersmittere».
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

– Opplæringsstedene og støttepersonellet trenger tydelige smittevernråd for hvordan de skal utføre arbeidet sitt og samtidig hindre smittespredning, sier Steffen Handal.

Spørsmål og svar om koronakrisen for våre medlemmer

Sammensatt gruppe

De som jobber i voksenopplæringen er lærere, men også støttepersonell, som spesialpedagoger, logopeder og annet personell tilknyttet PPT. Elevene deres er voksne som kan ha behov for ekstra tilrettelegging.

Voksenopplæringen for de med spesielle behov kan være spesielt sårbar med tanke på covid-19, det er elever som sitter i rullestol eller blant annet har nedsatt lungekapasitet.

– Må hindre frafall

En stor elevgruppe i opplæringen er voksne som tar grunnskole eller videregående, og er sårbare fordi de mangler motivasjon og tilknytning til skolen. En viktig årsak kan være frafall og negative erfaringer i skolen da de var barn og unge.

Noen av disse tar voksenopplæring for å kunne komme inn på arbeidsmarkedet. Andre fordi de er ufaglærte og må fullføre videregående for å kunne fortsette i den jobben de har, eller fordi de trenger et nytt fagbrev for å kunne kvalifisere til et annet arbeid.

– Mange voksne er i en livssituasjon hvor de har familie og bor tett, noe som har gjort det spesielt vanskelig å følge opp skolearbeidet når skoler og barnehager har vært stengt. Felles for mange av dem er at de trenger spesiell oppfølging og støtte fra lærere og støttepersonell i voksenopplæringen for å kunne fullføre, påpeker Handal.

– Skolene trenger ressurser og tydelige retningslinjer for hvordan de skal følge dem opp for å hindre frafall, sier Utdanningsforbundets leder.

Svake norskferdigheter en utfordring

En betydelig andel innen voksenopplæringen er innvandrere og flyktninger med norsk som andrespråk.

– For mange av disse er svake norskferdigheter en utfordring som gjør det vanskelig å nå frem med informasjon om smittevernet. Mange med kort botid i Norge har mindre kunnskap om norske institusjoner og har vanskelig for å motta beskjeder. Dette kan skape utrygghet, understreker Handal.

– Konsekvensen kan bli at mange holder seg hjemme fordi de er usikre på om opplæringsstedene gir dem et tilbud som ivaretar smittevern godt nok. Uten informasjon risikerer vi også at mange ikke forstår hvordan de skal forholde seg til smittevernet og at de må holde seg hjemme fra skolen hvis de får symptomer.

Utdanningsforbundet mener at innvandrere med svake norskferdigheter må få tilgang til informasjon på sitt morsmål. Det må utvikles informasjon på flere språk slik at elever med svake norskferdigheter får mulighet til å sette seg inn i mye smittevernregler og kjenner seg trygge på at smittevernet ivaretas på opplæringsstedet.

Voksenopplæring

Voksenopplæring er en samlebetegnelse på opplæring som er særlig rettet mot en sammensatt gruppe voksne med sikte på personlig utvikling, kvalifisering for arbeidslivet eller kvalifisering for videre skolegang. Opplæringen omfatter i hovedsak grunnskolen, videregående opplæring og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere. Voksenretten gjelder fra fylte 25 år.

Saker om koronakrisen