Støtter forslag om mer hjemmeskole

Regjeringen foreslår utvidet bruk av hjemmeskole – også når det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. I sitt høringssvar stiller Utdanningsforbundet seg positiv til flere av forslagene.

– Vi vet at elevene lærer best når de kan være på skolen. Derfor har vi sagt at det i utgangspunktet bare skal være hjemmeopplæring på rødt nivå. Samtidig ser vi at skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for mer handlingsrom.

Det sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) om forslaget regjeringen nylig la frem om mer bruk av hjemmeskole.

Les regjeringens høringsnotat her.

Utdanningsforbundet har nå kommet med sitt høringssvar, og støtter mange av de forslagene regjeringen kommer med.

– Vil kunne redusere belastningene i skolen

– Melbys begrunnelse er at større lokal frihet i organiseringen av opplæringen kan forebygge sykdom og fravær hos lærere på grunn av stor belastning, noe som vil redusere vikarbruken og sikre opplæring av høy kvalitet. Utdanningsforbundet mener det i denne situasjonen er positivt at man «på skoler med mye fravær knyttet til pandemien over tid» kan åpne for større fleksibilitet i bruken av hjemmeopplæring. Dette vil kunne redusere belastningene i skolen.

– Vi vet at det er mange lærere som er veldig slitne av den ekstrabelastningen de har hatt under pandemien, og noen av de tiltakene som foreslås kan redusere presset mange opplever. Derfor støtter Utdanningsforbundet mange av forslagene som ligger i høringen, sier Steffen Handal.

«Stor uro» blant lærerne

Folkehelseinstituttet (FHI) advarer i dagens VG mot de ferske forslagene, og viser til forskning fra flere land som sier at lærere ikke er mer utsatt for smitte enn andre yrkesgrupper. FHI mener derfor endringene i forslaget «kan bidra til å legitimere en bekymring det ikke er grunnlag for».

– Vi er ikke smitteeksperter og FHI er mye nærmere til å vurdere det enn oss. Men vi ser at det er stor uro, stor utrygghet, høyt fravær, utstrakt bruk av karantene og svært krevende arbeidsforhold blant lærerne.

– Hvis dette tiltaket bidrar til at både elever og lærere får en bedre skolehverdag er det etter vårt syn viktig å prøve. Og når det er sagt så er det også klare begrensinger i forslaget. Vi tror ikke skoleeiere kommer til å benytte seg at dette tiltaket i utrengsmål, mener Handal.

Forslaget betyr at skoler på gult nivå også kan ha mer hjemmeopplæring. I forslaget heter det blant annet at «på skoler med mye fravær knyttet til pandemien over tid» skal det åpnes for større fleksibilitet i bruken av hjemmeopplæring.

Hovedregelen består

Hovedregelen skal fortsatt være at hjemmeopplæring kun skal benyttes når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak, men regjeringen vil åpne for noe mer hjemmeopplæring innenfor et sett med kriterier. For eksempel skal hjemmeopplæringen gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen.

I Utdanningsforbundets høringssvar heter det at «Utdanningsforbundet er enig i at elevenes læringsmiljø og hensynet til elevens beste er og må være et helt overordnet hensyn ved all opplæring. Samtidig vil det være en klar sammenheng mellom elevenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø, og store utfordringer i arbeidsmiljøet til lærere og skoleledere vil kunne ha klare og direkte negative konsekvenser for elevenes læringsmiljø.

Mange skoler har den siste tiden vært nødt til å praktisere opplæring på skolen kombinert med hjemmeopplæring grunnet i smittevern, karantene eller stort fravær. Dette har gitt store utfordringer i planlegging og organisering av opplæringen med omfattende merarbeid for både lærere og skoleledere. Denne situasjonen har ført til svekket forutsigbarhet for elevene hvor trygge rammer og møter med kjente voksenpersoner i opplæringen har blitt redusert.»  

Videre i høringssvaret skriver Utdanningsforbundet at «Utdanningsforbundet støtter forslaget og mener de nye formuleringene i forslaget bedre enn i dag ivaretar bredden i de sammensatte utfordringene norsk skole står overfor under pandemien. Vi er enig med departementet i at økt fleksibilitet i organiseringen av skoledagen på klare vilkår ikke vil svekke elevenes lovfestede rettigheter.»

Les hele høringssvaret til Utdanningsforbundet her.