Støtte til barnehagestyrere under koronapandemien

Styrere står i et særlig krysspress under denne pandemien. Til hjelp i styrernes beredskapsarbeid har vi laget en oversikt over noen sentrale problemstillinger mange av dere vil møte denne høsten.

Dere som er styrere i barnehagen har stått i et særlig krysspress i koronatiden, og det er store forventninger knyttet til det arbeidet dere skal gjennomføre. Det har ligget, og ligger fortsatt, et stort ansvar på dere for å skape trygghet og en viss forutsigbarhet der mange kjenner på usikkerhet. I tillegg er det et betydelig merarbeid administrativt. 

Krevende beredskapsarbeid

Høstens beredskapsarbeid vil fortsatt være krevende, også på grunn av varslede nedskjæringer i kommuneøkonomien mange steder. Et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgt, verneombud og eier vil kunne hjelpe til å treffe de rette beslutningene for barn og ansatte i barnehagene.

Mange problemstillinger

Til hjelp i styrernes beredskapsarbeid har Utdanningsforbundet laget en oversikt over noen sentrale punkter mange av dere vil møte denne høsten. Er det mulig å gjennomføre disse tiltakene innenfor dagens økonomiske og tidsmessige rammer? Hva bør bringes opp på kommune/skoleeiernivå for å kunne gjennomføres? Diskuter gjerne med tillitsvalgte og verneombud. Punktene dekker selvsagt ikke alle områder eller problemstillinger. Og det må tas særlig hensyn til lokale utfordringer, samt særskilte utfordringer knyttet til ulike nivåer i utdanningsløpet.

Problemstillinger dere vil kunne møte i høst:

  • Dersom de generelle smitteverntiltakene skal opprettholdes på gult nivå: Er dette mulig med de ressursene barnehagen har tilgjengelig i dag? 
  • Barnehagene må være klare til å iverksette tiltak på rødt nivå. 
  • Medvirke til at de ansatte, herunder tillitsvalgte og verneombud, deltar i utarbeidelsen og implementering av beredskapsplanene.
  • Sørge for at ansatte har gode arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø under pandemien.
  • Tilpasse arbeidsplasser så avstanden mellom de ansatte (eller sikre renhold mellom hver gang delte arbeidsplasser er i bruk) er i tråd med smittevernsanbefalinger.     
  • Legge til rette for at smitteverntiltak kan opprettholdes på møterom, og at alle møter også kan gjennomføres digitalt.
  • Lage en plan for bemanningssituasjonen ved unormalt høyt sykefravær som følge av korona.
  • Sette inn ekstra bemanning for ekstraordinære oppgaver som følge av smittevern.
  • Dokumentere ekstraordinære utgifter knyttet til koronasituasjonen og søke om ekstra midler til dette. 
  • Undersøke om eventuelle varslede kutt vil få konsekvenser for bemanningen. Vil slike kutt utfordre barnehagelærernormen?