Statped i endring – uten klar rolle- og ansvarsfordeling

– I forslag til nytt mandat for Statped er det uklart hva som er forskjellen mellom Statpeds fremtidige mandat og det som er deres mandat i dag, sier Utdanningsforbundets Ida Næss Hjetland.

Utdanningsforbundet mener at det er viktig å bevare opparbeidet spesialpedagogisk kompetanse i Statped (statlig spesialpedagogisk tjeneste). Samtidig må det være en tydelig plan for et spesialpedagogisk kompetanseløft i fylkeskommuner og kommuner.

– Det er viktig at kompetanseløftet rettes mot ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), i tillegg til barnehage og skolen. For å få til en vellykket overføring av kompetanse fra stat til kommune trenger vi at det settes krav til bruk av midlene på det spesialpedagogiske området, sier Hjetland som er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og kontaktperson for faglig- administrativt støttesystem (FAS).

Hun er også bekymret for at den økonomiske situasjonen til Statped i denne omstillingsfasen.

– En reduksjon i bevilgningene på 150-200 millioner i løpet av omstillingsperioden vil kunne gå utover både bemanning og lokasjoner, sier Hjetland.

I november ble Utdanningsforbundet invitert til møte i kunnskapsdepartementet (KD) for å gi innspill på forslag til nytt mandat for Statped .


– Utdanningsforbundet reagerer på at prosessen rundt endring av mandatet ikke er åpen. Det er ikke organisert en bred offentlig høringsprosess. Konsekvensene av endret mandat i Statped kan få store følger for PP-tjenesten, fylkeskommuner og kommuner i hele landetIda Næss Hjetland, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og kontaktperson for faglig- administrativt støttesystem (FAS)

Endring av mandat

Overføring av kompetanse fra stat til kommune henger sammen med rapporten fra Nordahl-utvalget (2018)  og stortingsmeldingen Tett på (2019-20). Regjeringen har som målsetting at den spesialpedagogiske kompetansen skal være tettere på barn og unge. Det er foreslått at Statped skal få et enda mer spisset mandat enn i dag.

– I november mottok kunnskapsdepartementet forslaget til nytt mandat fra Statped og prosessen går fort, kanskje for fort, sier Hjetland.

Det nye mandatet skal etter planen besluttes i departementet tidlig i 2021. Det er forespeilet en omstilling frem til 2024. Det legges opp til at Statped både skal være et fagdirektorat og en aktiv tjenesteyter.

– Ut fra det som ligger i forslaget til mandat vil det trolig bli en utfordring å fylle begge rollene med en nedskalert bemanning, forklarer Hjetland.

Utdanningsforbundet har fulgt opp tidligere innspill på Nordahl-rapporten og stortingsmeldingen Tett på.

– Vi er positive til et spesialpedagogisk kompetanseløft og støtter regjeringens mål om at hver kommune og fylkeskommune skal ha tilgang til tilstrekkelig flerfaglig kompetanse, sier Hjetland.

Men hun stiller spørsmål ved hvor bærekraftig de ulike fagmiljøene i Statped vil være med den nedbemanningen som er forespeilet.

– Det fordrer en viss saksmengde på hvert område og et tilstrekkelig stort tverrfaglig fagmiljø for at Statped fortsatt skal kunne gi gode og faglig oppdaterte tjenester på spesialpedagogiske områder.

Kompetansen må opprettholdes

Utdanningsforbundet er bekymret for at konsekvensen av en rask endringsprosess kan bli at barn og unge med særskilte behov må vente lengre på den hjelpen de trenger.

– Vi etterlyser en helhetlig risikovurdering før mandatet vedtas. Statped vil gi tjenester mot større grupper fagpersoner og det forventes systemer for kompetansebygging på lokalt nivå slik at kompetansen opprettholdes, sier Hjetland.

Støttesystemet i små og store kommuner/fylkeskommuner har ulike forutsetninger for å ta imot tjenester og bygge fagmiljøer.

– Vi kan så langt ikke se en reell styrking av sektoren, men heller enn flytting av midler, i det regjeringen omtaler som et «varig og omfattende kompetanseløft». For oss er det viktig at barn og unge skal ha lik og tilstrekkelig tilgang på spesialpedagogiske tjenester, uansett hvor de bor i landet, sier Hjetland.

Hun har fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer i Statped som tyder på at målet om å bygge opp fylkeskommunal og kommunal kompetanse i løpet av omstillingsperioden 2020- 2024 er for ambisiøst. Utdanningsforbundet er derfor også bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for dem som har behov for tjenestene som Statped gir i dag.

– Et godt partsamarbeid med involvering av tillitsvalgte og verneombud er avgjørende for at omstillingen skal gå etter intensjonen og at de ansattes rettigheter ivaretas. Vi må sikre at midler og folk blir i den spesialpedagogiske sektoren i kommuner og fylkeskommuner når det statlige støttesystemet bygges ned, avslutter Hjetland.

Les også:
Stortingsmelding med uavklarte spørsmål 
Skuffet over manglende lydhørhet 

Fakta om Statped

  • Statped er en viktig del av den spesialpedagogiske kjeden.
  • De bidrar med spisskompetanse innenfor små og spesialiserte spesialpedagogiske fagområder og i svært komplekse saker, slik at kommuner og fylkeskommuner får hjelp til å gi et tilrettelagt opplæringstilbud til barn og elever.
  • Statped har særlige oppgaver knyttet til Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (hjelpemiddel for personer som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk)
  • Oppfølging og opplæringstilbud i tegnspråk og skole for døvblinde.
  • For å gjøre kompetansen til Statped mer tilgjengelig ble det innført et lavterskeltilbud "Spør oss" i 2019, en anonym tjeneste der brukere kan ta kontakt på telefon, chat eller e-post for spesialpedagogisk rådgiving.

Sitert

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland