Spørsmål og svar om Oslo-oppgjøret 2020

Her finner du svar på spørsmål vi har fått i etterkant av lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

(Oppdatert 27. oktober med at fristen for å stemme er 12. november)

Er dette et bra resultat for Utdanningsforbundet?

Samlet sett er dette et godt resultat, også sett i lys av den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i. Vi har fått forhandlingsrett på pensjon, vi har fått bedre bestemmelser for lønn under videre- og etterutdanning, og vi har sikret reallønnsveksten på lik linje med øvrige tariffområder i offentlig sektor. 

Hva betyr det økonomiske resultatet i Oslo kommune?

Vi har fått et generelt tillegg på lønnstabellen som opprettholder kjøpekraften. Rammen er på 1,7%. Med en forventet prisvekst på 1,5%, gir dette i snitt reallønnsvekst til våre medlemmer. Lønnsglidningen er anslått til 0,3%. Denne glidningen er ikke lik for alle enkeltpersoner, så derfor får ikke alle helt likt resultat

Hva er rammen i oppgjøret?

Rammen er på 1.7 prosent. I denne inngår også såkalt overheng (som i år var på 0,8 %), glidning (beregnet til 0,3 %) og generelt tillegg (som utgjør 0,6%).

Overheng er lønnstillegg gitt i fjor som lønnsteknisk først får virkning fra i år. Lønnsglidning er i hovedsak de tilleggene som framkommer gjennom lokal lønnsdannelse. Lønnsglidningen er ikke lik for alle enkeltpersoner, så derfor får ikke alle helt likt resultat.

Se nærmere forklaring her om ramme, overheng og glidning

Fra hvilken dato vil lønnstilleggene bli gitt?

Lønnstillegg blir gitt med virkning fra 1. mai 2020. Alle vil få etterbetalt lønnsøkningen fra 1. mai i desember.

Du finner din nye lønn på denne siden

Hvordan vil dette slå ut for våre medlemmer?

Alle får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4400 kroner, med virkning fra 1. mai. Det gir alle opp til og med lønnstrinn 33 kr 4400,-. For alle fra og med lønnstrinn 34 gir det 0,9 % tillegg.

Skal det være lokale forhandlinger i år?

Nei.

Er det noen grupper som får mer enn andre?

Nei, i år stilte ikke Unio krav om særskilte lønnstiltak for enkeltgrupper, slik vi vanligvis gjør i et hovedoppgjør. På grunn av koronapandemien var det en begrenset økonomisk ramme. Partene var derfor enige om at lønnstilleggene ble gitt som prosentvise tillegg på lønnstabellen.

Var det ikke akkurat i år at våre grupper kunne forvente noe ekstra?

Det er ingen tvil om at våre medlemmer har gjort- og fortsatt gjør - en enorm innsats under koronapandemien. Det lå likevel ikke noe økonomisk handlingsrom i årets oppgjør som kunne løse en slik forventning.

Hvordan er det økonomiske resultatet sammenlignet med KS?

Resultatet i Oslo har den samme økonomiske ramme som oppgjøret i KS. Men KS brukte opp mer av årets ramme i fjor. De hadde derfor et høyere overheng enn i Oslo. Derfor ble det et høyere generelt tillegg i Oslo enn i KS. Virkningstidspunktet i Oslo er 1. mai.

Se mer på denne siden om overheng og hvordan lønnsoppgjør fungerer

Er resultatet i Oslo kommune minst på nivå med resultatet i privat sektor?

Ja, det samlede resultatet i Oslo kommune er på linje med den anslåtte rammen for industrien. Vi har holdt oss innenfor den økonomiske rammen som konkurranseutsatt industri (frontfaget) har forhandlet fram.

Hva er Utdanningsforbundet mest fornøyd med?

Utdanningsforbundet er godt fornøyd med at vi nå etter mange års kamp har fått innfridd kravet om forhandlings- og streikerett på pensjon. Nå er pensjon avtalefestet. Dette er en kamp alle organisasjonene har stått bak. Det er en seier for alle arbeidstakere som jobber i Oslo kommune.

Hva er Utdanningsforbundet fornøyd med som særskilt angår Utdanningsforbundets medlemmer?

Det er et stort skritt i riktig retning at vi nå har fått nye bestemmelser om lønn under videre - og etterutdanning. Det gir våre medlemmer bedre mulighet til å videreutvikle sin kompetanse. En slik tilrettelegging vil også stimulere til at flere kan og har mulighet til å ta etter- og videreutdanning.

Er det noen endringer av arbeidstid i barnehage?

Det er ingen endringer i dagens arbeidstidsavtale. Som et resultat av et partssammensatt utvalg om arbeidstiden (nedsatt i 2018) har partene oppfordret til dialog om hvordan de løser oppgaver og innhold i den totale arbeidstiden opp mot de mål barnehagen har satt seg. Oslo kommune og Utdanningsforbundet mener det kan bidra til at det pedagogiske personalet, inkludert styrer, samarbeider mer om hvordan de bruker både bunden og ubunden tid best mulig for det enkelte barn og barnegruppa for øvrig.

Er det endringer på arbeidstid for ansatte i skoleverket?

Dagens arbeidstidsavtale er også uendret for skoleverket. Det er nedsatt et partssammensatt utvalg som skal se på eventuelle tilslutningsformer til bestemmelsene om undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår for organisasjoner som organiserer undervisningspersonale. Dette har vært et tema mellom partene i denne tariffperioden. Et slik partssammensatt utvalg vil ikke endre Utdanningsforbundets forhandlingsrett på skoleverkets arbeidstidsavtale i del C i Oslo kommunes overenskomst. (Tilslutningsformene vil eventuelt dreie seg om partsarbeidet på arbeidsplassnivå).

Er det noe annet dere vil fremheve i årets tariffoppgjør?

For første gang er det kommet inn forpliktelser rundt bærekraftig utvikling i partsarbeidet i Oslo kommune. At fagbevegelsen tar ansvar for klima og miljø er Unio svært fornøyd med. Tiltak som fremmer bærekraftig utvikling skal nå løftes inn i det partssammensatte arbeidet i Oslo kommune.

Det er også kommet forbedringer på tiltak for å fremme heltidskulturen i Oslo kommune.

Skal dette ut på uravstemning?

(Oppdatert 27. oktober) Ja. Alle Utdanningsforbundets medlemmer får tilsendt uravstemningsdokumentet i uke 44. Frist for å svare er 12. november. 

Er streikefaren over?

Uravstemning er en del av tariffoppgjøret og fagforeningsdemokratiet. Resultatet er bindende dersom flertallet av medlemmene i tariffområdet (ca. 4500 medlemmer) har stemt ja eller nei til forslaget.

Resultatet er også bindende hvis 2/3 av medlemmene innen tariffområdet har deltatt i uravstemningen. Med lav deltakelse er avstemningen rådgivende for sentralstyret. Derfor oppfordres alle til å bruke stemmeretten sin.

Hvor finner jeg mer informasjon om oppgjøret?

Du finner mer informasjon om lønnsoppgjøret på Utdanningsforbundets side om lønnsoppgjøret