Skolegjenåpning: Sikkerheten til elever, ansatte og foreldre bør veie tyngst

Steffen Handal står alene på et tak og ser alvorlig ut.
– Vi mener det bør være en grunnleggende forutsetning for åpning av skolene at det er mulig å etterleve rådene for smittevern som gjelder i resten av samfunnet, sier Steffen Handal.

Et ekspertutvalg skal vurdere om skolene skal åpne etter påske. – Vi forutsetter at smittevernfaglige hensyn legges til grunn, og at sikkerheten til elever, ansatte og foreldre blir godt ivaretatt, sier Steffen Handal.

Publisert 02.04.2020

Bør skolene i Norge åpne igjen etter påske? Et hurtigarbeidende ekspertutvalg skal vurdere dette spørsmålet og komme med en vurdering fredag 3. april. Deretter vil regjeringen treffe en beslutning onsdag 8. april.

– Regjeringen må veie mange ulike hensyn opp mot hverandre i denne saken. Vi forutsetter at smittevernfaglige hensyn legges til grunn, og at sikkerheten til elever, ansatte og foreldre blir godt ivaretatt, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Utdanningsforbundet tar ikke stilling til om skolene bør være stengt eller åpne. Eksperter på smittevern må gjøre overordnede vurderinger av hvordan en eventuell skoleåpning vil påvirke spredningen av korona-viruset i Norge. Deretter må myndighetene gjøre den helhetlige vurderingen basert på innspill fra ulike instanser.

– Det vi i Utdanningsforbundet kan bidra med, er hvordan smittevernhensyn og smittevernregler kan tilpasses virkeligheten i ute i skolen. Det er viktig for «hele Norge» at aktiviteten i skoler og barnehager foregår på en måte som ikke bidrar til å spre smitte unødig i samfunnet.

– Det er medlemmene våre som kjenner skolehverdagen. Vi kan si noe om hvilke tiltak som er best egnet for gjennomføring og gi råd om hvordan vi kan innrette smittevernarbeidet i praksis. Her har Utdanningsforbundet en viktig rolle å spille. Vi har tett kontakt med myndighetene og gir innspill til ekspertgruppa underveis i arbeidet, understreker lederen av Utdanningsforbundet.

Samme regler i skole som i samfunnet ellers

Steffen Handal er opptatt av at de samme reglene for smittevern bør gjelde i skolen som i samfunnet ellers.

– Vi mener det bør være en grunnleggende forutsetning for åpning av skolene at det er mulig å etterleve rådene for smittevern som gjelder i resten av samfunnet. Det vil bidra til å skape tillit til at sikkerheten er godt nok ivaretatt for elever, ansatte og foreldre, forklarer lederen av Utdanningsforbundet.

De strenge smittevernreglene som gjelder i dag kan innebære at skolene ikke kan organisere driften som normalt, selv om de gjenåpnes. Det kan bli nødvendig å finne alternative måter å organisere skoledagen, som er bedre tilpasset smittevernhensynet.

– Det finnes mange alternative måter å organisere skoledagen på. Spørsmålet er om de lar seg gjennomføre i praksis og om de ivaretar smittevernhensynet i tilstrekkelig grad. Det er nettopp det ekspertgruppa skal vurdere, og vi skal bidra med våre innspill, sier Handal.

Han understreker også at skoler og kommuner er svært ulike, og at de har ulike forutsetninger for å organisere skoledagen slik at det er mulig å etterleve smittevernreglene. Derfor mener vi det er spesielt viktig at kommuner og skoler får tilstrekkelig tid til å finne gode lokale løsninger før en eventuell skoleåpning. Samtidig har vi tatt til orde for at det bør ligge solide nasjonale føringer til grunn, som gir trygghet og tydelige rammer i tillegg til nødvendig handlingsrom.

– Det kan variere fra skole til skole om de har gode fasiliteter for håndvask, nok tilgjengelige klasserom for å undervise i mindre grupper og tilstrekkelig lærerressurser til å omorganisere opplæringen. Derfor er det viktig at kommunene og skolene får god tid til å tilpasse alt det praktiske rundt en eventuell gjenåpning, påpeker lederen av Utdanningsforbundet.

Gode og tydelige retningslinjer og rutiner er en forutsetning

Steffen Handal vet at mange medlemmer er bekymret for egen sikkerhet og for sikkerheten til elever, kollegaer og familiemedlemmer dersom skolene åpnes mens epidemien fortsatt pågår. Han forstår dem godt.

– Vi er dessverre i en situasjon der vi alle må forholde oss til reell smitterisiko i hverdagen. Derfor trenger vi klare regler for hvordan vi kan redusere denne risikoen. I skolen møtes mange mennesker på et relativt lite areal. Her er det ekstra viktig med tydelige regler og gode rutiner, sier Handal.

Lederen av Utdanningsforbundet er blant annet opptatt av at det må være tydelige forholdsregler for hvor mange som kan oppholde seg i ett rom av gangen og hvor stor avstand det bør være mellom elevene inne og ute. I tillegg er det viktig å ha gode rutiner for hva som skal skje dersom en elev eller en ansatt viser symptomer eller har en i nær omgangskrets med symptomer. Det samme gjelder selvsagt for tilfeller der en elev eller en ansatt tester positivt for covid-19.

– Det er avgjørende at lærerne, skoler og kommuner vet hva de skal gjøre i slike situasjoner, forklarer Handal.

Han understreker videre at lærerne vil ha et stort ansvar for å informere elever og foreldre om rutiner og regler. Derfor trenge lærerne nødvendig opplæring i praktisk smittevernsarbeid. I tillegg må det være nødvendig informasjonsmateriell tilgjengelig.

Godt renhold er en annen viktig faktor for å begrense smitterisiko. Handal er tydelig på at det nå blir spesielt viktig med ressurser til styrket renhold, og at renholdere må ha alt nødvendig utstyr for vask og desinfeksjon tilgjengelig dersom skolene åpnes.

Stå sammen. Ta hensyn til de mest sårbare

Steffen Handal understreker at vi må ta spesielt hensyn til ansatte og elever som befinner seg i risikogruppene. Når skoleåpning er aktuelt, vil vi trenge tydelige retningslinjer for hvem som skal holde seg borte fra skolen så lenge smittefare foreligger. Dette må også gjelde elever og ansatte som bor sammen med mennesker i risikogruppene.

Samtidig må vi være oppmerksomme på at mange barn og unge har det ekstra vanskelig i denne situasjonen. Det er mange som vil trenge ekstra oppmerksomhet og oppfølging når skolene åpner igjen, både faglig og på et menneskelig plan, sier Steffen Handal.

Utdanningsforbundets leder oppfordrer alle til å stå sammen i denne vanskelige situasjonen.

– Mer enn noen gang er vi avhengige av godt samarbeid mellom myndigheter, lærere, elever og foreldre. Vi må lytte til hverandre og forsøke å komme opp med smidige løsninger som kan ivareta flere hensyn samtidig som sikkerheten ivaretas.

– Hvis vi skolene skal åpne, trengs det grundig planlegging først. Fylkeskommuner, kommuner og skoler vil trenge nødvendig tid og ressurser til å sette ulike løsninger ut i livet på en god måte. Da skolene og barnehagene ble stengt, skjedde det over natta. Slik kan det ikke være ved gjenåpning, avslutter lederen av Utdanningsforbundet.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Saker om koronakrisen