Seks grunner til å avlyse muntlig eksamen

Med dagens koronasituasjon vil det være svært vanskelig å få til muntlig eksamen, mener Steffen Handal. Foto: mostphotos.com.

I dagens situasjon ønsker Utdanningsforbundet at muntlig eksamen avlyses, og at kreftene i stedet bør brukes til å avholde privatisteksamen.

Publisert 17.04.2020

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring ble avlyst allerede før påske. Regjeringen har utsatt beslutningen om hvorvidt muntlig eksamen også skal avlyses.Nå går Utdanningsforbundets leder Steffen Handal  inn for at årets muntlige eksamen bør avlyses.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen.

– Med dagens koronasituasjon vil det være svært vanskelig å få det til. Vi ber derfor om at den avlyses, og at vi i stedet bruker kreftene på å få et så god grunnlag som mulig for å sette standpunktkarakterer, sier Handal.

Utdanningsforbundet mener det vil bli svært krevende å avvikle muntlig eksamen i videregående under de gjeldende omstendighetene. Det er seks gode grunner til at regjeringen snarest mulig bør avlyse eksamen for elever.

1) Det er svært krevende å planlegge for skoleledere

Skoleledere har en helt sentral rolle i planlegging av muntlig eksamen. Planleggingen foregår vanligvis rundt disse tider.

– Det handler blant annet om å sikre nok rom, å sikre sensorer fra andre skoler og å ta hensyn til at lærere på egen skole er sensorer på andre skoler. I år er det umulig for skolelederne å planlegge som de pleier, sier Handal.

Han trekker frem følgende momenter:

· Det er uvisst om det blir muntlig eksamen

· Det er uvisst om elevene vil være på skolen i ukene før eksamen

· Det er uvisst hvilke smittevernregler som vil gjelde

· Det er uvisst hvilke lærere som ikke kan delta fordi de tilhører risikogruppa for covid-19

· Det er stort behov for å planlegge hvordan skolen skal legge opp undervisningen dersom elevene kommer tilbake på skolen

– Skolelederne er i en svært vanskelig situasjon. De trenger avklaring raskt. Men selv om de får avklaring, vil det bli krevende å arrangere en faglig forsvarlig muntlig eksamen. Mange skoleledere er bekymret, minner Handal om.

2) Hensynet til privatisteksamen

Regjeringen har signalisert at de vil prioritere privatisteksamen. Det er fordi privatistene ikke har noe vitnemål å falle tilbake på dersom de ikke får avlagt eksamen. Elevene i videregående opplæring vil uansett få fullverdig vitnemål basert på standpunktkarakterene dersom muntlig eksamen må avlyses.

– Det vil være svært krevende å arrangere privatisteksamen under gjeldende forhold. Privatisteksamen har i utgangspunktet et stort omfang og er logistisk krevende. Denne våren vil hensynet til smittevern komplisere gjennomføringen ytterligere. Det må gjøres en rekke tilpasninger.

– Privatisteksamen vil legge beslag på flere lokaler og sensorer enn normalt. Noen eksamensvakter og sensorer vil være i risikogruppa og kan ikke delta som forutsatt. Det blir krevende nok å finne løsninger for privatisteksamen i seg selv. Enda mer krevende blir det dersom muntlig eksamen for elever skal arrangeres i tillegg. Det er stor fare for at kvaliteten på eksamensgjennomføringen blir skadelidende, sier Handal.

3) Vi bør prioritere å sette standpunktkarakterer på forsvarlig vis

Per nå er det uavklart om alle elevene i videregående kan komme tilbake på skolen dette skoleåret. Hvis regjeringen åpner opp for at de kan komme tilbake, vil det nødvendigvis bare bli snakk om en kort periode på slutten av året.

– Behovet vil være stort for å bruke denne perioden til å få et forsvarlig grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Grunnlaget for standpunktvurdering kan også legges i hjemmeundervisning, men enkelte vurderingssituasjoner kan bare gjennomføres dersom elevene er på skolen.

– Gjennomføring av muntlig eksamen innebærer at både lærere og elever vil bindes opp til eksamensgjennomføring. Det vil bli svært begrensede muligheter for å bruke perioden på slutten av året til å skaffe forsvarlig vurderingsgrunnlag, understreker Handal

I de fagene som har mange praktiske elementer, er det vanskeligere å drive god nok hjemmeundervisning og å danne seg et godt bilde av elevenes kompetanse. Her er behovet ekstra stort for å drive opplæring og vurdering med tanke på standpunkt hvis elevene kommer tilbake på skolen.

4) Elevene trenger tid til eksamensforberedelser

Muntlig eksamen krever at lærere og elever bruker god tid til forberedelser. Elevene trenger tid på å forberede seg både faglig og på prøveformen.

– Det blir vanskeligere å forberede seg grundig når elevene ikke er på skolen. Dersom skolene må prioritere eksamensforberedelser når elevene er tilbake, vil det gå ytterligere på bekostning av faglig læring og vurdering for standpunkt, sier Utdanningsforbundets leder.

5) Det vil være vanskelig å gjennomføre eksamen som er god og likeverdig for alle

Fylker og skoler er ulikt rammet av epidemien, og har ofte ulike forutsetninger fra før når det gjelder lokaler, personale og annet. I nåværende situasjon vil det være vanskelig å få til en eksamensgjennomføring som er god og likeverdig alle steder.

– Elevene konkurrerer med hverandre på bakgrunn av karakterer. Alle argumenter tilsier at eksamensgjennomføringen må være lik over hele landet. Det vil bli krevende i dagens situasjon, mener Handal.

6) Det kan være særskilte grunner til å gjennomføre noen spesielle eksamener

På yrkesfag gjennomføres praktisk/muntlige eksamener hvor elevene skal viser i hvilken grad de har tilegnet seg tverrfaglig kompetanse til å løse praktiske oppgaver som bygger på flere programfag.

– Dersom det er praktisk mulig, bør en vurdere om slike eksamener kan gjennomføres fordi denne kompetansen ikke nødvendigvis dekkes av standpunktvurderingen i det enkelte programfag.

Utdanningsforbundet mener på bakgrunn av de seks ovennevnte punkter at muntlig eksamen på videregående våren 2020 bør avlyses.

– Hensynet til elevenes læring og standpunktvurdering og til å gjennomføre en forsvarlig og likeverdig eksamen må komme først. Da bør eksamen avlyses, avslutter Steffen Handal.

Les hva Handal sa til VG om muntlig eksamen i går.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Saker om koronakrisen