Opplever du vold eller trusler?

En elev ser sint og veiver med armene foran en lærer.
Vold og trusler mot lærere er et økende problem i norsk skole. Foto: Luth.

Stadig flere lærere rapporterer om trusler og voldsepisoder på jobben. Les mer om hva skolene kan gjøre for å forebygge og håndtere dette.

Publisert 09.01.2020

I de senere årene har det vært et økende antall tilfeller hvor lærere har blitt utsatt for vold eller trusler fra barn og unge, spesielt på barneskolen. Slike forhold utgjør et alvorlig arbeidsmiljøproblem, som bekymrer Utdanningsforbundet sterkt. I fjor opprettet vi derfor en nettside med viktig informasjon om hvordan skoleledere, tillitsvalgte og også lærerne selv kan forebygge og følge opp vold og trusler på arbeidsplassen.

Du finner nettstedet her.

På nettstedet kan du finne informasjon om forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i barnehagen/skolen. Du vil også kunne finne informasjon fra Arbeidstilsynet, ulike undersøkelser og lenker til relevante temaer, deriblant følgende:

* Hvem gjør hva?

Arbeidsgiverne har hovedansvaret for mye. De skal blant annet følge opp bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, barnehageloven og opplæringsloven. Men hva har lederne, de tillitsvalgte, verneombud og dine andre kolleger ansvar for? Det får du svar på i denne artikkelen.

* Hvordan gjør du arbeidsmiljøet tryggere?

Start med å kartlegge farene, foreta en risikovurdering, planlegg tiltak og iverksett tiltak – før du evaluerer på nytt. Denne femtrinnsmodellen kan du lese mer om her. 

* Hva er vold og trusler?

Arbeidstilsynet definerer «vold og trusler» som hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære. Her kan du lese mer om hva loven sier om vold og trusler.

* Melde avvik

Å registrere uønskede hendelser (avvik) er viktig for å avdekke, rette opp og forebygge vold og trusler i skoler og barnehager, og dokumentere for å kunne lære. Dette er arbeidsgivers ansvar. Arbeidstaker har plikt til straks å melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen. Alle hendelser som innebærer brudd på lovverket, blir regnet som avvik. Mange skoler/kommuner har egne nettsider for avviksmeldinger, men hvordan du kan gå frem for å melde avvik ser du her.

* Råd for kritiske situasjoner

Både dosent Pål Roland ved UiS og seniorforsker Terje Ogden ved NUBU er tydelige på at det ikke finnes en quick fix for å løse voldshendelser i skolen. Skolene må jobbe forebyggende for å bygge kapasitet og kompetanse. Les og hør hva de to ekspertene mener bør gjøres. 


Vi anbefaler også denne sendingen fra vår podkast, Lærerrommet, som tar opp tematikken vold i skolen.