Ny internasjonal dag for utdanning

I dag, 24.januar, er FN sin internasjonale dag for utdanning.

I fjor vedtok generalforsamlingen i FN å gjøre 24. januar til den internasjonale dagen for utdanning. Formålet er å sette søkelys på utdanning. FN ønsker å understreke hvor viktig utdanning er for den enkelte og for hele samfunnet. Utdanning er også grunnlaget for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Tallene viser at det fremdeles er langt fram til bærekraftsmålet om god utdanning for alle i verden:

  • 258 millioner barn og unge går ikke på skolen.
  • 617 millioner barn og unge voksne kan ikke lese eller utføre enkle regnestykker og færre enn 40 % av jentene som bor i Afrika sør for Sahara fullfører ungdomskolen.
  • Om lag fire millioner barn og unge flyktninger går ifølge UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) ikke på skole. Disse menneskene er fratatt sin rett til utdanning.

Tema for utdanningsdagen i år er «læring for mennesker, planeten, framtiden og fred» og slagordet er «Undervis, lær, skap framtiden».

Fattigdom halveres med fullført videregående opplæring

Analyser gjort av UNESCO viser at om alle fullførte videregående opplæringer, vil fattigdommen halveres i verden.
Utdannelse er en forutsetning for politisk deltakelse, inkludering, påvirkning og demokrati. En studie som bygger på data fra 100 land de siste 50 årene viser også at land med store forskjeller innenfor utdanning har større sjanse for å være i konflikt.

Situasjonen i Norge

Å ha bestått videregående opplæring har stor betydning for om man får jobb eller ei. Tall fra NOU (Norges offentlige utredninger er rapporter som publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement) 2019:7, viser at to av fem voksne som mangler videregående opplæring ikke er i arbeid. Manglende videregående opplæring kan også være et hinder for aktiv medvirkning i samfunnet ellers, spesielt i land som Norge, hvor deltakelse er så sterkt knyttet til den enkeltes teoretiske kunnskap. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det også i Norge er relativt mange som ikke fullførerer videregående:

  • 14,4 prosent av ungdom i alderen 16-25 år har verken bestått eller befinner seg i videregående opplæring.
  • 75,3 prosent av elevene fullfører og består med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år etter de begynner i Vg1 første gang.

Utdanningsforbundets prioriterte mål

Hele bredden av Utdanningsforbundets overordnede politikk og vedtatte innsatsområder («Vi utdanner Norge») kan sees i lys av FNs bærekraftsmål. God utdanning (mål nummer 4) er Utdanningsforbundets prioriterte mål. Utdanning har en verdi i seg selv og er samtidig en forutsetning for å nå de andre målene. I tillegg er det viktig å være klar over at ingen av målene kan nås isolert, men må sees i sammenheng.

FN sine Bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Disse målene gjelder for alle land, og blir også omtalt som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe sosial ulikhet og stoppe klimaendringene.

Utdanningsforbundets strategi for oppfølging av bærekraftsmålene (pdf)
Utdanning for bærekraftig utvikling 2019 (Temanotat)
UNESCOS nettside om den internasjonale dagen for utdanning