Lønnsoppgjøret 2020: Forhandler med PBL

Partene i PBL-oppgjøret møtes 5. oktober til forhandlinger i årets lønnsoppgjør. I tillegg til økonomiske krav, krever Utdanningsforbundet økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.

De økonomiske forutsetningene for årets oppgjør preges av pandemien vi befinner oss i. Mye har skjedd med norsk økonomi på kort tid. Det er noe partene må forholde seg til når man nå skal prøve å bli enige.

– Men selv om de økonomiske forutsetningene er dårligere enn før, så skal det forhandles, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Han leder Utdanningsforbundets forhandlingsdelegasjon som møter PBL.

Redusert sykefravær og økt avgangsalder

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at i tillegg til lønn, kan det forhandles om andre bestemmelser. Utdanningsforbundet fremmer i år krav om at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.

– Det er for få ansatte i barnehagen som jobber så lenge at de oppnår alderspensjon. Å jobbe i barnehage er tungt arbeid, sier Terje Skyvulstad.

Ny AFP og bruk av masterkompetanse

Etter at partene i fjor kom til enighet om en varig pensjonsordning, er ikke pensjon tema for forhandlingene i år. Men i PBL-området skal det legges til rette for overgang til ny AFP-ordning. Utdanningsforbundet ønsker at det skal nedsettes et utvalg som skal se på hvordan dette kan gjøres, og som danner grunnlag for forhandlinger om dette i hovedoppgjøret i 2022.

Samtidig ønsker Utdanningsforbundet at det partssammensatte utvalget om masterkompetanse fortsetter. Utvalget skal i perioden kartlegge og identifisere hvordan masterkompetanse kan benyttes i PBL-barnehagene framover.

Utdanningsforbundet forhandler sammen med Fagforbundet og Delta.

Saken kan bli oppdatert.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder

Krav og tilbud i årets forhandlinger:

Krav 1 fra arbeidstakerorganisasjonene

Tilbud 1 fra PBL

Fakta om tariffområdet PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 1 900 private barnehager i Norge med rundt 32 000 ansatte er medlem i PBL.

Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP).

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.