Lederjuss: Hjemme fra jobb med luftveissymptomer – hva gjelder?

Helsemyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer holder seg hjemme til man er symptomfri. Men hva er de rettslige rammene omkring slikt fravær fra arbeidet grunnet luftveissymptomer?

Helsemyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer holder seg hjemme til man er symptomfri. 

«Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri», jfr. Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Vi anser at arbeidsgivere skal strekke seg langt for å legge til rette for dette.

I anledning koronapandemien har helsemyndighetene anbefalt at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg borte fra arbeidsplassen. Det er et klokt råd, som bidrar til å forhindre mulig smitte av covid-19. 

Situasjonen vi befinner oss i er spesiell, blant annet ved at myndighetene oppfordrer arbeidstakere til å holde seg borte fra arbeid uavhengig av om symptomer eller smitte påvirker evnen deres til å utføre arbeid.

Anbefalingen om å holde seg hjemme er i første rekke et tiltak for å begrense smitterisiko, og ikke begrunnet i at arbeidstaker er syk. Arbeidsgivere og arbeidstakere bør lojalt fremme oppfordringen for å beskytte samfunnet.

Men hva er de rettslige rammene omkring slikt fravær fra arbeidet grunnet luftveissymptomer?

Sykepenger, sykmelding og egenmelding

Folketrygdloven har bestemmelser om rett til sykepenger, sykmelding og egenmelding.
For å ha rett til sykepenger må den ansatte være arbeidsufør på grunn av sykdom. Dette betyr i utgangspunktet at arbeidstaker ikke er i stand til å utføre noen form for arbeid, med andre ord et krav til generell arbeidsuførhet. I rundskriv fra NAV er dette modifisert: For sykmeldinger kortere enn 8-12 uker er det tilstrekkelig at sykdommen har ført til at arbeidstaker har nedsatt arbeidsevne i sitt arbeid. 

For den pågående koronapandemien er det dessuten bestemt i forskrift at rett til sykepenger gjelder tilsvarende der medlemmet må være borte fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.

Folketrygdloven stiller krav til dokumentasjon av arbeidsuførheten. Dette vil enten være ved sykmelding fra lege eller ved egenmelding. Retten til å benytte egenmelding følger av folketrygdloven § 8-24. Egenmelding er definert som at «arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring», jfr. folketrygdloven § 8-23. 

Det knytter seg visse vilkår til retten til å benytte egenmelding, både med hensyn til hvor lenge en har vært ansatt før adgangen inntrer, samt omfanget av retten. Dette går vi ikke nærmere inn på her, men nøyer oss med å presisere at en forutsetning for å benytte egenmelding er at man oppfyller vilkåret om arbeidsuførhet, jfr. bestemmelsens ordlyd. 

Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon og er ute av stand til å utføre sitt arbeid kan i samsvar med folketrygdlovens bestemmelser benytte egenmelding.

Vilkår om arbeidsuførhet

Sykdom som leder til arbeidsuførhet representerer et legitimt fravær og ansatte som ikke kan møte på jobb grunnet sykdom kan heller ikke pålegges å arbeide. I trygge tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver legges arbeidstakers egenmelding til grunn og respekteres. 

Når helsemyndigheten oppfordrer arbeidstakere til å holde seg hjemme selv ved milde symptomer på luftveisinfeksjon, er det sannsynlig at en arbeidstaker til tross for symptomene, i mange tilfeller kan utføre arbeid. I et slikt tilfelle kan det hende at vilkåret om arbeidsuførhet ikke er oppfylt.

Samtidig er det viktig å være klar over at lovgiver som nevnt ovenfor har vedtatt enkelte modifikasjoner av reglene for rett til sykepenger etter folketrygdloven. En arbeidstaker som må være borte fra arbeidet på grunn av mistanke om smitte av covid-19, kan ha rett til sykepenger hvis fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. Mistanke om smitte kan blant annet skyldes nettopp lette luftveissymptomer. 

Jobbe hjemme?

Hvis en ansatt i tråd med helsemyndighetenes anbefaling gir beskjed om at hun ikke kommer på jobb grunnet luftveissymtomer, bør det avklares om hun likevel kan jobbe hjemmefra. 

Dersom det er mulig, vil verken kravet til arbeidsuførhet eller tap av pensjonsgivende inntekt være er oppfylt, og vedkommende vil da heller ikke ha krav på sykmelding og sykepenger. Da må det tilrettelegges for arbeid hjemmefra og arbeidsgiver kan pålegge den ansatte bestemte arbeidsoppgaver. Disse situasjonen fordrer god kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Problemstillinger knyttet til utførelse av arbeid, om det for eksempel kan undervises og på hvilken måte, er en del av kontakten selv om det ligger utenfor hva som behandles i denne artikkelen.

Dersom det ikke er mulig for den ansatte å jobbe hjemmefra, så vil vedkommende ha rett til sykmelding med påfølgende sykepengerettigheter, fordi han eller hun faller inn under kategorien «mistanke om smitte». 

En ansatt som har fått påvist korona og ikke kan jobbe hjemmefra, vil også ha rett til sykepenger selv om vedkommende har få eller ingen symptomer. Ved påvist koronasmitte skal man ikke møte på jobb, uavhengig av om man er i stand til å utføre arbeidet sitt.