Kunnskapsdepartementets nye forskrifter

– I den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, ser Utdanningsforbundet behovet for å tilpasse forskriftene, sier leder Steffen Handal. Foto: Arun Ghosh.

Dette mener Utdanningsforbundet om de midlertidige forskriftene om tilpasninger i undervisningssektoren som regjeringen foreslår i «koronaloven».

Publisert 30.03.2020

(oppdatert med flere sitater 1. april)

Regjeringen vedtok fredag midlertidige forskrifter om tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universitets- og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19. Forskriftene skal nå behandles i Stortinget, hvor opposisjonen har varslet at de sier nei til deler av den nye loven. Spesielt mener de visse deler av utdanningsområdet er for vid og for dårlig begrunnet.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Utdanningsforbundet leverte torsdag i forrige uke sitt høringssvar til utkastene. Les det her.

Forventer tett samarbeid

– Vi erkjenner at Covid-19-utbruddet har skapt en situasjon som kan utfordre samfunnets evne til å innfri alle de forpliktelser som følger av barnehageloven og opplæringsloven, og at dette derfor også må inkluderes i de avveiningene som nå må gjøres som følge av koronaloven. Det aller viktigste for å sikre barn og elever best mulig, er at myndighetene samarbeider tett med oss som skal gjøre jobben og lytter til våre råd, sier Handal.

– Vi stoler på at myndighetene gjør gode vurderinger og at hensyn til smittevernet  veier tyngst. Befolkningen må ha tillit til at det ikke bidrar til ny smittevekst om barnehager og skoler gjenåpnes, sier lederen i Utdanningsforbundet videre. 

– Vi forutsetter at dersom skoler og barnehager gradvis skal gjenåpnes så skjer det i nær dialog med kommunene og lærerprofesjonen. Og med nødvendige smitteverntiltak på plass. De som skal gjøre jobben må oppleve at det er trygt.

– Det trenges god informasjon og det krever gode forberedelser. Noen elever og lærere vil være i risikogruppen for å kunne bli smittet. Det må det også tas hensyn til, slår Handal fast.

Ekstraordinær situasjon

Det er de ekstraordinære forholdene som har tvunget frem forskriftsendringen. Når barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner er stengt, vil det ikke være mulig å oppfylle alle reglene på Kunnskapsdepartementets område fullt ut. Dette er langt fra en heldig situasjon, men samtidig er det forståelige forslag regjerningen nå kommer med, mener Steffen Handal. 

– Under normale omstendigheter ville vi hatt innvendinger både mot å vedta forskrifter etter slike prinsipper, og mot innholdet i flere av forslagene. 

– Men i den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, ser vi behovet for å tilpasse forskriftene, sier Utdanningsforbundets leder. 

Uenighet

Det synes spesielt å være formuleringen «så langt det er mulig» i lovteksten som har gjort at det nå er uenighet mellom regjeringen og opposisjonen om de nye forskriftene.
Steffen Handal mener det er bra at Stortinget kritisk ettergår de forskrifter Regjeringen fremmer, og samtidig kan sette foten ned dersom de mener forskriftene går for langt.

– Det er en styrke ved vårt demokrati at vi også i en krisetid har debatter om tiltakene. Det gir også den beste krisehåndtering.

– Vi forstår opposisjonens reaksjon på formuleringen «så langt som mulig», og spilte selv inn en annen formulering. Finner Stortinget fram til en bedre egnet formulering vil det bare være av det gode, understreker Handal.

Utdanningsforbundets leder er samtidig opptatt av at de nye forskriftene, som kanskje først vil bli behandlet av Stortinget etter påske, gjør at elever i minst mulig grad blir skadelidende som følge av epidemien

– Dette lå også til grunn for det høringssvaret vi leverte torsdag. Avveining av hvilke tiltak som er best egnet for å sikre barn og elever et best mulig tilbud under de rådende forhold må i svært stor grad foretas lokalt, det vil si i den enkelte kommune/fylkeskommune, innenfor de overordnede rammer som gjelder.

– Må samarbeide tett

I sitt forslag til midlertidige forskrifter skriver departementet at de foreslår «at det fastsettes i forskriften at skolene kan organisere opplæring slik det er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra blant annet tilgjengelige lærere og tilgangen på digitale ressurser og annet utstyr.» Formuleringen «forsvarlig» går igjen flere ganger i forslaget, noe Handal mener er fornuftig.

– Jeg synes det er klokt at det signaliseres at lærere, ledere og alle innen utdanningssektoren nå gjør så godt de kan, samtidig som regjerningen ikke sier hvordan ting skal leveres og gjøres. Til det er det altfor mange forskjeller fra kommune til kommune, fylke til fylke, institusjon til institusjon. 

– Administrasjon, lærere og ledere lokalt må samarbeide tett for å finne de beste løsningene ut fra de forholdene og forutsetningene de har.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Saker om koronakrisen