Her er det nyoppnevnte etiske rådet for lærerprofesjonen

Landsmøtet valgte å videreføre Lærerprofesjonens etiske råd, og nå er det oppnevnt medlemmer for en ny periode. Ingunn Folgerø er ny leder. – Jeg er både ydmyk og glad for å ha fått denne rollen, sier hun.

Ingunn Folgerø er ny i rådet, og er oppnevnt som leder av Lærerprofesjonens etiske råd. Til vanlig er hun rektor ved Bryne vidaregåande skule i Rogaland.

– Hva var din reaksjon da du fikk vite at du ble oppnevnt?

– Jeg er ydmyk og glad for å bli valgt til å lede et råd med et så viktig samtidig og fremtidig oppdrag. I rådet sitter mange medlemmer med bred kunnskap, erfaring og ulike perspektiver på hvordan profesjonen best forvalter rettigheter og plikter, i et nasjonalt og globalt perspektiv. Samfunnsoppdraget vårt er mangfoldig og omfatter de første 25-30 år i medborgernes liv. Hvordan vi klarer å bygge et godt samfunn gjennom utdanningssystemet er avgjørende for et bærekraftig, likeverdig demokratisk samfunn, sier Folgerø.

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, heter det i mandatet. Utdanningsforbundets landsmøte 2019 valgte å videreføre rådet for en ny periode. Sentralstyret oppnevnte derfor denne uken medlemmer til rådet, flere er nye og noen er med videre fra forrige periode.

– Har du noen hjertesaker du særlig brenner for?

– Mine hjertesaker er mange, men gleden over å se et medmenneske dag for dag bygge tillit til seg selv, samt bygge kompetanse vedkommende trenger for å leve godt i privat- og yrkesliv er uvurderlig. Samtidig er det viktig at utdanningssystemet i et privilegert land som Norge, tar et stort globalt ansvar når det gjelder kompetanseutveksling som bidrar til å nå FNs bærekraftmål nasjonalt og internasjonalt. Våre elever skal utdannes til å ta ansvar for likeverd, klima og kompetanse som trengs for hver dag å utvikle samfunnet til et sted som kommer flere og flere til gode, forteller rektoren.

Lyst til å lære

Hun har tidligere vært lærer i videregående, kommunalsjef for oppvekst og læring i Rennesøy kommune og fakultetsdirektør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS. Hun er lektor i nordisk med historie og samfunnsfag som tilleggsfag. Hun har også 3-årig utdanning i relasjonsterapi/familieterapi, og gjennomført ulike phd-kurs innen policyimplementering.

– Hvorfor takket du ja til dette vervet?

– Jeg takket ja fordi jeg har lyst å lære av fagområdene de andre medlemmene i rådet representerer og jeg ønsker gjennom rådet å bidra til at enda flere enkeltelever skal bli den beste utgaven av seg selv som et resultat av god skolegang med kloke, ansvarlige og kompetente lærere. Kontinuerlig møter vår praksis dilemma som bør løses med breddekunnskap og ulike preferanser, for at løsningen skal virke for mange, sier hun.

Bredt sammensatt råd

I oppnevningen av et nytt råd har sentralstyret har lagt vekt på den samlede kompetansen rådet bør ha for å innfri mandatet. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, mener personene som nå er oppnevnt har den brede kompetansen de har vært ute etter.

– Aller først vil jeg gratulere de nye rådsmedlemmene og ønske dem lykke til med arbeidet. Landsmøtet ønsket seg et mer synlig råd, så den utfordringen håper jeg medlemmene vil ta, sier Handal, og fortsetter:

– Jeg føler meg trygg på at medlemmene har både den bredden og den kompetansen vi er ute etter, og gleder meg til de kan starte arbeidet. Samlet mener vi at rådet har nok kunnskap og evne til å finne frem til løsninger og svar som kan fremme lærerprofesjonens etiske verdier og ansvar. Et viktig hensyn i valget av medlemmer har også vært å ivareta en viss kontinuitet, sier han.

Slik var nominasjonsprosessen

I mandatet står det at rådet skal bestå av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen. I tillegg skal oppnevnes fire varamedlemmer. Organisasjonstilhørighet er ikke et kriterium i utvelgelsen av medlemmer til rådet.

I forbindelse med nominasjonen ble det sendt brev til Norsk lektorlag, Skolenes landsforbund og Skolelederforbundet med oppfordring om å foreslå kandidater. Samme oppfordring og informasjon ble sendt til våre fylkeslag og delt i våre kanaler. Alle forslag skulle sendes inn via i et skjema på Utdanningsforbundets nettsider, som lå åpent og tilgjengelig for alle. Det var også mulig å foreslå seg selv. Fristen for å foreslå kandidater var 20. februar. Da var det kommet forslag på 42 navn. I tillegg ønsket 7 av medlemmene i det avtroppende rådet å fortsette. Det ga til sammen 49 kandidater å velge mellom. Sentralstyret oppnevnte det nye rådet i sitt styremøte i slutten av mars.

Lærerprofesjonens etiske råd 2020-2023:

Medlemmer fra profesjonen (5):

Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule (leder).

Birgitte Fjørtoft, ansatt i stilling som pedagogisk leder i Ankerskogen barnehage, men har for tiden permisjon fra den for å være redaktør for tidsskriftet Barnehagefolk.

Anders Kvaase, lærer ved Vikersund skole.

Mona Søbyskogen, rektor og 2. nestleder i Skolelederforbundets sentralstyre.

Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Viken.

Medlemmer med andre fagbakgrunner (4):

Eirin Oda Lauvset, seniorrådgiver ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Solveig Østrem, professor i pedagogikk ved Oslo Met

Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet

Varamedlemmer (4):

Sine Charlotte Gade, lærer ved Firda vidaregåande skule.

Marius Andersen, lærer ved Haukerød skole.

Vibeke Solbue, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet og nettverkskoordinator for UH i Nasjonalt nettverk for kompetanseutvikling i grunnskolen (DeKomp).

Birte Simonsen, pensjonist. Men jobber som prosjektmedarbeider for Universitetet i Sørøst-Norge, og har diverse engasjement for Universitetet i Agder. Er også gruppeleder i Agder fylkesting.

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd 2020-2023

Formål

Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og videreutvikle forståelsen av profesjonsetikk.

Oppgaver

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

  • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
  • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
  • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til utdanningsforskning.no (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
  • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
    jevnlig dele aktuell informasjon med lærerorganisasjonene
  • delta på kurs og konferanser i alle deler av utdanningssektoren
    å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Sammensetning

Rådet består av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen.

Organisering og oppnevning

Ved oppnevning av nye medlemmer inviteres de andre lærerorganisasjonene til en åpen oppnevningsprosess. Medlemmene av rådet oppnevnes for fire år. Kontinuiteten i arbeidet sikres ved at medlemmer av rådet kan sitte i mer enn en periode.