Dødstrugslar mot lærarkollegaer i Colombia

– Den colombianske regjeringa må omgåande sikre tryggleiken til våre drapstruga lærarkollegaer i Colombia, krev Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

Handal har sendt brev til presidenten i Colombia der han krev at den colombianske regjeringa respekterer grunnleggande menneskerettar. Reaksjonen er eit svar på at alle 16 styremedlemmane i søsterorganisasjonen til Utdanningsforbundet, Federación Colombiana de Educadores (FECODE) i Colombia har motteke dødstrugslar. Trugslane kom i form av ein bårekrans med orda «kvil i fred» på blomsterbandet. I tillegg vart det levert 16 lys og 16 dødsannonsar til FECODE sin advokat.

Farleg å være lærar og fagforeiningsmedlem

Det er framleis farleg å vere politisk aktiv i mange land i Latin-Amerika og fagforeiningsmedlemmar blir drepne, studentaktivistar vert fengsla og kvinner blir utsett for seksualisert tortur. Politisk aktivisme og sosiale protestar vert ofte møtt med vald, mens sivilsamfunnsorganisasjonar og sosiale rørsler som tek til orde for ein meir rettferdig fordelingspolitikk, blir sett på som samfunnsfiendar. Berre i Colombia har over 6000 lærarar blitt drepne, forfølgde eller fordrivne med makt i dei siste 30 åra, og nok ein gong er fagforeiningsleiarar og lærarar blitt truga og skremde.

FECODE og Colombia

Denne gongen gjeld det Utdanningsforbundet sin søsterorganisasjon FECODE. Heile styret har enno ein gong motteke dødstrugslar for at organisasjonen har stått i spissen for ulike protestaksjonar den siste tida, i samband med fleire kriser som rir landet. Som Utdanningsforbundet, bygger FECODE arbeidet sitt mellom anna på menneskerettane og ILO-konvensjonane. Åtak på desse grunnleggjande rettane er åtak på sentrale element i eit demokratisk samfunn.

– Menneskerettane er ein av grunnverdiane i eit demokrati, og heilt grunnleggande for den profesjonelle yrkesutøvinga til lærarane og for FECODE si rolle som samfunnsaktør i Colombia, seier Handal.

Han understrekar at angrep på desse rettane er uakseptabelt og må opphøyra straks. Han seier vidare at Utdanningsforbundet krev at den colombianske regjeringa respekterer grunnleggande menneskerettar, og omgåande sikrar tryggleiken til våre kollegaer i FECODE og alle andre colombianske borgarar som utøver retten sin til å uttrykke eigne meiningar for å gjere ein god jobb.

Kva kan du gjere?

Utdanningsforbundet er ein solidarisk organisasjon og står saman med lærarar, fagforeiningsrepresentantar og alle andre i Colombia som arbeider for eit meir rettvist og inkluderande samfunn.– Som lærarar vil vi alltid ha eit særskilt søkelys på fagforeiningsretten, retten til å ytre seg og retten til utdanning Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

Han oppmodar vidare medlemmar og tillitsvalde i Utdanningsforbundet til å engasjere seg i LabourStart sin kampanje og signere oppropet deira mot dødstrugslane her 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet