Barnehagen skal fortsatt være et pedagogisk tilbud

Utdanningsforbundet vil ha barnas, og de ansattes perspektiv under denne perioden. Illustrasjonsfoto: Tom Egil Jensen

Barnehagelærere arbeider nå under helt uvanlige forhold. Men to ting må vi holde fast ved: Barnehagen er fortsatt et pedagogisk tilbud til barn – og en seriøs arbeidsplass for personalet.

Publisert 20.04.2020

Vi følger med på gjenåpningen av barnehager i alle kommuner, og vi ser at det er mange felles trekk ved organiseringen av barnehagetilbudet. Det er svært viktig at vi kan dele erfaringer og hjelpe hverandre å opptre som et kollektiv. Her er noen av de erfaringene vi mener det er svært viktig å formidle.

Les våre spørsmål og svar om koronakrisen (oppdateres)

Styrere gjør en kjempejobb

Styrere sitter i den vanskelige posisjonen hvor de skal ta hensyn til barn, foreldre, ansatte og barnehageeiere. De leder den vanskelige jobben med å oversette en smitteveileder preget av medisinsk og byråkratisk logikk, til en praktisk hverdag som er bra for barn. Nå får vi lønn for at vi har styrere i barnehagen som er barnehagelærere og som forstår både pedagogikk og ledelse. Våre tillitsvalgte rapporterer at styrere, særlig i administrasjoner som har liten barnehagefaglig kompetanse, kan ha en veldig vanskelig jobb.

Barnehagelærere skal fortsatt være pedagoger

Mange av våre tillitsvalgte rapporterer om eiere som slår fast at dagens barnehagetilbud er en form for barnepass, og at barnehagelærere dermed ikke trenger tid til planlegging og etterarbeid. Utdanningsforbundet er helt tydelige på at denne holdningen er å svikte barna. Dette gjør barnehagen om til en institusjon som bare skal ivareta foreldrenes behov for pass, eller samfunnets behov for arbeidskraft. Men barnehagen skal først og fremst være et godt sted for barn.

Tilbudet skal bygge på barnehagelov og rammeplan, og mer enn noen gang trenger barn kvalifiserte barnehagelærere som har mulighet til å følge med på hvordan de trives og utvikler seg. Mange av barna har vært borte fra barnehagen lenge, og gjenåpningen vil oppleves som en ny tilvenning. Barnehagen framstår også som helt annerledes enn den pleier å være. Skal vi klare å gi barn et trygt og utviklende tilbud må barnehagelærere fortsatt være pedagoger, med tid til å planlegge, vurdere og samarbeide.

Barnas oppholdstid må tilpasses oppgaver og bemanning

Mange kommuner, som for eksempel de store byene Oslo, Bergen og Drammen, gir et tilbud om redusert oppholdstid til barna. Dette er en ansvarlig holdning som viser vilje til å prioritere kvalitet for barna. Vi ser imidlertid også at det er barnehageeiere som ikke har denne holdningen, men som er mest opptatt av å gi et servicetilbud til foreldrene.

I noen barnehager er det forventninger om at personale skal arbeide overtid hver dag, at de ansatte skal arbeide uten pauser, eller at man skal se bort fra lovens normer for bemanning og kompetanse. Dette er situasjoner som er svært uheldige for barn, og dette går ut over de mest sårbare barna.

Utdanningsforbundet er opptatt av at det å fravike krav til god barnehage, og ansvarlige arbeidsforhold, bare kan skje i svært korte tidsrom. Og selvsagt har bemanningen alle sine faglige rettigheter også i denne tiden. I det lange løp vil alle være tjent med at vi ikke kompromisser med faglighet og krav til et godt arbeidsliv.

Ekstra renhold krever ekstra bemanning

En av de store endringene i dagens barnehage er at det stilles helt andre krav til hygiene og renhold. Dette er et arbeidsfelt som den vanlige bemanningen ikke har særlig kompetanse på, og som det i en travel hverdag er lite tid til. Noen kommuner, for eksempel Asker, har valgt å styrke bemanningen i barnehagene visse deler av dagen. Vi tror det vil være helt nødvendig å følge godt med på om bemanningen i barnehagene er god nok til både å innfri smittevernhensyn, og barns behov for en god og forutsigbar barnehagehverdag.

Våre tillitsvalgte følger denne situasjonen nøye, og vi er i løpende dialog med myndighetene om tiltak som kan legge til rette for at barn fortsatt skal få et godt tilbud, selv når deler av bemanningen ikke kan møte på jobb, og at det skal ivaretas ekstraordinære renholdstiltak. Det er svært vanskelig å forestille seg at barnehagetilbudet kan fortsette uten at særlige ressurser blir stilt til disposisjon.

Les våre spørsmål og svar for medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Det er spørsmål som ikke har funnet et svar

Selv om både barnehageadministrasjoner, styrere og bemanning har gjort en kjempejobb inn mot åpningen av barnehagene, er det fortsatt en del spørsmål som er helt uavklart. Våre tillitsvalgte peker for eksempel på at det er en konflikt mellom redusert oppholdstid for alle barn, og forventningen til at barnehagene i tillegg skal levere full åpningstid til noen grupper.

Vi vet lite om hvor mange ansatte som ikke kan arbeide fordi de er i risikogruppa. Ved symptomer på sykdom skal bemanningen holde seg hjemme, og vi vet heller ikke hvilket omfang dette vil få. Våre tillitsvalgte spør: Hva skjer når den ansatte i en kohort blir syk – må alle barna i denne gruppa da holde seg hjemme? Hvordan skal vi klare å finne vikarer nok, og kan en vikar som ikke kjenner barna ivareta en gruppe?

Og ikke minst vet vi lite om hvilke reaksjoner barn vil ha på en barnehagehverdag med helt nye regler: Kanskje kan de ikke leke med de barna de vanligvis er sammen med. Barn skal respektere avstandsregler, og det finnes fysiske stengsler som skal holde dem vekk fra andre barn og voksne.

Utdanningsforbundet vil ha barnas, og de ansattes perspektiv under denne perioden. Vi må følge nøye med på gjenåpningsfasen – og vi oppfordrer alle våre medlemmer om å bruke fagforeningen. Vi trenger alle eksemplene, både de gode og de mindre gode.

Saker om koronakrisen