Barnehageåpning: Styrere står foran en formidabel oppgave

Vi forventer at eierne samarbeider tett med styrere og de tillitsvalgte om hvordan barnehagen skal driftes i tiden framover, skriver leder Steffen Handal og 2. nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet.

Smittevernveilederen for barnehager skal hjelpe barnehageeiere, barnehagens ledelse og øvrig personale med å tilrettelegge for en trygg og god gjenåpning av barnehagene. Styrere i norske barnehager går en ekstraordinærtid i møte. Det vil helt garantert oppstå vanskelige situasjoner og uforutsette problemer.

Skal vi lykkes med å få til dette må eiere lytte til de ansattes erfaringer og vurderinger om hvordan dette kan løses. Vi forventer at de samarbeider tett med styrere og de tillitsvalgte om hvordan barnehagen skal driftes i tiden framover.

Vi håper at alle leser veilederen godt, og leter etter de tiltakene som skal til for å etterleve intensjonen om minst mulig smittespredning.

Les også vår side med spørsmål og svar om koronakrisen

Små og faste grupper

Å begrense sosial kontakt har hele tiden vært et viktig tiltak i bekjempelsen av pandemien. Det aller viktigste tiltaket for å redusere antallet kontakter for barna, er å lage små grupper– eller kohorter, som det heter i veilederen. Slik vi forstår dette, skal den nære kontakten mellom barn og ansatte begrenses til tre barn under tre år og en ansatt, eller seks barn over tre år og en ansatt.

Denne gruppen skal ha et avgrenset område til disposisjon. Hvis man klarer dette, kan denne gruppen omgås slik man gjør hjemme. Små og faste grupper åpner muligheten for god lek mellom barna og god omsorg – uten to meters avstand. Derfor er det kjempeviktig at man leter etter tilleggslokaler som kan brukes, eller at de som er så heldige å ha gode (og milde) naturområder i nærheten, kan bruke disse.

Det sies i veilederen at to grupper kan ha et samarbeid, men dette samarbeidet skal ikke innebære den samme nære kontakten som innenfor egen gruppe. Dette kan, ut fra vårt syn, ikke bety annet enn at barna må ha kortere oppholdstid i barnehagen, enn den ansattes arbeidstid. Vi har foreslått mellom 6- 6 ½ time.

Redusert oppholdstid for barna behøver ikke å bety at åpningstiden reduseres. De forskjellige gruppene vil kunne komme til ulike tider, og det vil være en styrke at ikke alle kommer samtidig til barnehagen.

Krevende for bemanningen

Det vil være krevende for bemanningen å ivareta barnas behov, lage et godt pedagogisk tilbud og ivareta de nye hygienereglene. Derfor vil det være viktig at personalet har tid før barna kommer, og etter at barna har forlatt barnehagen.

I denne tiden skal mange pedagogiske oppgaver kunne løses, samarbeid om enkeltbarn og grupper, evaluering av dagen, kontakt med foreldre eller andre samarbeidspartnere. Og sannsynligvis vil denne tiden også kreve noe praktisk tilrettelegging eller hygienetiltak. Slikt arbeid må ledes, organiseres og fordeles. Det kreves god dialog mellom barnehagens ledelse og personalet i tida som kommer.

Trygg åpning

Vi ønsker at alle foreldre skal ha lyst til å levere barna sine i barnehagen. Vi mener at det å tilby foreldrene en redusert oppholdstid, i hvert fall de to første ukene, er en måte å vise at barnehagen tar alles trygghet på alvor. Det inngir tillit at tilbudet gjenåpnes gradvis.

Den 12. mars ble barnehagene stengt helt ned, og tilbudet gikk for de fleste fra full åpningstid til null tilbud. Dersom de fleste nå tilbys 6 ½ time i barnehagen, kan dette gi både barn og foreldre enn mye bedre hverdag enn i dag. Vi oppfordrer alle landets barnehageeiere til å ta ansvar i denne tiden, og legge til rette for at barna kan få hverdagen tilbake.