Lærervoldssak ikke til Høyesterett

Saken til lærer Clemens Saers er avvist av Høyesterett. Han får dermed ikke prøvet videre om Oslo kommune handlet grovt uaktsomt da det ikke ble varslet om en voldelig elev.

Clemens Saers gikk til søksmål mot Oslo kommune med krav om oppreisningserstatning for ikke-økonomisk tap fra kommunen etter at han i 2014 ble skadet av en voldelig elev da han var i gang med undervisningen.

Den voldelige eleven ble straffedømt for forholdet og dømt til å betale oppreisningserstatning til Clemens Saers, samt erstatning for tap av inntekt. Clemens Saers er også tilkjent yrkesskadeerstatning for skadene han ble påført. Men han får ikke prøvet for Høyesterett om Oslo kommune handlet grovt uaktsomt.

Skal være beskyttet mot vold og trusler på jobb

Selv om saken nå er avvist sier seksjonsleder for juridisk avdeling i Utdanningsforbundet, Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, at det ikke er slik at lærere er uten beskyttelse dersom de opplever vold på jobben.

– Arbeidsmiljøloven stiller krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og la det være helt klart: Det er arbeidsgiver som har ansvaret og skal sørge for at ansatte er beskyttet mot vold og trusler, sier hun.

Men vold mot lærere er et økende problem som må tas på alvor. Utdanningsforbundet har et sterkt engasjement for læreres arbeidsmiljø og beskyttelsen mot vold og trusler.

– Ingen lærere skal måtte oppleve å bli livstruende skadet i sitt arbeid, sier Walle-Hansen.

Hun mener saksforløpet i Clemens Saers sak, og andre saker vedrørende læreres arbeidsmiljø, viser at det er helt nødvendig at det systematiske HMS-arbeidet styrkes for å beskytte læreres rett trygghet på jobb.

Utdanningsforbundet bistår medlemmer

Dersom et medlem blir utsatt for vold på jobben vil Utdanningsforbundet hjelpe og bistå juridisk.

– Vi jobber mye med spørsmål om dette i tilknytning til læreres arbeidsmiljø. I tillegg til at vi bistår medlemmer i saker er vold og trusler tema for nettressurser, kurs og opplæringen vi driver overfor tillitsvalgte, sier Walle-Hansen.


Utdanningsforbundet var ikke en del av rettssakene og anken til Høyesterett i saken til Clemens Saers fordi han hadde meldt seg ut av Utdanningsforbundet før voldshendelsen inntraff.


– Utdanningsforbundet innga imidlertid et støtteskriv i anledning lagmannsrettens behandling. Det gjorde vi fordi vi som landets største lærerorganisasjon ville bidra i en sak som knyttet seg til læreres arbeidsmiljø, sier Walle-Hansen videre.


I støtteskrivet ble det blant annet påpekt at det er behov for tydeliggjøring og bekreftelse av det som er gjeldende rett, at informasjon om voldelige elever kan deles med lærere for å forebygge voldshendelser.

Lagmannsretten var som tingretten klar på at det var en forsømmelse at skolen ikke hadde informert lærerne om den voldelige eleven, og at slik informasjon kunne ha vært gitt uten at taushetsplikten var til hinder for det.

Ikke svekket vern for lærere

Walle-Hansen mener saken ikke har ført til svekket vern for lærere.

– Nei, slik kan det ikke oppfattes. Saken mellom Clemens Saers og Oslo kommune handlet om såkalt oppreisningserstatning, det var ikke en sak om arbeidsgivers ansvar etter arbeidsmiljøloven, sier hun.

Oppreisningserstatning er en erstatning for ikke-økonomisk tap. For at kommunen i dette tilfellet skulle bli idømt erstatningsansvar måtte den i henhold til et skjerpet krav ha opptrådt grovt uaktsomt. Dette er en konkret vurdering.

Selv om retten mente det skulle vært informert om den farlige eleven, kom den likevel til at det ikke var grovt klanderverdig. Det er grunnen til at Clemens Saers ikke vant fram med kravet om oppreisningserstatning.

– Retten la en streng vurdering til grunn og det er forståelig av Clemens Saers er skuffet over resultatet. Men det betyr ikke at arbeidsgiver ikke har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier Walle-Hansen til slutt.

Se også disse sakene:
Støtter prinsipiell rettssak om oppreisning for vold mot lærer
– Må beskytte lærere bedre mot vold og trusler
– Uholdbar usikkerhet for lærere

BAKGRUNN:
I 2014 ble Clemens Saers angrepet av en voldelig elev og alvorlig fysisk og psykisk skadet. Hendelsen fant sted da han var i gang med undervisningen.

Den voldelige eleven ble straffedømt for forholdet og dømt til å betale oppreisningserstatning til Clemens Saers, samt erstatning for tap av inntekt. Clemens Saers er også tilkjent yrkesskadeerstatning for skadene han ble påført.

Det saken handlet om nå var oppreisningserstatning fra Oslo kommune. Saers mener kommunen har handlet grovt uaktsomt siden det ikke var forebygget og varslet om den potensielle faren eleven representerte.

Saers tapte saken i tingretten og ankesaken i lagmannsretten. Nå er saken heller ikke sluppet inn i Høyesterett.