4 av 10 yrkesfaglærere mangler nødvendig utstyr

– Fagfornyelsen stiller skjerpede krav til yrkesopplæringen. Derfor haster det at videregående skole tilføres nok midler slik at de kan ha forsvarlig undervisning. Dette gjelder både utstyr, råvarer og ikke minst kompetanseheving for yrkesfaglærere, sier Steffen Handal.

En ny undersøkelse gjort blant Utdanningsforbundets medlemmer viser at 42 prosent av lærerne oppgir at elevene mangler nødvendig utstyr i yrkesfaglige programfag. Tilsvarende andel er på 31 prosent for yrkesfaglig fordypning.

30 prosent av lærerne rapporterer at elevene ikke har tilgang på de råvarene som kompetansemålene i læreplanen krever. Størst mangel er det på elektrofag, tett etterfulgt av naturbruk og bygg- og anleggsteknikk.

– Norske bedrifter forventer at lærlinger og nyutdannede fagarbeidere har den yrkeskompetansen de nye læreplanene sier de skal ha. Det er sterkt urovekkende at så mange sier de ikke har det utstyret læreplanene krever. Vi snakker her om en tillitskrise mellom skolen og arbeidslivet dersom ikke myndighetene legger nok midler i potten, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Les mer her: Undersøkelse om utstyrssituasjonen i videregående opplæring

Nødvendig for å kunne drive opplæring

Tilgang på nødvendig utstyr og råvarer er en nødvendig forutsetning for å kunne drive yrkesopplæring i tråd med læreplanen. Utdanningsforbundet har gjennom tidligere undersøkelser vist at mange skoler mangler dette og har derfor arbeidet for å bedre utstyrssituasjonen.

Undersøkelsen viser også at:

  • De fleste lærerne (86 prosent) som rapporterer om manglende råvarer og utstyr har meldt fra om det.
  • Rundt halvparten av lærerne har ansvar for utstyr som kan medføre fare, og som krever særlig forsiktighet ved bruk i opplæringen.
  • Av disse har ni av ti tilgang på sikkerhetsinstruks eller brukerveiledning for dette utstyret.

– Regjeringen har sagt at de skal satse på yrkesfag og vi ser en liten begynnelse. Men vi forventer at det gjøres et reelt kostnadsoverslag som inkluderer år med etterslep – noe denne rapporten viser at det er stort behov for. Nasjonale myndigheter kan ikke forvente at den enkelte skole kan ta et slikt løft, sier Handal.

Farlige situasjoner

28 prosent av lærerne forteller at det ikke blir gjennomført systematisk vedlikehold og kontroll med utstyret som benyttes i undervisningen.

Tre av fire yrkesfaglærere som underviser i yrkesfaglige programfag og/eller i yrkesfaglig fordypning sier at de har tilstrekkelig kompetanse til å bruke og gi opplæring i det arbeidsutstyret kompetansemålene læreplanen krever. Samtidig oppgir 15 prosent at de ikke har det.

Ni prosent av lærerne har vært i en situasjon som kan betegnes som farlig for elev eller lærer på grunn av lite funksjonelt/utdatert utstyr det siste året.

Denne rapporten retter søkelyset på yrkesfag, men vi har andre rapporter som viser at det er et behov for oppdatert utstyr, råvarer og kompetanseheving også i programfagene på studieforberedende og studiespesialiserende utdanningsprogram. Det må foretas en kostnadsanalyse av situasjonen, og det må avsettes midler nasjonalt. Vi må ha en reell satsing på fag- og yrkesopplæringen skal regjeringen leve opp til egne ambisjoner som blant annet kommer til uttrykk i yrkesfaglærerløftet. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Han synes det er bekymringsfullt at det fortsatt er utstyr i skolene som er utrangert og som direkte skader elever og lærere.

– Dette kan ikke fortsette. Vi mener at det er behov for en tettere samordning mellom Arbeidstilsynets og utdanningsmyndighetens satsinger. Det er en klar sammenheng mellom de fagene hvor det rapporteres om størst behov for oppdatert utstyr, og de yrkene hvor det er flest skader på unge i arbeidslivet. Her er det behov for en koordinert innsats med søkelys på HMS, sier Handal.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse i perioden 5.–12. mars 2020. Den ble avsluttet tidligere enn planlagt ettersom skolene måtte stenge 12. mars på grunn av covid 19-pandemien.
  • Undersøkelsen ble sendt til et utvalg av Utdanningsforbundets medlemmer innen yrkesfag på videregående skole. Av et utvalg på 4175, valgte 786 å svare.
  • Utdanningsforbundet ønsker med denne undersøkelsen å sette utstyrssituasjonen i yrkesopplæringen på dagsordenen.

Les mer her: Utstyrssituasjonen i videregående opplæring

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet