– Må ta lærernes helse og trygghet på alvor

Klasserom, elever, ungdom, stor klasse, lærer, lærertetthet, klassestørrelse
Ansattes arbeidsmiljø i barnehage og skole er knapt nevnt i ekspertgruppas rapport om smittevern under koronapandemien. Illustrasjonsfoto: Utdanningsforbundet

– Regjeringens ekspertgruppe legger ikke vekt på lærernes arbeidsmiljø og trygghet i sin smittevernsrapport for skoler og barnehager. Det er ikke godt nok, sier Steffen Handal.

Publisert 13.11.2020

Regjeringens ekspertgruppe presenterte i dag sin rapport om konsekvenser av korona-smitteverntiltak i barnehager og skoler. Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, påpeker at arbeidsmiljøet og tryggheten til lærerne i barnehage og skole er nærmest fraværende.

– Ekspertgruppa har ikke vektlagt betydningen av at lærere og ledere i barnehage og skole har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygghet i arbeidet. At barn og unge i barnehage og skole møter lærere med overskudd, ro og trygghet er kanskje viktigere enn noen gang. Et forsvarlig arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne gi barn og unge den oppfølgingen de har krav på, fastslår Handal.

Han mener at ekspertgruppa ikke har fulgt opp rådene fra Utdanningsforbundet.

Jeg kan ikke se at våre nylige innspill om kobling mot arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid er fulgt opp eller kommentert. Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Arbeidsmiljølovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, barnehagelovens krav om helsefremmende miljø og opplæringslovens krav om et trygt og godt skolemiljø er heller ikke omtalt eller vurdert i rapporten. Rapporten behandler ikke læreres helse, herunder psykiske helse.

– Lærere og ledere har under pandemien, som ellers, et behov for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi får mange henvendelser om at dette ikke blir ivaretatt på den enkelte skole eller barnehage. Mange lærere og ledere står derfor i en svært krevende situasjon over tid, forteller Handal.

Flere midler til lærerressurser

– Vi er glade for at ekspertgruppa presiserer betydningen av at kommunene kompenseres for utgifter og at det trekkes frem at det må sikres midler til tilstrekkelig antall lærere, riktig bruk av andre yrkesgrupper og tilgang på nok lokaler. Dette er saker vi har kjempet for å få gjennomslag for, sier Handal.

Ekspertgruppa anbefaler også sentrale myndigheter om å tydelig informere om hvordan ansatte i barnehager og skoler kan etterleve smittevernstiltakene. De anbefaler også at lokale myndigheter, barnehager og skoleeiere må involvere ansatte, barn og elever i hvordan smittevern best kan etterleves.

Ekstra ressurser

Ekspertgruppa er også tydelige på at smittevernstiltak krever ekstra ressurser, og nevner det fordyrende i å ha mindre grupper, mer renhold, større vikarbruk og sikker skoleskyss. De presiserer at regjerningen har vært tydelig på at kommunenes merutgifter skal kompenseres. Det refereres til organisasjonenes innspill om at barnehager og skoler ikke har fått tilført ekstra midler. Ekspertgruppen anbefaler at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene øremerkes barnehage og skole.

Trenger flere utdanningsstemmer

Ellers etterlyser Utdanningsforbundet flere fra utdanningssektoren i ekspertgruppa;

– Ekspertgruppa nasjonalt burde være mer balansert sammensatt mellom utdanningsfaglig og helsefaglig kompetanse, fastslår Handal og viser til at i ekspertgruppa er det bare en av de fire medlemmene som har bakgrunn fra utdanningsfeltet (Utdanningsdirektoratet).

Selv om mandatet konsentreres om smittevern i barnehage og skole, skal gruppa vurdere ulike tiltak for å håndtere koronasituasjonen i barnehage og skole.

– Dette strekker seg langt ut over det rent smittevernsfaglige Det er viktig at en slik ekspertgruppe har god kjennskap til livet i barnehage og skole. Svak representasjon fra sektoren selv, kan bidra til at kunnskapsministeren ikke får de rådene hun bør ha, og dermed står hun også i fare for at beslutninger fattes på et sviktende grunnlag, sier Handal.

Her er innspillene fra Utdanningsforbundet til ekspertgruppa

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet