Vil ha flere lærere med flyktningbakgrunn

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, står og prater på talerstolen på konferansesenteret på Lærernes Hus. Han ser konsentrert ut.
– Det er helt feil at flyktninger er et problem. Flyktninger er en ressurs for landet vårt og de ønsker å bidra i samfunnet. Derfor vil vi ha flere inn i læreryrket, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. Foto: Arun Ghosh

– Det er viktig å se ressursene som finnes blant de nyankomne, sier Steffen Handal. Flyktninger med lærerutdanning fra hjemlandet bør raskt få mulighet til å kvalifisere seg for norsk skole.

Publisert 20.06.2019

I dag, på FNs internasjonale dag for flyktninger, har Utdanningsforbundet vedtatt en strategi for å arbeide systematisk og helhetlig når det gjelder mangfold og integrering.

Utdanningsforbundet vil gjerne bistå i arbeidet med å inkludere nyankomne, og viser til samarbeidsavtalen mellom partene i arbeidslivet om det såkalte «Hurtigsporet». Denne avtalen går ut på å få nyankomne i arbeid så snart som mulig.

– For å lykkes med det trengs gode kvalifiseringsmuligheter i Norge. Utdanningsforbundet er særlig opptatt av å få flyktninger med lærerutdanning og erfaring fra hjemlandet inn i et
kompletterende lærerutdanningsprogram, fastslår Handal.

Ta dem godt imot

Uten gode kvalifikasjoner er det vanskelig å bli inkludert i et nytt samfunn, få venner, lære seg språk, bli kvalifisert for arbeid og skaffe seg nettverk. Utdanningsforbundet ønsker en politikk, som ivaretar de nyankomnes behov og også samfunnets behov.

– For å lykkes med dette er det viktig at vi får sterke og ressursrike personer med migrasjonserfaring og flerkulturell bakgrunn som medlemmer. Det er derfor viktig for Utdanningsforbundet å bli oppfattet som en relevant og inkluderende organisasjon, sier Handal.

Velkommen til oss

Han ønsker nye medlemmer som ønsker å bidra til å utvikle utdanningspolitikken for framtiden.

– Dette stiller krav til tillitsvalgte på alle nivå i forbundet om å ønske velkommen og være åpne. Kunnskap om hvordan arbeidslivet fungerer i Norge er viktig å kunne formidle på en god måte overfor nyankomne potensielle medlemmer, sier Handal.

Lærere spiller nøkkelrolle

Selv om det nå kommer svært få flyktninger til Norge, er det likevel et stort behov for å ha en relevant politikk overfor de som allerede er her og være beredt på å ta imot nye.

– Mange som kommer er barn og unge. Deres behov for å høre til, bli kjent i nytt miljø og ikke minst muligheten for å gå på skole er vesentlig. Lærerne har derfor en viktig rolle.

Steffen Handal

Han mener Utdanningsforbundet, som organiserer nesten alle lærere i grunnopplæringen i Norge, har en nøkkelrolle.

– Våre medlemmer møter nyankomne nesten fra første dag på norsk jord. Lærerne har et profesjonelt ansvar overfor de nyankomne, forteller Handal.

Trenger normalitet i hverdagen

Selv om utdanning er en rettighet, og brudd på skoleplikten kan få følger, er det likevel slik at lovverket ikke sikrer retten fullt ut alltid. For eksempel vil barn under 18 år som ikke får opphold ikke ha rett til videregående opplæring. Samtidig kan de heller ikke returneres til hjemlandet. (Opplæringloven. § 3-1) Det samme gjelder også de minste barna som kommer til Norge; de har ikke rett på barnehageplass mens de bor på mottak.

– Disse sakene har Utdanningsforbundet tatt opp med myndighetene gang på gang. Barn og ungdom på flukt trenger ro og trygge omgivelser, de trenger normalitet i hverdagen og et håp for framtiden. Utdanning er derfor det viktigste vi kan gi dem, slår Handal fast.

– Med den vedtatte strategien for Utdanningsforbundets arbeid med mangfold og inkludering vil vi på alle nivå i forbundet kreve tiltak for at barn, unge og voksne kan lykkes med utdanningen sin og være verdifulle ressurser for et mangfoldig utdannings- og arbeidsliv, avslutter Steffen Handal.

Antall mennesker på flukt

Hvert 31. minutt må noen flykte fra der de bor, i alt er det 44.400 hver dag, som blir tvunget til å dra fra sitt hjem. Totalt er 68 millioner på flukt enten i eget land eller over landegrensene. 52% av dem som er på flukt er barn under 18 år.

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet