Flertallet av barnehageansatte opplever stress knyttet til store barnegrupper

Sammenlignet med de andre landene i den nye TALIS-undersøkelsen har Norge en høy andel ansatte som oppgir at å ha for mange barn i barnegruppen er en kilde til stress.

63 prosent av barnehageansatte i Norge sier at de blir stressa av å ha for mange barn i barnegruppen eller på avdelingen.

Den internasjonale TALIS-undersøkelsen har, i tillegg til de åtte andre landene som deltar, blitt besvart av over 2000 barnehageansatte fra hele Norge. Hovedfunnene forteller lite nytt om norske barnehager, mener Utdanningsforbundet. Det meste er kjent fra andre undersøkelser.

Store barnegrupper gir stress

Et funn er likevel verdt å undersøke nærmere. De ansatte rapporterer om at de opplever høy grad av stress knyttet til store barnegrupper og for lite bemanning. Norge ligger svært høyt i denne undersøkelsen, sammenliknet med andre land. Stresset blir spesielt merkbart ved sykdom blant personalet.

Dette er de tre forholdene som norske barnehageansatte peker på som de mest stress-skapende:  

  • Å ha for mange barn i barnegruppen eller på avdelingen. En relativt høy andel av ansatte i norske barnehager har svart at dette er en kilde til stress i stor eller i svært stor grad. Blant ansatte i den norske 3-5-undersøkelsen svarte 63 prosent dette. Tilsvarende tall for de ansatte i under 3-undersøkelsen er 57 prosent.
  • Mangel på ressurser (f.eks. økonomisk støtte, materielle ressurser, ansatte). For ansatte i den norske 3-5-undersøkelsen oppgir 55 prosent dette i stor eller i svært stor grad og 48 prosent av de ansatte i under 3-undersøkelsen.
  • Å ha ekstra oppgaver på grunn av fravær i personalet. 53 prosent av de ansatte i den norske 3-5 undersøkelsen oppgir i stor grad eller i svært stor grad her og 50 prosent av de i under 3-undersøkelsen.

Disse funnene må vi blant annet se i sammenheng med de høye tallene for sykefravær i barnehagesektoren mener Utdanningsforbundet.

Strukturelt problem 

– Det er viktig at vi går nærmere inn i disse funnene for å forstå hvorfor barnehageansatte opplever slikt stress. Dette er et strukturelt problem – og må ikke overlates til den enkelte ansatte eller den enkelte barnehage, sier nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås.

Vi har fått en bemanningsnorm og en minstenorm for antall barnehagelærere etter at denne undersøkelsen ble gjort.

– Vi tror imidlertid ikke at situasjonen er vesentlig endret etter dette, og vi trenger en mye tettere oppfølging av bemanningssituasjonen i barnehagen, fastslår Valås.

– Når det er sagt er det generelt problematisk å skulle sammenligne resultater mellom land som har ulike mål og ambisjoner for sine barnehager. Tolking av funn må alltid ses i sammenheng med barnehagene sitt oppdrag i det aktuelle landet.

Stress blant styrere

Blant styrerne er det flest som rapporterer om at for mange administrative oppgaver er den primære kilden til stress, etterfulgt av å ha ekstra oppgaver som følge av sykdom i personalet.

– Dette er i tråd med hva vi vet fra andre undersøkelser som også viser at styrere opplever å ha for mange administrative oppgaver, slik at de ikke har nok tid til pedagogisk ledelse, sier Valås.

Økt styrerressurs og tid til pedagogisk ledelse er noe Utdanningsforbundet lenge har påpekt at det er behov for.

– Denne undersøkelsen føyer seg inn i rekken av dokumentasjon på at det er på tide å gjøre noen grep for gi styrerne de rammene de trenger for å utføre mandatet de er gitt, avslutter Valås.

Om TALIS-undersøkelsen

OECD publiserte i dag den internasjonale undersøkelsen fra TALIS (Teaching and Learning International Survey) for barnehageansatte (TALIS Starting Strong Survey – TALIS 3S). Det er første gang OECD organiserer en internasjonal undersøkelse rettet mot barnehageansatte. TALIS for lærere i skolen er til sammenligning gjennomført fire ganger siden 2008. Ni land har deltatt i denne første barnehageundersøkelsen som i hovedsak rettet seg mot tilbud til barn i alderen 3-5 år. Fire land (deriblant Norge) har rettet undersøkelsen også mot tilbud til barn under 3 år.
Ansatte og ledere har fått spørsmål om:

  • Faglig og yrkesmessig utvikling
  • Arbeidsoppgaver
  • Praksis i barnehagen
  • Syn på barns utvikling
  • Arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben
  • Samarbeid og ledelse

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra Udir (Utdanningsdirektoratet) gjennomført undersøkelsen i Norge.

I Norge har 2068 ansatte i 305 barnehager besvart undersøkelsen (svarprosent 83 – 92 prosent).

Her er TALIS-undersøkelsen 

Les også om den siste TALIS-undersøkelsen for lærere i skolen her

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder