Sjekkliste for barnehage-foreldre

Tre barnehagebarn leker på en huske. Det er vinter og de har på seg luer og parkdresser. De smiler og ler. I bakgrunnen står en barnehagelærer og passer på.
LYKKELIGE BARN: Hva bør du passe på når du skal velge barnehage til barnet ditt? Foto: Tom-Egil Jensen

Barnas utdanning starter i barnehagen. Her er ni sjekkpunkter for deg som skal velge barnehage for barnet ditt.

Publisert 20.02.2019

For at barnehagen skal kunne gi et godt grunnlag for ditt barns utvikling, lek, læring og danning, er det en del ting som bør være på plass.

Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass har stort sett frist 1. mars, og man kan søke både kommunale og private barnehager. Men det finnes unntak, så kontakt kommunen din for å finne ut hvordan fristene og opptaket er der du bor.

Denne sjekklista har vi laget for dere som allerede har barn i barnehagen, eller dere som skal søke om plass for første gang.

1. BARNEHAGELÆRERE

Sjekk at barnehagen har utdannede barnehagelærere. Stortinget vedtok i fjor en skjerpet pedagognorm. Den innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år. Barnehagelærere på hver avdeling er avgjørende for at det skal gis et godt pedagogisk tilbud.

2. MANGE NOK ANSATTE

Det trengs nok voksne i en barnehage, finn ut om barnehagen har en god bemanning totalt sett. 31. mai i fjor vedtok Stortinget et minimumskrav til grunnbemanning i barnehager, den såkalte bemanningsnormen. Den betyr at det skal være minst én ansatt per tre barn under tre år eller minst én ansatt per seks barn over tre år. Du kan sjekke på barnehagefakta.no hvordan det står til med bemanning og andel barnehagelærere i barnehagene der du bor.
Utdanningsforbundet mener at bemanningsnormen bør gjelde for hele åpningstiden, gjennom hele uka og hele dagen. Men dette er ikke vektlagt i normen.

Det er greit å vite at den vedtatte normen sier det skal beregnes prosentvise stillinger om det kommer flere barn. Det vil si at om barnehagen har et barn under tre år «for mye», skal den ansette en ekstra i 1/3 stilling. Er barnet over tre år, skal det ansettes en ekstra i 1/6 stilling. Utdanningsforbundet mener at de burde utløse krav om ny fulltidsstilling når det kommer ett barn til, utover nivået normen krever.

For barnehager som ikke innfrir kravet i bemanningsnormen fra 1. august i år, må barnehageeier søke om dispensasjon. Utdanningsforbundet mener denne overgangsbestemmelsen i realiteten er en utsettelse av lovbestemmelsen, og at det ikke bør være grunnlag for å gi dispensasjon fra grunnbemanningsnormen.
Det er ikke gjort endringer når det gjelder bemanning i familiebarnehager eller åpne barnehager.

3. STYRER

Har barnehagen en styrer med barnehagelærerutdanning som daglig er til stede i barnehagen?

Utdanningsforbundet mener at hver barnehage skal ha sin egen styrer.
Barnehageloven § 17 første og annet ledd fastslår at barnehagen må ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse og at barnehagen skal ha en daglig leder. Det betyr at de må avsettes tilstrekkelig ressurser til styrerstillingen og at lederen må ha nødvendig lederkompetanse.

4. VIKARER

Bruker barnehagen vikarer ved sykdom, slik at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning? Spør om det.

5. ÅRSPLAN

Sjekk at barnehagen har utarbeidet en årsplan for det pedagogiske arbeidet som viser hvordan de jobber med Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

6. FORELDRESAMARBEID

Finn ut hvordan barnehagen ivaretar samarbeidet med foreldrene, og hva de krever av deg og dere som foreldre.

7. LEKER OG UTSTYR

Hva har barnehagen tilgjengelig av leker, utstyr og materiell? Barna skal ha mulighet for trygg lek, for læring og varierte opplevelser.

8. AREAL INNE OG UTE

Stort nok inne- og uteareal er viktig i en barnehage, det skal være nok plass til lek for alle. Innendørs skal det være minst 4 kvadratmeter per barn over tre år, og minst 5,3 kvadratmeter per barn under tre år. Utearealet skal være rundt seks ganger så stort som arealet innendørs.

9. TILVENNING OG OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE

Har barnehagen en plan for tilvenning som gir barnet ditt en god barnehagestart? Husk også at det fra 1. august i fjor ble innført en lovfestet plikt gjennom Opplæringsloven for skolene om å samarbeide med barnehagene om overgangen til skole og SFO/AKS. Skoleeieren har ansvaret for å utarbeide en plan for overgangen.