Siste sjanse: – Rydd tid til fagfornyelsen!

I dag ble forslag på over 40 nye læreplaner lagt ut på høring. Steffen Handal oppfordrer nå alle lærere til et siste krafttak for å utforme fremtidens læreplaner.

Lærerplanene på barneskolen, ungdomsskolen og store deler av videregående er i ferd med å få en solid overhaling. Drøyt 40 nye læreplaner ble mandag presentert på Utdanningsdirektoratets nettsider, og på Sofienberg skole holdt Jan Tore Sanner samme dag en grundig introduksjon om fagfornyelsen.

Drøyt to år er det nå blitt jobbet med fagfornyelsen, og prosessen har involvert mange. Kunnskapsministeren var også kjapp med å takke landets lærere og lærerorganisasjoner for det voldsomme engasjementet de har vist så langt i fagfornyelsen da han mandag presenterte forslagene til nye læreplaner: Drøyt 14.000 forslag og tilbakemeldinger har kommet i løpet av de fire innspillsrunder som så langt er avholdt i forbindelse med de nye læreplanene.

Bare denne siste høringsrunden, med frist frem til 18. juni, gjenstår før de nye læreplanene skal tas i bruk fra august 2020.

Nå håper Steffen Handal at norske lærere vil brette opp ermene en siste gang i forbindelse med denne høringsrunden, slik at de virkelig får se sine egne fotavtrykk i de nye læreplanene som snart skal tas i bruk.

– Jeg håper det kommer mange innspill til når lærerplanene nå skal ut på høring, sier Handal.

Han minner om at det nå er lærernes arbeidsoppdrag som blir endret, og at flest mulig lærere da må få god mulighet til å engasjere seg i arbeidet og kritisk kunne gjennomgå de læreplanutkastene som nå er presentert.

– Sett av tid!

Budskapet hans er klart: Det må ryddes tid til fagfornyelsen!

– Det må settes av tid på skolene. Både lærerne og skolelederne må få tid til å jobbe med dette. De må få satt seg sammen og for å gjennomgå forslagene grundig. Lærerne må ikke bare nøye seg med å sjekke ut «sine» fag. Her er det nødvendig at lærere sammen gjennomgår planene for å se etter hvordan de overordnede og tverrfaglige intensjonene er ivaretatt.

Han minner om at de nye læreplanene er noe skolene må forholde seg til en solid stund fremover.

– Vi skal leve med disse planene i mange år. Da er det viktig at de blir et godt verktøy for oss ute i skolene. Vi må sørge for at dette blir en praksisreform, ikke bare en reform på papiret, understreker Handal.

Handal påpeker også at det er nødvendig at lærere sammen gjennomgår planene for å se etter hvordan de overordnede og tverrfaglige intensjonene er ivaretatt. De tre prioriterte tverrfaglige temaene som nå innføres i skolen er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

På mandagens pressekonferanse brukte kunnskapsminister Jan Tore Sanner mye tid på å peke på verdien av, men også utfordringene med fagfornyelsen: Svært mange av de over 14.000 innspillene gikk på ting som burde være med i de nye fagplanene, mens svært få gikk på hva som skulle ut. Likevel har man klart å kutte mye i eksisterende læreplaner. Hensikten er at man i mindre grad skal «skrape på overflaten», men i stedet heller få gått mer i dybden på interessante og viktige tema.

Mer lek for de yngste

Ytterligere mål i fagfornyelsen er at det skal bli «mer utforskning og læring gjennom lek» for de yngste barna.

– Vi er positive til de overordnede intensjonene bak fagfornyelsen, et verdiløft, dybdelæring, færre kompetansemål, mer tverrfaglighet, en tydeligere elevrolle og godt rom for lærerens profesjonelle skjønn.

– Nå må vi sjekke ut om de læreplanene vi har fått presentert følger opp disse intensjonene på en god måte, sier Handal.

Samtidig påpeker Handal en betydelig utfordring med de nye læreplanene som det foreløpig ikke er tatt godt nok tak i.

– Eksamen og vurdering er elefanten i rommet. Hvis vi endrer lærerplanene, men gir elevene vurdering etter samme metoder som før, kommer vi ikke til å nå Stortingets mål om en skole for fremtiden.

– Vurdering trumfer dessverre det meste, og når læreplanene endres så kraftig som de nå gjør, så må det også gjøres noe med måten elevene skal evalueres på, minner Handal om.

FAKTA FAGFORNYELSEN:

Fra høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående og på yrkesfag. Fagene skal bli mer relevante og det skal bli mer tid til dybdelæring. Det kommer også en ny overordnet del som skal erstatte generell del av læreplanverket, og tre tverrfaglige temaer skal prioriteres - demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Over 14.000 innspill har kommet i de fire innspillsrundene så langt i fagfornyelsen. Høringen som starter nå er den siste innspillsrunden i fagfornyelsen.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet