Ny TALIS-undersøkelse: Lærerne har gode relasjoner til elevene

Norske lærere har gode relasjoner til sine elever og trives på arbeidsplassen sin, viser en ny OECD-undersøkelse.

– Vi er selvsagt glade for at resultatene viser at lærere oppgir at de har gode relasjoner til elever og at ni av ti lærere er tilfredse med arbeidsplassen sin, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Undersøkelsen viser at lærerne har høy tillit til sine kollegaer. God klasseledelse og godt læringsmiljø er et annet positivt hovedfunn. Større andel av undervisningstimen brukes til undervisning.

– Det er bra at betydelig mindre tid enn før går med til å håndtere uro i norske klasserom, sier han. Han mener disse resultatene gir gode forutsetninger for videre skoleutvikling.

OECD-studien Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en undersøkelse om læreres og skolelederes arbeidshverdag, og første del av studien ble offentliggjort 19. juni 2019. Studien er basert på at lærere og skoleledere har svart på hvert sitt spørreskjema.

Bedre vurderingspraksis

Et annet viktig funn i undersøkelsen er at lærerne og skolelederne rapporterer om en mer læringsfremmende vurderingspraksis nå enn tidligere. Flere lærere gir skriftlige tilbakemeldinger og flere involverer elevene i vurderingsarbeidet.

– Dette tyder på at lærerne har utviklet en vurderingspraksis som er mer rettet mot å støtte elevene og stimulere til videre utvikling, enn mot å sette karakter på enkeltprestasjoner. Det er svært gledelig, sier Handal.

Skuffende få mottar veiledning

Undersøkelsen viser at kun hver fjerde lærer har deltatt i introduksjonsprogram av noe slag og at kun hver sjette nyutdannede lærere har hatt veileder eller mentor.

– Dette er alt for dårlig, sier Handal, og legger til at Utdanningsforbundet lenge har jobbet for en ordning som sikrer at alle nyutdannede lærerne får veiledning når de begynner i sin første lærerjobb.

– Disse funnene bekrefter det vi har sett og ment tidligere. Veiledningsordningen kan ikke gjennomføres ved milde oppfordringer til kommunesektoren. Det er på høy tid at ordningen forskriftsfestes og finansieres, understreker han.

Resultatet fra den nye undersøkelsen kan tyde på at norske lærere fortsatt har et mer omfattende rapporterings- og dokumentasjonsarbeid enn det som er vanlig i andre land. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

 

Arbeidstid for lærere

Undersøkelsen indikerer at norske lærere fortsatt bruker minst tid på undervisning av de landene som er med, men omfanget har økt noe fra 2013. Samtidig er det en liten reduksjon i tiden som brukes på forberedelse av undervisningstimer. Norske lærere oppgir likevel å ha en total arbeidstid per uke som tilsvarer arbeidstiden for lærere i mange andre land. Altså må de bruke mer tid på noe annet enn undervisning og forberedelse av timer enn lærere i andre land.

Tidligere har det vært stilt spørsmål ved om TALIS-undersøkelsen kan dokumentere at norske lærere jobber mindre enn de skal, og om de underviser mindre enn lærere i andre land.

– Det er viktig å være oppmerksom på at TALIS-undersøkelsen ikke er konstruert som en sammenliknbar undersøkelse av lærernes totale arbeidstid på årsbasis. Formålet er i all hovedsak å undersøke hvordan lærerne fordeler tiden på ulike oppgaver, sier Handal, og fortsetter:

– Resultatet fra den nye undersøkelsen kan tyde på at norske lærere fortsatt har et mer omfattende rapporterings- og dokumentasjonsarbeid enn det som er vanlig i andre land. Dette har både Utdanningsforbundet og statlige myndigheter pekt på i lang tid. Lærerne ønsker å bruke mindre tid på administrasjon og rapportering og mer på kjerneoppgaver direkte relatert til undervisningen, sier han.

Usikre på skolemotivasjon

Undersøkelsen viser også at lærerne er usikre på hvordan de kan hjelpe elever med lav skolemotivasjon. Kun 30 prosent av lærerne har tro på at de kan hjelpe elever med dette. Dette ble også trukket fram i forrige undersøkelse og er lavere enn i andre nordiske land.

– Dette er trolig sammensatt og må fortolkes med en viss forsiktighet, tror Handal. Han mener vi bør se nærmere på hva som ligger bak tallene her.

De norske resultatene i TALIS 2018 viser blant annet:

 • Mindre enn 5 prosent av lærerne svarer at de ikke trives.
 • Mens over halvparten av lærerne i 2008 svarte at de bruker lang tid på å roe ned elevene i starten av timen, svarer kun 17 prosent det samme i 2018. Lærerne sier også at de bruker mindre tid enn tidligere til administrative oppgaver i timene.
 • Det er en klar økning i lærernes praksis med å gi skriftlige tilbakemeldinger på elevenes arbeid.
 • Det er en klar økning i andelen lærere som oppgir at de involverer elevene i vurderingsarbeidet.
 • Hver fjerde lærer svarer at de som nyutdannet har deltatt i et introduksjonsprogram som nytilsatt i skolen og hver sjette nyutdannede lærer har en veileder/mentor til å støtte seg.
 • 30 prosent av lærerne oppgir at de har tro på at de kan hjelpe elever med lav interesse for skolearbeidet og halvparten mener de er i stand til å få elevene til å verdsette læring.
 • Hver sjette lærer ønsker mer kompetanse i undervisning for elever med særlige opplæringsbehov.
 • 94 prosent av lærerne har i løpet av det siste året deltatt i minst én kompetanseaktivitet.
 • Omtrent halvparten mener den største hindringen for å delta i faglige utviklingsaktiviteter er at det kolliderer med arbeidsplanen deres.

Les mer i Kunnskapsdepartementets pressemelding

Les hele rapporten her

Om TALIS

 • TALIS (Teaching and Learning International Survey) er OECDs internasjonale studie av undervisning og læring.
 • ILS ved Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen og rapporteringen av TALIS 2018 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 • 48 land deltok i 2018.
 • I Norge har 162 rektorer og 4154 ungdomsskolelærere fullført spørreundersøkelsen. Den ble gjennomført våren 2018 og svarprosenten for lærere var på 82 prosent.
 • Undersøkelsen er gjennomført i 2008, 2013 og 2018.
 • Rapporteringen fra TALIS er delt opp i to separate utgivelser. Neste rapport vil bli lansert i mars 2020.

Les mer om TALIS her

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet