Lederhjørnet: Styrerlønn og svenske tilstander

Lederhjørnet er en fast spalte i Forbundsnytt. Denne gangen skriver Tormod Korpås om en interessant utvikling i svenske barnehager.

Styrere i barnehagen har gjennomgående lavere lønn enn rektorer i skoler i hele landet, og lønnsforskjeller i størrelsesorden 80–100.000 kroner mellom styrere og rektorer i samme kommune er ikke uvanlig. I private og ideelle barnehager gjenspeiler gjerne styrerlønnen vertskommunens lønnsnivå.

At styrere lønnes lavere enn rektorer er ikke et særnorsk fenomen. I september var Utdanningsforbundet vertskap for NLS Lederforum - et samarbeidsorgan for utdanningsledere fra nordiske lærerorganisasjoner. Etter en gjennomgang av forventninger til styrere og skoleledere med utgangspunkt i de to norske rapportene Om lærerrollen (2016) og Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – rapport fra en ekspertgruppe (2018) diskuterte jeg styrerlønn med Ann-Charlotte Rydman som er leder for Lärarförbundet Skolledare i Sverige. Hun kunne fortelle at lønnsforskjellene mellom svenske «förskolechefer» og deres rektorkolleger i skolen er betydelig også i Sverige.

Barnehagen i Sverige har mange fellestrekk med den norske, men det er også signifikante forskjeller. I Sverige heter for eksempel barnehagen förskola, og den har en læreplan som er samkjørt med skolens. Svensk förskolepedagogikk har en tydeligere tradisjon når det gjelder didaktikk og undervisning, den er mer skolerettet og barna omtales som elever. I Sverige går seksåringene i förskoleklasser og förskolan omtales derfor som barnets første skole.

Svenske styrere har hittil hatt yrkestittelen förskolechefer, men fra august i år endres dette til rektor i förskolan. I tillegg til navneskiftet blir rektorutdanningen i Sverige nå også obligatorisk for förskolarektorene. Lärarförbundet Skolledare har stilt seg positive til disse endringene, og har forventninger om at barnehagen og deres ledere heretter kommer til å bli likebehandlet med skolen. Allerede i høst har flere kommuner hevet lønnsnivået til förskolarektorene betydelig, og mange har signalisert at de kommer etter.

Jeg tror likevel ikke det er klokt å endre tittelen fra styrer til rektor i Norge. Jeg er redd det kan bidra til å dreie barnehagen i en enda sterkere retning av førskole – slik det er i Sverige. Men det er altså 15 år siden barnehagen ble flyttet fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet, og med det anerkjent som det første leddet i utdanningssystemet. Det er på høy tid at styrernes lønn gjenspeiler både barnehagens plass i utdanningssystemet og det ansvaret som er tillagt styrerrollen i dag, rektortittel eller ei.

 

Signert

Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås

Leder for lederrådet