Lederjuss: Vold og trusler i barnehage og skole

Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?

Vold og trusler i skoler og barnehager er et aktuelt tema. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende for å trygge de ansatte, barn og elever. Dersom vold og trussel situasjoner oppstår stilles det også krav til arbeidsgiver med hensyn til hvordan denne situasjonen skal håndteres.

Flere aktuelle lover

Både arbeidsmiljøloven, opplæringsloven og forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, stiller krav til både det forebyggende og håndterende arbeidet.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-1 at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være «fullt forsvarlig» ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet. Videre følger det av arbeidsmiljøloven § 4-3 at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Kartlegging og opplæring

Fra og med 1. januar 2017 fikk vi et nytt kapittel 23A i forskrift om utførelse av arbeid som det er viktig at både skoleledere og styrere kjenner til.

Det følger av forskriften at arbeidsgiver er forpliktet til å kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Videre er det et krav om opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstaker og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold. Det skal iverksettes tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner, og arbeidsgiver skal gjennomføre nødvendige tiltak. Arbeidstakerne skal gis informasjon om rutiner for varsling og rapportering. Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstakere som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.

Dersom det i skole og barnehage blir jobbet systematisk med kravene i arbeidsmiljøloven og forskriften, vil dette samtidig også kunne innebære at noen av kravene i opplæringsloven og forskriften til miljørettet helsevern i skole og barnehage blir oppfylt.

Hva sier opplæringsloven?

Det følger av opplæringsloven § 9A-3 andre ledd at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i medhold av opplæringsloven kapittel 9A blir oppfylt. Det er presisert i lovteksten at rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Selve barnehageloven inneholder ikke noen tilsvarende bestemmelser, men forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v inneholder bestemmelser som skal bidra til at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. I denne sammenheng er det særlig relevant å trekke frem forskriftens § 12 som regulerer at virksomheten skal fremme gode psykososiale forhold. Det kan også pekes på forskriftens § 14 som blant annet stiller krav om at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er presisert i forskriften § 4 at det er leder av virksomheten som har ansvaret for å påse at bestemmelsene i forskriften overholdes.