Læreplanene klare: – Nå starter den viktigste jobben!

– Vi er veldig fornøyd med hvordan arbeidet med fagfornyelsen har engasjert og involvert lærere over hele landet, sier Steffen Handal. Foto: STig Weston.

I dag presenterte kunnskapsminister Jan Tore Sanner de nye læreplanene. Nå er det viktige tolknings- og planleggingsarbeidet opp til lærerne og skolelederne, sier Steffen Handal.

Publisert 18.11.2019

Mandag formiddag presenterte kunnskapsminister Jan Tore Sanner de nye læreplanene. Det har vært en lang prosess fra Stortinget vedtok en fornyelse av Kunnskapsløftet, frem til innføringen av de nye læreplaner i august 2020.

Over 20.000 innspill har kommet inn, og interessen har vært stor blant lærere, skoleledere og i utdanningssektoren generelt, noe også kunnskapsministeren fremhevet mandag formiddag.

– Det har vært et enormt engasjement, sa en fornøyd kunnskapsminister da han fortalte om de nye læreplanene i pressekonferansen på Smestad skole.

Her finner du de nye læreplanene

Tidkrevende prosess

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er enig med kunnskapsministeren.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan arbeidet med fagfornyelsen har engasjert og involvert lærere over hele landet. Mange skoler er godt i gang med planleggingsarbeidet, sier Handal.

Samtidig er han rask med å understreke at dette bare er begynnelsen.

– Nå starter den viktigste jobben, understreker Handal.

– Nå skal lærerne og lederne på de enkelte skolene sammen i gang med et tolknings- og planleggingsarbeid slik at man har en klar idé om hvordan man kan nyttiggjøre og iverksette de nye læreplanene på den enkelte skolen. Dette vil kreve tid.

Verdiløft

Gjennom hele prosessen har Utdanningsforbundet argumentert for at det bredere dannings- og kulturperspektivet må komme tydelig fram i planene, noe statsråd Sanner også signaliserte vil skje på mandagens pressekonferanse.

– Vi er glad for at statsråden understreker at skolen skal få et verdiløft og at det skal bli mer og bedre sammenheng mellom «skolens grunnlov» og fagene, sier Handal.

I de nye læreplanene er tre tverrfaglige temaer blitt sentrale; demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Samtidig er kompetansemålene blitt langt færre, og det skal gis mer til dybdelæring.

– Det fornuftig at læreplanene slankes og at det blir færre kompetansemål.

– Læreplanarbeidet vi skal i gang med handler om å håndtere spenninger. Noen kompetansemål i enkeltfag kan framstå vel avanserte. Noen vurderingstekster kunne i enda sterkere grad betone at vurderingen også skal stimulere lærelyst og dybdelæring. Likevel skal de overordnede intensjonene med fagfornyelsen komme til syne i lærernes praksis. Nettopp derfor er det lokale fortolkningsarbeidet så viktig, poengterer Handal.

Bærekraft ute av engelsk- og matteplanene

Utdanningsforbundets leder savner også at bærekraftig utvikling kunne vært betonet tydeligere i læreplanene.

– Det er bra at Sanner tok bærekraftig utvikling inn i norskfaget igjen. Det er blant annet viktig for elevene å kunne lese tekster om klima på en kritisk måte og lære å ytre seg i spørsmål om bærekraft.

– Det som er merkelig og litt synd, er at ikke læreplanene i matematikk og engelsk inneholder noe om det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Både engelsk og matematikk er viktig for å håndtere en så grunnleggende utfordring som klima- og naturkrisen, sier Handal.

Lærelyst og underveisvurdering blir viktigere

Skal man lykkes med mer dybdelæring og integrering av de fag-overgripende temaene i fagene så må også vurderingsarbeidet drives på en ny og bedre måte, understreker Handal.

– Det må bli mer vekt på læring og lærelyst og mindre på prestasjoner. Derfor er det bra at tekstene om vurdering har utviklet seg og blitt bedre. Vi mener det er positivt at de legger vekt på lærelyst og underveisvurdering samtidig som de i noen tilfeller gir tydeligere rammer for sluttvurdering.

Kunnskapsdepartementet fremhever at følgende blir nytt fra august 2020:

Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Disse tre temaene inngår i fagene der dette er naturlig, og samlet bidrar fagene til en helhetlig forståelse av temaene.

• Flere fag blir mer praktiske og utforskende. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative.

• Læring gjennom lek blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna.

• Fagfornyelsen skal bidra til et verdiløft i skolen. Verdiene fra formålsparagrafen beskrives i overordnet del, og skal prege både skolens praksis og det elevene skal lære. Alle fag får nye verditekster som skal bidra som bindeledd mellom verdigrunnlaget i formålsparagrafen og kompetansemålene.

• Nye kompetansemål skal bidra til at elevene skal kunne lære og bruke kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.

• Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Dette innebærer viktige sider ved digitalt medborgerskap, som god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjons- og datasikkerhet, men også digital skaperkraft, programmering og algoritmisk tenkning.

• Kritisk tenking blir en mer sentral del av innholdet i de nye læreplanene. Elevene skal for eksempel øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Det innebærer også at de skal utvikle evnen til å foreta etiske vurderinger og bli fortrolige med etiske problemstillinger.

• Det er utformet yrkesrettede og yrkesfagspesifikke deler for læreplaner på yrkesfag i videregående opplæring. Dette gjelder for fagene matematikk, naturfag, norsk og engelsk. De yrkesfagspesifikke delene skal utgjøre 20-30 prosent av læreplanene på det aktuelle trinnet.
o I matematikk og naturfag er det utviklet egne deler som står til hvert utdanningsprogram.
o I norsk og engelsk er det utviklet yrkesrettede deler som skal passe til alle utdanningsprogram.

I podkasten Lærerrommet diskuterers to av de tverrfaglige temaene som kommer inn med fagfornyelsen. Lærerrommet finner du på iTunes, Acast, SoundCloud, Spotify eller via udf.no.

Lytt til episodene direkte her: 

Episode 23: Klima og bærekraft

Episode 32: Livsmestring, kan det læres?