Lederjuss: Hva er deltidsansattes rettigheter når hele stillinger er ledige?

Har du ansatte i deltidsstillinger? De kan ha fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at du som arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i virksomheten.

Hva skal til for at en deltidsansatt kan kreve fortrinnsrett?

For det første må arbeidstaker være kvalifisert for stillingen. Det er arbeidsgiver som fastsetter kvalifikasjonskravene, og ved vurderingen kan det tas hensyn til både faglige og personlige forutsetninger.

For det andre må utøvelsen av fortrinnsretten ikke innebære vesentlig ulempe for virksomheten. Dette vilkåret skal tolkes strengt.

Les mer om tilsetting og midlertidig tilsetting her.

Dette blir lagt til grunn

Tvisteløsningsnemnda har lagt følgende til grunn for at en deltidsansatt arbeidstaker skal ha rett til utvidet stilling fremfor at det foretas ny ansettelse i virksomheten:

  • Arbeidstaker må være fast ansatt.
  • Midlertidig ansettelse gir ikke fortrinnsrett etter denne bestemmelsen.
  • Arbeidstaker må være kvalifisert for stillingen.
  • Arbeidstaker må oppfylle de faglige og personlige forutsetninger som kreves for stillingen det hevdes fortrinnsrett til.
  • Stillingen det hevdes fortrinnsrett til må inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling.

Dersom arbeidstaker for eksempel er ansatt som sykepleier på deltid mens vedkommende utdanner seg til lege, vil sykepleierstillingen ikke gi arbeidstakeren fortrinnsrett til ledig stilling som lege i virksomheten når han er ferdig utdannet.

Hva menes med virksomhet?

Med virksomheten menes normalt det rettssubjekt som man er ansatt i, for eksempel en kommune. Dette innebærer at fortrinnsretten gjelder overfor den arbeidsgiver som er part i arbeidsavtalen. Dersom en kommune i en felles utlysning søker etter lærere til kommunens skoler, vil en deltidsansatt lærer i kommunen kunne gjøre fortrinnsrett gjeldende til alle stillingene som er omfattet av utlysningen, og altså ikke bare til de stillingene som er ledige ved den skolen man jobber.

Fortrinnsretten gjelder så lenge man er deltidsansatt. Arbeidstaker har altså fortrinnsrett selv om han/hun tidligere har takket nei til en utvidelse av stillingsprosenten.

Tvisteløsningsnemnda

Oppstår det tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om fortrinnsretten for deltidsansatte, kan tvisten bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

Les mer om Tvisteløsningsnemnda her.