Hovedavtaleforhandlingene i KS er i gang

Unio kommune og KS forhandler om ny hovedavtale. – Vi mener at klima- og miljøtiltak skal være en viktigere del av partssamarbeidet, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine første krav til KS. Unio kommune krever endringer i hovedavtalens omtale av klima- og miljøspørsmål. Dette må bli en del av et forpliktende og målrettet partssamarbeid.

– Skal vi nå de globale bærekraftmålene må alle tenke nytt og bidra. Det gjelder også for partene i arbeidslivet. Vi trenger et taktskifte i klimasaken. Vi har en klar forventning om at også KS ser alvoret i klimatrusselen, og at arbeidsgiver ser at det er både nødvendig og verdifullt at partene tar sin del av ansvaret, sier Handal.

Hovedavtalen for kommunesektoren ble sist gang forhandlet i 2017. Partene ble da enige om å videreføre avtalen. Samtidig ble flere av temaene Unio kommune tok opp i forhandlingene ivaretatt gjennom en avtaleprotokoll.

Se Unio kommunes første krav her

Forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø

Gjennom den nye IA-avtalen er partene enige om en rekke mål for å styrke partssamarbeidet om et forebyggende arbeidsmiljø. For å nå dette målet, fremmer Unio kommune krav om å styrke partssamarbeidet.

Det handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet på den enkelt arbeidsplass. Det må vi gjøre kunnskapsbasert og vi vet en del om hva som virker.

– Dersom hovedavtalen legger til rette for et styrket partssamarbeid kan det bidra til å redusere sykefraværet og få folk til å stå lenger i jobb. Mye av dette arbeidet må foregå på den enkelte arbeidsplass, sier forhandlingslederen.

Bedre rammevilkår for tillitsvalgte

Hovedavtalen har ulike bestemmelser om rettigheter og rammevilkår for tillitsvalgte, herunder tillitsvalgtordningen og permisjonsrettigheter. Unio vil fremme krav knyttet til tillitsvalgtordningen, samt krav som bidrar til at tillitsvalgte sikres gode og forutsigbare rammevilkår for å kunne ivareta sine plikter og partsrettigheter. Vi vil også vurdere krav som gjør det mer attraktivt for ansatte å bli tillitsvalgt.

– Skal vi lykkes med partssamarbeidet må rettigheter og rammevilkår for tillitsvalgte være gode. Unio vil fremme krav som sikrer forutsigbare rammevilkår slik at tillitsvalgte kan ivareta sine plikter og partsrettigheter, sier Handal.

Om hovedavtalen

  • En hovedavtale er første del av alle tariffavtaler. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.
  • Den inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men regulerer ikke lønn.
  • Hovedavtalene i arbeidslivet er styrende for reguleringene av andre avtaler.
  • Hovedavtalen for KS-området ble sist gang forhandlet høsten 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. Nå skal avtalen reforhandles.
  • Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedavtalen.