Gratis leirskole som plikt

LEIRSKOLE I FIRE DAGER: For å skape helhet og sammenheng i opplæringen, og ha nok tid til bygge gode relasjoner, mener Utdanningsforbundet at et leirskoleopphold bør være på fire sammenhengende overnattinger. Foto: Ole Walter Jacobsen

Kommunene skal ha plikt til å tilby leirskoleopphold, eller annen skoletur med overnatting, som en del av grunnskoleopplæringen.

Publisert 09.01.2019

Dette fastslås i Utdanningsforbundets høringssvar til Kunnskapsdepartementet – om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. 

Utdanningsforbundet begrunner en pålagt leirskoleplikt til kommunene slik i høringssvaret som ble vedtatt etter drøfting i Sentralstyret i desember i fjor:

«Praktiske læringssituasjonar og praktiske ferdigheiter i grunnopplæringa er viktig, og leirskule er ein verdfull læringsarena som må lovfestast slik at alle elevar får tilbodet. At ca. 80 prosent av elevane får dette tilbodet i dag, betyr at det er 20 prosent som ikkje får det. Det betyr at grunnskuletilbodet ikkje er likeverdig.»

Det poengteres at plikten også må gjelde friskoler, med en liknende paragraf inn i friskoleloven, for å skape likeverd for alle elever.

I fire dager 

For helhet og sammenheng i opplæringen, og for å ha nok tid til bygge gode relasjoner, mener Utdanningsforbundet at et leirskoleopphold bør være på fire sammenhengende overnattinger. 

Gratisprinsippet med fullfinansiering skal gjelde, noe som innebærer at kommunene ikke lenger kan gi skolen og foreldrene finansieringsansvar. Dette vil bidra til likebehandling.

«Det vil elles vere freistande for enkelte kommunar å legge innsparing og økonomi til grunn for val av opphald og lengda på opphaldet, i staden for at skulane kan velje ut frå pedagogiske vurderingar. Mange av våre medlemmer peikar på at noverande finansiering ikkje dekker reelle utgifter, summane må difor hevast.», heter det i høringssvaret. 

Utdanningsforbundet ønsker å beholde øremerking av tilskudd til leirskoleopplæring. Elever som har behov for spesiell oppfølging skal også ha det på en leirskole, og det bør finansieres spesielt.

Under oppholdet bør opplæringen i snitt tilsvare omfanget av ordinær opplæring, men det må tas hensyn til blant annet reisetid.

Endringen som gjelder leirskoleopphold dreier seg om en endring av paragraf 13-7b i opplæringsloven, og høringen ble sendt ut til alle fylkeslagene med svarfrist 1. desember. 15 fylkeslag svarte, og disse tilbakemeldingene dannet grunnlaget for drøftingen i Sentralstyret.

Her kan du lese mer om høringen, hele høringssvaret fra Utdanningsforbundet og alle de øvrige høringssvarene.

Skolebytte i videregående opplæring var også en del av denne høringen som dreide seg om endringer i opplæringsloven. Sentralstyret todelte saken fordi det dreide seg om to ulike områder.