Dom fra Høyesterett om motregning av pensjon

Høyesterett avsa dom 2. september 2019 i sak om motregning av pensjonskrav.

Utdanningsforbundet var partshjelper i prinsipielt viktig sak i Høyesterett om motregning av pensjonskrav den 13. - 14. august 2019.

Publisert 23.09.2019

Høyesterett avsa dom 2. september 2019, og konkluderte med at Statens pensjonskasse hadde adgang til å motregne det foreldede tilbakebetalingskravet i den aktuelle saken.

- Men staten fikk ikke medhold i sin prinsipale anførsel om at kravet på alderspensjon oppsto allerede ved inngåelsen av arbeidsavtalen, og senest etter tre års opptjeningstid, slik lagmannsretten kom frem til, sier advokat Endre Lien i Utdanningsforbundet.

Advokat Lien er overrasket over resultatet. 

- En vid adgang til å motregne betyr at gamle og foreldede krav kan føre til kutt i framtidig alderspensjon – selv om årsaken til tilbakebetalingskravet er svikt og passivitet hos Statens pensjonskasse. 
Advokat Endre Lien i Utdanningsforbundet

 

- Vi mener det er i strid med formålet med foreldelsesreglene, lite rimelig, at det svekker pensjonsrettighetene og at det skapes rettsusikkerhet for pensjonsmottaker, sier han videre.

Hva saken handlet om

Det prinsipielle spørsmålet i saken var om Statens pensjonskasse hadde adgang til å motregne foreldede tilbakebetalingskrav i senere, løpende alderspensjon.

Det er to vilkår som må være oppfylt for at fordringshaver ikke skal tape motregningsrett etter foreldelsesloven § 26 b:

  • For det første må kravene, henholdsvis tilbakebetalingskravet og alderspensjon springe ut av samme rettsforhold
  • For det annet må krav på alderspensjon (hovedkravet) ha oppstått før tilbakebetalingskravet (motkravet) ble foreldet

Utdanningsforbundet anførte at det var først når vilkårene for alderspensjon var oppfylt at det eksisterer et krav, og motsatt at Statens pensjonskasse ha en rettslig begrunnet betalingsforpliktelse.

Utdanningsforbundet anførte videre at verken på tidspunktet for etablering av medlemskapet i Statens pensjonskasse eller etter tre års opptjening vil medlemmet ha fått et krav på alderspensjon.

Krav på pensjon vil oppstå gradvis

Høyesterett uttaler i sin dom at retten til pensjon vil opptjenes suksessivt, og at kravet på pensjon gradvis vil materialisere seg gjennom opptjeningstiden.

Høyesterett viser til at i lys av de vilkår som knytter seg til opptjening av pensjon i Statens pensjonskasse, er det mest nærliggende å se det slik at kravet på alderspensjon først oppstår etter som fordringen får et materielt innhold. For at motregning skal kunne finne sted, må det derfor foreligge et hovedkrav som det i prinsippet kunne ha vært mulig å motregne i.

Høyesterett sier videre:

«Dette innebærer at det vil være adgang til å motregne de foreldete kravene i den andel av den løpende alderspensjonen fra Statens pensjonskasse som var opptjent på tidspunktet da tilbakebetalingskravene ble foreldet. Den andelen av den løpende alderspensjonen som da ennå ikke er opptjent, vil med andre ord være beskyttet mot å bli motregnet i.

(...)

Slik jeg ser det, blir konsekvensen av disse opptjeningsbestemmelsene at hele alderspensjonskravet vil være oppstått ved tidspunktet for innvilgelse av uførepensjon. Tilsvarende vil hele kravet på etterlattepensjon og barnepensjon være oppstått ved medlemmets dødsfall».

– Det er krevende å se de ulike praktiske konsekvenser av dette, sier advokat Lien. Når kravet oppstår suksessivt, vil det gradvis være anledning til å motregne i den delen av alderspensjonen som har oppstått, slik vi forstår Høyesterett.
Advokat Endre Lien i Utdanningsforbundet

Når et medlem innvilges uførepensjon i Statens pensjonskasse, vil hele kravet anses oppstått på tidspunktet for innvilgelse av uførepensjon. Tilsvarende vil hele kravet på etterlattepensjon og barnepensjon være oppstått ved medlemmets dødsfall.

– Dommen sier imidlertid ikke noe om hvordan det skal løses når en pensjonsmottaker går inn og ut av uførepensjon. Det er videre vanskelig å se for seg at hele kravet på alderspensjon skal anses å ha oppstått ved innvilgelse av delvis uførepensjon, ifølge Lien.

For andre tilfeller må det bero på en konkret vurdering – motregning i avtalefestet pensjon (AFP), ektefellepensjon og oppsatt pensjon.

Signert

Endre Lien

Endre Lien

Advokat Utdanningsforbundet