Bruk av bilder, film og lydopptak i barnehage og skole

Foto:AdobeStock

Utdanningsforbundet har nylig avgitt høringssvar om bruk av bilder, film og lydopptak i blant annet skolen og barnehagen. – Viktig at dette blir tatt tak i, mener Steffen Handal.

Publisert 17.10.2019

Høringen baserer seg på utredningen Åpenhetsutvalget har laget om bruk av bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen.

- Dette er et svært viktig område som det er bra at blir tatt tak i, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Utvalgets mandat er omfattende, og utvalgets arbeid skal bidra til å skjerme barn, unge og ansatte, blant annet i skole og barnehage. Motstridende hensyn og kompleksiteten i området gjør at det kan være vanskelig å forholde seg til dette for den enkelte aktør.

- Vi er så vant til å bruke mobilen som kamera og dele på sosiale medier at mange ikke reflekterer over at det er situasjoner hvor det ikke er greit å ta bilde eller film av barn, unge og ansatte i barnehage og skole, og så dele på sosiale medier, sier Handal.

Dette er bare ett av de mange spørsmålene utvalget har drøftet.

Godt forslag å utvikle veileder

Med utgangspunkt i barnets beste mener Utdanningsforbundet at det må være et overordnet mål at regelverket rundt bilder, film og lydopptak i skolen og barnehagen ivaretar og beskytter rettigheter og plikter hos barn, unge og voksne som er i en undervisningssituasjon.

Samtidig må det sikres at ansatte i skoler og barnehager har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at øvrige rettigheter og plikter til våre medlemmer blir ivaretatt på en god måte.

- Vi synes at utvalgets forslag om å utvikle en veileder til bruk i barnehage og skoler er interessant, sier Handal.

Han understreker betydningen av at veilederen bør videreutvikles sammen med representanter for lærere og elever før den sendes på endelig høring.

Ordensreglementet bør regulere bruken

I høringen legges det opp til at den enkelte skole og barnehage bør ha generelle retningslinjer om bilder, film og lydopptak, og at dette bør reguleres gjennom et ordensreglement. Som det fremgår av høringen er det stor variasjon i ordensreglementene rundt om i landet. 

Utdanningsforbundet ser at det kan være en utfordring å utforme ordensreglementer slik at de overordnede hensynene blir nedfelt og regulert på en god måte. For å sikre en ensartet praksis og implementering av veilederen, mener Utdanningsforbundet at barnehage/skoleeier bør pålegges å ha ordensreglement som regulerer temaet.

Krav til et forsvarlig arbeidsmiljø

Utdanningsforbundet er positive til at høringen setter fokus på lærernes rett til et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø.

- Dette er et helt nødvendig perspektiv som må gis større plass i veilederen fordi vi ser at hverdagen til våre medlemmer blir stadig mer krevende. Som utvalget er inne på ser også Utdanningsforbundet at det er en utfordring at elever tar bilder, lyd - og filmopptak av lærere relatert til deres ansettelsesforhold, sier Handal.

Utdanningsforbundet ser videre at slike digitale opptak kan påvirke lærerens
psykososiale arbeidsmiljø i negativ retning. Usikkerhet rundt om man blir fanget på
bilder, lyd- eller filmopptak skaper ofte utrygghet hos lærerne i deres arbeidsutførelse.

Denne utryggheten kan få den konsekvens at det påvirker klasseledelsen og
undervisningssituasjonen, og i ytterste konsekvens kan dette medføre sykefravær hos
den enkelte lærer.

- Vi vet at det er en utfordring at mange lærere opplever å bli digitalt mobbet av sine elever, og vi mener derfor at det er viktig at det settes fokus på problematikken i veilederen, avslutter Handal.

Fakta om høringen: Helse- og omsorgsdepartementet har i samråd med Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet sendt på høring NoU 2019: l0 Åpenhet i grenseland - om bruk av bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen og virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene.

Her kan du lese hele NOUen

Her kan du lese hele hele høringssvaret

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet