Arbeidstidsavtalen for skoleverket forlenget

Arbeidstidsavtalen for skoleverket i KS-sektoren ble i dag forlenget med to år. Det betyr at KS ikke fikk gjennomslag for sine krav til endringer i avtalen. Men samtidig vant heller ikke Utdanningsforbundet fram med kravet om mer tid til kontaktlærerfunksjonen.

De siste årene er arbeidstidsavtalen for skoleverket forlenget – eller prolongert som det heter på forhandlingsspråket – ved flere anledninger. I høst valgte KS å si opp avtalen, og de siste månedene har det pågått forhandlinger mellom lærerorganisasjonene og KS om en ny arbeidstidsavtale for skoleverket.

– Men unntak av Skolelederforbundet ønsket alle parter endringer i avtalen. Men KS ønsket ikke de samme endringene som oss. Det viste seg å bli svært vanskelig å komme til enighet om nødvendige forandringer. Derfor har alle partene blitt enige om å forlenge dagens avtale i to år til, opplyser Utdanningsforbundets leder og forhandlingsleder, Steffen Handal. 

Elevene rammes

Utdanningsforbundet hadde ett hovedkrav inn i forhandlingene denne gang: En reduksjon i årsrammene for undervisning, med særlig fokus på kontaktlærerne. Dette ble avvist av KS.

– Det er først og fremst elevene som rammes når kontaktlærerne ikke har tid nok til dem. De får ikke den oppfølgingen de har krav på og bør ha. Særlig går dette utover elever som trenger ekstra tett oppfølging og hjelp. Det er bekymringsfullt at kontaktlærerne blir pålagt stadig flere oppgaver uten at de får tid til å utføre dem, påpeker Steffen Handal.

Han understreker:

– Det er bred politisk enighet om at skolen må fange opp elever som sliter tidligst mulig og gi dem ekstra oppfølging. Kontaktlærerne har en nøkkelrolle i skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, med klassemiljøet og arbeidet mot frafall og utenforskap. Likevel har bare 5 prosent av alle kontaktlærere tilstrekkelig tid til å utføre denne viktige jobben på en forsvarlig måte, viser en undersøkelse fra Respons Analyse.

Utfordrer partiene lokalt

Undersøkelsen er nylig utført på oppdrag fra Utdanningsforbundet, blant kontaktlærere i grunnskolen og videregående opplæring. Den avdekker også at nesten halvparten av kontaktlærerne har fått mindre tid til kontaktlærerfunksjonen de siste tre årene, særlig rammes deres mulighet til å følge opp elever som sliter sosialt, eller med psykiske helseplager.

Tiden som er avsatt til kontaktlærerfunksjonen i arbeidstidsavtalen for skoleverket har vært uendret i flere tiår – selv om oppgavene, også de lovpålagte, er blitt stadig flere og mer krevende. Men det er ingenting i veien for å øke kontaktlærerressursen lokalt. Derfor utfordrer Steffen Handal alle politiske partier i kommunene og fylkene:

– Hvis dere mener alvor med løftene om tidlig innsats, bør dere kartlegge situasjonen lokalt – og gi kontaktlærerne tilstrekkelig tid til å følge opp elevene på en forsvarlig måte, oppfordrer han.

Borttelling av timer

Under forhandlingene fremmet også Utdanningsforbundet et krav nummer to for å få stoppet problemet med borttelling av timer: Undervisningspersonale som har ansvar for opplæringen i hele læreplanen i et fag, inkludert alle kompetansemålene, og har ansvar for vurdering av elevene på bakgrunn av hele læreplanen, må råde over alle timene fagets læreplan legger opp til.

Også dette kravet ble avvist av KS, og også dette bekymrer Steffen Handal:

– Vi vet at dette er et voksende problem, derfor er det svært uheldig at ikke KS vil gjøre noe med det, sier han. 

I tillegg til Utdanningsforbundet har blant annet Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag deltatt i forhandlingene med KS. Avtalen omfatter bare KS-området, og inkluderer ikke Oslo, som er et eget tariffområde.

Her kan du lese protokollen: Avtale 2019-12-09_151616.pdf

Og her kan du lese krav to. Krav 2 2019-12-09_151846.pdf