Arbeidstidsavtalen for barnehage (KS) videreføres

Særavtalen om pedagogisk personale i barnehager i KS-området (SFS 2201) ble i dag forlenget med to år. – Vi trenger en bedre bemanningssituasjon i barnehagene før vi krever omfattende endringer i arbeidstidsavtalen, sier Steffen Handal.

De siste årene har Utdanningsforbundet krevd mer tid til planlegging, for- og etterarbeid for barnehagelærerne når avtalen har vært reforhandlet. I år var kravet en prolongering, som partene ble enige om.

– Bakgrunnen for dette er at vi først må få på plass bedre grunnbemanning i barnehagen. Den klare tilbakemeldingen fra medlemmene våre er at de ønsker flere timer til planlegging, men at dette først lar seg realisere dersom bemanningen blir styrket. På dette området har vi fortsatt et stykke å gå. At vi viderefører dagens avtale betyr ikke at vi er fornøyd med dagens situasjon, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Bakgrunnen

I 2018 gikk behandlingen av SFS 2201 til nemnd. Utdanningsforbundet avviste nemndas forslag til løsning i behandlingen av arbeidstidsavtalen for barnehage (SFS 2201). Dermed ble avtalen tatt inn i tariffoppgjøret. Resultatet var en videreføring av avtalen, men med et tillegg i protokollteksten der det blant annet ble understreket at fire timer i uken til planlegging, for- og etterarbeid er et minimum, og at planleggingstid som av ulike årsaker går tapt, skal erstattes på et senere tidspunkt. Denne teksten er også med i protokollen til denne avtalen.

Ønsker bedre praktisering av avtalen

Forbundets medlemmer melder at de ikke alltid får tatt ut de fire timene de har krav på.


Vi trenger fortsatt å bedre praktiseringen av avtalen, både slik at fire timer blir et minimum og slik at tapt tid faktisk blir erstattet.
Steffen Handal
Utdanningsforbundets leder

Utdanningsforbundet har jobbet med praktisering av arbeidstidsavtalen siden forrige reforhandling. Tilbakemeldingene viser også at det kan være mulig å få på plass flere timer.

– Vi ser eksempler på at når det foretas drøftinger om avtalen, kommer det oftere på plass flere timer enn de fire som ligger som et minimum. Dialog om barnehagelærernes behov er vesentlig. Samtidig ser vi at lav bemanning og høyt sykefravær gjør at timene til planlegging blir en salderingspost, sier Handal.

Bemanningssituasjon må løses først

Ifølge Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse fra 2018 ønsker medlemmene flere timer til planlegging. Samtidig uttrykker de fleste at dette krever en bedre bemanning. Størstedelen av barnehagelærerne som besvarte undersøkelsen hadde «styrket bemanningsnorm» som første prioritet for hva Utdanningsforbundet må jobbe for. Dette ønsker Handal å følge opp:

– Dette skal vi ta på alvor. Vi vet at bemanningssituasjonen er det viktigste premisset for at barnehagelærere skal få tatt ut tid til planlegging. Det vi trenger er bedre nasjonale rammer som bidrar til at alle barnehagelærere får mulighet til å ta ut mer enn fire timer til planlegging. Det vil gjøre tilbudet til barna mer likeverdig.

Trenger styrket barnehagelærernorm

Utdanningsforbundet vil fortsatt jobbe svært aktivt for å få en styrket barnehagelærernorm, som nær alle partier på Stortinget vil ha. I tillegg arbeider forbundet for en styrket bemanningsnorm.
– Med en bedre grunnbemanning i barnehagen vil vilkårene for praktiseringen av dagens avtale også bli bedre. Dette er et viktig premiss for arbeidet med å legge til rette for gode leke- og læringsmiljøer i barnehagen, sier Handal.

Avtalen gjelder for barnehager i KS-sektoren. Altså ikke Oslo og ikke private barnehager.

Les protokollen her

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet