– Skap gode fagmiljøer i barnehagen

Styrer Royne Berget mener at å bygge gode og faglig sterke team rundt seg, er det viktigste styreren kan gjøre for å kunne drive utvikling av barnehagen.

De fleste kjenner kanskje Royne Berget som en av frontfigurene i Barnehageopprøret. Han er aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder om barnehages rammevilkår, kvalitet og innhold. Han har vært styrer i Smedhusåsen Barnehage SA siden 2002, en foreldredrevet andelsbarnehage i Rygge.

Bygger gode team

I desember 2018 kom den nye rapporten fra ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Rapporten retter også søkelyset mot viktigheten av ledelse av barnehagen og utviklingen av styrerrollen i framtiden. Selve styrerrollen og rammevilkårene for den er ikke det Berget har snakket mest om når han har vært ute i offentligheten. Men han legger ikke skjul på at han mener god ledelse er alfa og omega for å drive en barnehage. Han har funnet sin egen vei, og deler gjerne erfaringene med andre.

– Å få tak i de rette folkene, og beholde dem, er det jeg har satset på som styrer. Jeg ønsket å skape et godt fagmiljø. Da jeg begynte i jobben følte jeg at jeg måtte ha kontroll på alt. Jeg skjønte fort at det var håpløst. Derfor ble det viktig å bygge gode team rundt meg, sier han.

Barnehagen med fire avdelinger og 27 ansatte har 12 barnehagelærere og 3 barnevernspedagoger, og alle assistene har tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeidere. I løpet av årene som har gått har han veiledet ut ansatte som ikke har hatt et oppriktig ønske om å jobbe i barnehage eller som ikke har vært egnet, og satset på de som ønsker å bidra til fellesskapet. Grepene har gitt positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet og for barna, og bidratt til å heve det faglige fokuset mange hakk.

Jeg mener at styrerressursen burde økes, på samme måte som rektor har assistent i skolen, burde også styrere kunne få administrativ hjelp alt etter størrelsen på barnehagen. Rammene rundt har alt å si for hvordan vi driver barnehagen. Royne Berget, styrer Smedhusåsen barnehage

Ansatte styrerassistent

Han mener det er fullt mulig selv innenfor begrensede økonomiske rammer å ansette flere med høyere utdanning.

– Gevinsten du får ved å ansette de riktige folkene, gjør at forskjellen ikke blir så stor likevel. Det blir mindre sårbart og det er lettere å beholde de du har. Dessuten går alle midlene vi har til driften av barnehagen siden vi er ideelt drevet, her er det ingen lekkasjer, sier han.

I rapporten om barnehagelærerrollen slås det fast at styrerrollen er overfylt. Berget har løst noe av dette med å ha en styrerassistent som tar unna en god del av det administrative arbeidet.

– På den måten får jeg frigitt tid til å jobbe med utvikling av barnehagen, hvis ikke ville jeg blitt slukt av administrative oppgaver. Jeg mener at styrerressursen burde økes, på samme måte som rektor har assistent i skolen, burde også styrere kunne få administrativ hjelp alt etter størrelsen på barnehagen. Rammene rundt har alt å si for hvordan vi driver barnehagen, mener styreren.

Fortsetter å jobbe for bedre bemanning

Selv om en bemanningsnorm nå er på plass, mener han at dette ikke er nok.

– God bemanning og de riktige folka er viktig for å kunne gi et godt tilbud. Bemanningsnormen må gjelde i hele barnehagens åpningstid. Jeg mener ikke at vi skal ha full grunnbemanning hele dagen, men bemanning som innfrir normene gjennom hele dagen, utdyper han. Barnehageopprøret lever derfor i beste velgående.

– Bemanningsnormen skal evalueres mot sommeren. Vi vil helt klart komme på banen da, vi vurderer stadig når det er best å sette inn de ulike støtene, forklarer Berget, som nå er tilbake som medlem i Utdanningsforbundet, etter å ha vært medlem i en annen organisasjon i mange år.

– Jeg har funnet ut at det er her jeg hører hjemme. Det er her jeg jeg har mulighet til å være med å påvirke. Jeg oppfordrer også alle mine ansatte til å organisere seg, forklarer han.

 

Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag

Her er de viktigste punktene om ledelse fra ekspertgruppens rapport om barnehagelærerrollen:

  • I rapporten slås det fast at styrerrollen er overfylt
  • Barnehagen er blitt en mer kompleks organisasjon – de fleste barnehager er også større organisasjoner enn de var tidligere
  • Det er langt flere ambisjoner – og interessenter som vil noe med barnehagen
  • Derfor må antakelig både barnehagelærerrollen og styrerrollen spesialiseres – og at ikke alle kan være generalister
  • Det pekes på to mulige retninger for spesialiseringen: Horisontalt – at det blir flere barnehagelærere med likeverdig ansvar men med mer avgrensa kunnskap kompetanse, eks språkpedagog, naturfagspedagog. Vertikalt – at barnehagen blir en med hierarkisk organisasjon med flere ledernivåer, hvorav flere også er involvert i det direkte arbeidet med barna.