– Sats mer på miljøbygging på skolene

Elever i flokk i skolegård.
Totalt er 2069 saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra august 2017 til desember 2018. Illustrasjonsfoto: Katrine Lunke

Siden i fjor høst er 653 saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø. Her er tre strategier for å lykkes i arbeidet med å bedre skolemiljøet.

Publisert 22.01.2019

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra august 2017 til desember 2018. Totalt er 2069 saker meldt.

– Jeg skulle gjerne sett at det ikke var behov for å melde så mange saker til fylkesmennene. Elevenes trygghet, og opplevelse av trygghet, er en absolutt forutsetning for læring. Jeg mener vi som skoleledere må satse mer på miljøbygging, sier Tormod Korpås.

Podkasten Lærerrommet har episoder om dette temaet.

Her kan du høre episoden om mobbing, og i denne episoden handler det om mobbingen som ofte kalles jentedrama eller jentegreier. 

Forebyggende arbeid

Rektors og skolens svar på dette kan bare være følgende:

  • veldig stramme rutiner for rask inngripen og oppfølging ved varsling eller forekomst av mobbing og
  • et permanent og grundig forebyggende arbeid.

– Det vi vet er at selv på skoler som er gode på skolemiljø, skjer det mobbing. Likevel er forebygging den viktigste nøkkelen til å få bukt med problemet, sier han og viser til en studie av elevenes psykososiale miljø, gjennomført av NOVA i 2015.

Les mer på utdanningsforskning.no:Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. NOVA-rapport 14/15.

 

Elevenes trygghet, og opplevelse av trygghet, er en absolutt forutsetning for læring. Jeg mener vi som skoleledere må satse mer på miljøbygging. Tormod Korpås, leder for lederrådet i Utdanningsforbundet

 

Skap fellesskapsfølelse

Studien viste at mange skoler legger for lite vekt på det å skape en fellesskapsfølelse i klassen. En større satsing på miljøbygging vil ha god forebyggende effekt på mobbing.

– Studien viste at det er tre strategier som er virksomme for å skape et godt psykososialt miljø: atferdsregulering, relasjonsarbeid og miljøbygging. Vi anbefaler våre skoleledere å ta disse strategiene i bruk. Særlig når det gjelder å skape en fellesskapsfølelse i klassen tror jeg det kan være mye å hente, sier han.

1. Å regulere elevenes atferd er viktig

Den første av de tre hovedstrategiene i skolenes arbeid med å skape et godt psykososialt miljø er atferdsregulering. Lærerne er tydelige klasseledere, og skolen styrer hva elevene skal gjøre på skolen og i friminuttene gjennom regler og retningslinjer. Disse skal fremme et godt lærings- og psykososialt elevmiljø. Strategien kommer likevel til kort på noen områder:
Krenkelser som ikke berøres av kontroll- og reguleringspraksisen, som «blikking» og utestenging, kan også eksistere i klasserommet uten at lærerne merker det.

2. Gode relasjoner mellom lærer og elev

Den andre hovedstrategien er relasjonsarbeid. Lærerne jobber for å få et godt forhold til hver enkelt elev, slik at eleven skal ha en lav terskel for å si fra hvis det oppstår problemer. Skolene legger også vekt på å ha et godt forhold til foreldrene.
Vellykket relasjonsarbeid mellom lærere og elever er krevende. Det viktigste er at lærerne har et positivt elevsyn, at de forsterker positiv elevatferd framfor å (bare) sanksjonere negativ atferd, at ansatte prioriterer relasjonsarbeid, samt at ledelsen støtter og følger opp lærernes relasjonsarbeid.

3. Mye å hente på å styrke fellesskapsfølelsen i klassen

Miljøbygging er den tredje hovedstrategien. Den handler om å skape gode relasjoner mellom elevene og inkluderer tiltak som fremmer tilhørighet, inkludering, fellesskap og samhold mellom elevene på skolen eller i klassen.
Tiltak kan være introduksjonsopplegg ved skolestart, aktivitetstilbud i friminuttene og tilrettelegging for vennskapsrelasjoner for elever som strever sosialt.

Rapporten er fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø» som NOVA og AFI har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

 

Sitert

Tormod Korpås