Veiledning uten tilstrekkelig forpliktelse

40 prosent av ferske lærere får ikke veiledning. Nå lanseres en ny veiledningsordning, men den er ikke forpliktende nok mener Utdanningsforbundet. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

I dag lanseres nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Finansiering og tydelige forpliktelser mangler fortsatt.

Publisert 10.09.2018

Departementet peker selv på svakheten i forslaget når de i sin pressemelding skriver at det dreier seg om anbefalinger til hvordan god veiledning bør gjennomføres.

– Dette er et skritt på veien, men det er fortsatt langt fram, understreker Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Her kan du lese veiledningsdokumentet.

Utdanningsforbundet har, sammen med Pedagogstudentene, Skolelederforbundet, Lektorlaget og deres studentorganisasjoner, UHR, KS, PBL og Norsk Montessoriforbund, deltatt i utarbeidelsen av og gitt sin støtte til prinsippene og forpliktelsene for veiledning som i dag ble lagt fram.

– Veilederordningen har lenge vært en kampsak for både Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet. Vårt mål har hele tiden vært forpliktende avtaler om veiledning, som både sikrer at det avsettes ressurser og at veiledningen utføres av kompetente veiledere, sier Handal.

Gode intensjoner, men mangler finansiering

Prinsippene og forpliktelsene som ble lagt fram i dag gir gode føringer for innhold og gjennomføring av veiledning av nyutdannede lærere. Vi har fått en tydelig stadfesting av hvilke prinsipper som gjelder for veilederordningen. Blant annet står det at det må avsettes tid både til den som gir og den som mottar veiledning, at veileder må ha formell veilederkompetanse og at veiledningen må være av et visst omfang. I tillegg står det at veiledningen være forskning- og erfaringsbasert, det skal skapes en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket og den nyutdannedes kompetanse og praksis skal videreutvikles, heter det i dokumentet.

Dette er likevel ikke forpliktende nok, mener Utdanningsforbundet. Vi har lenge hatt intensjonsavtaler om veiledning, likevel viser evalueringen at 40 prosent ikke får veiledning og at kvaliteten er varierende. Utdanningsforbundet mener at rett og plikt til veiledning må forskriftsfestes og at det må følge med midler.

Vil presse på

– Når vi likevel har skrevet under på disse prinsippene, handler det om at vi mener de gir oss bedre argumenter i det lokale arbeidet med å få på plass veiledningsordninger av god kvalitet. Det vil likevel ikke være tilstrekkelig og jobben videre må bli å få Stortinget til å forskriftsfeste og bevilge penger til dette, sier Handal.

Utdanningsforbundet vil opprettholde det politiske presset og være i dialog med både regjering, Storting og KS om behovet for mer forpliktende rammer og økonomisk tilskudd. I prinsippene og forpliktelsene går de tydelig fram at partene skal vurdere andre tiltak dersom de nasjonale rammene ikke fører fram.

Slik skal Utdanningsforbundet bidra

Gjennom å signere de nasjonale rammene, forplikter Utdanningsforbundet seg til å:

-          bidra til å støtte og løfte frem nyutdannede i profesjonsfelleskapet, og etterspørre og ta i bruk deres kompetanse.

-          motivere lærere til å ta veilederutdanning.

-          bidra med våre erfaringer i evaluering og videreutvikling av veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere. 

De nasjonale myndigheter har samtidig forpliktet seg til blant annet å bidra til stimuleringsmidler for å styrke arbeidet med veiledning, finansiere studieplasser til utdanningstilbud for veiledere og sørge for at ulike studietilbud for veiledning i barnehage og skole samordnes. 

Det skal også gjennomføres en kvantitativ og kvalitativ evaluering. Det skal leveres delrapporter og en sluttrapport ved årsskiftet 2020/2021.

Stortinget ba om dette 

En viktig årsak til at det nå kommer nasjonale rammer for veiledning er at Stortinget enstemmig fattet et anmodningsvedtak om dette våren 2017:

 «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning». (Innst. 182 S 2016–2017.)

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet