Utdanningsforbundet går til Arbeidsretten med stillingskode

Stridens kjerne handler om hvilken stillingskode barnehagelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder skal plasseres i, og med det hvilken avlønning de skal ha.

Utdanningsforbundet mener hovedtariffavtalen bør forstås slik at alle barnehagelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder, må få lønn som pedagogisk leder. Dette er blitt utfordret i flere kommuner, og forbundet har derfor valgt å reise sak for Arbeidsretten, med følgende påstand:

Barnehagelærere som er tilsatt for å oppfylle kravet om pedagogisk leder i henhold til barnehageloven § 18 med forskrifter, skal i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser plasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder.

KS mener at det det er arbeidsgivers styringsrett å innplassere barnehagelæreren i stillingskode 6709 Barnehagelærer eller 7637 Pedagogisk leder.

Lang historie

I dag eksisterer det to ordinære stillingskoder for pedagogisk personale i barnehage:

7637 Pedagogisk leder

6709 Barnehagelærer

Allerede i 2000 gikk Norsk Lærerlag til streik for prinsippet om at: «Alle førskolelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder, må få lønn som pedagogisk leder.»

Norsk Lærerlag krevde at førskolelærere som har en stilling som innebærer at han eller hun som utfører funksjonen som pedagogisk leder i henhold til barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning, skal innplasseres i stilling stillingskode 7637 Pedagogisk leder.

Streiken i 2000 ble løst i mekling. Resultatet betydde at det skulle gjøres en oppjustering av alle førskolelærere og avdelingsledere som på det tidspunktet arbeidet som pedagogiske ledere, til stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Ved vurderingen ble det lagt vekt på om førskolelæreren utførte funksjonen som «pedagogisk leder» etter barnehageloven med forarbeider og forskrift om pedagogisk bemanning.

Etter streiken i 2000 har tariffavtalen (i all hovedsak) blitt praktisert i samsvar med dette.

Barnehagelærere som er tilsatt for å oppfylle kravet om pedagogisk leder i henhold til barnehageloven § 18 med forskrifter, skal i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser plasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Utdanningsforbundets påstand i Arbeidsretten

Ny tolkning

Imidlertid har tvisten blitt aktualisert igjen, etter at KS i april 2014 la ut en artikkel på sin nettside, med sin egen tolking av bruken av de to kodene.

I den forbindelse vises det til to eksempler. Det ene eksempelet er fra Moss kommune, som innførte en ny organisering i barnehagesektoren. Som følge av dette fikk samtlige ansatte med barnehagelærerkompetanse som var innplassert i stillingskode 7637 Pedagogisk leder, endret sin stillingskode og ble innplassert i stillingskode 6709 Barnehagelærer.

Det andre eksempelet er fra Trondheim kommune som også endret sin praksis i 2015. Trondheim kommune mente at det var opp til hver barnehage hvordan de ønsket å bruke stillingskodene barnehagelærer og pedagogisk leder. Der en barnehagelærer ble gitt et utvidet ansvar, kunne stillingskoden 7637 Pedagogisk leder bli brukt. Hva som menes med utvidet ansvar utover kravene i barnehageloven med forskrifter, ble ikke definert.

Utdanningsforbundet mener at KS har en feil forståelse av det partene godtok i meklingen i 2000 og praktiseringen av hovedtariffavtalen ikke kan endres etter ensidige tolking, og har derfor reist sak for Arbeidsretten.