Uravstemning i statlig tariffområde

Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok skissen som ble lagt frem i meklingen 24. mai. Nå har du som medlem mulighet til å ta stilling til resultatet i uravstemningen.

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, oppgjøret gikk da til mekling. Torsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Forhandlingsutvalget, Unio stat, anbefaler meklingsresultatet, og legger vekt på:

* En økonomisk ramme for oppgjøret i overkant av 2,8 prosent (som frontfaget).

* Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg har fått en bedre balanse enn det tilbudet staten ga under forhandlingene.

* Lønnstabellen og lønnsrammer videreføres.

* Avsetning til lokale forhandlinger som gir partene lokalt handlingsrom og muligheter til fordeling både på gruppenivå og individuelle tillegg.

* Angrepet på opparbeidede rettigheter i fellesbestemmelsene ble stoppet.

* Vi beholder ordningen med OU-midler som blir brukt til kurs og kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte.

* Justering av rammene slik at de to laveste alternativene fjernes slik at de som er plassert på alternativ 1 eller 2, blir flyttet til alternativ 3 og dermed får 1–2 lønnstrinn utover det generelle tillegget.

* Heving av pensjonsgivende variable tillegg, samt forhandlinger om ytterligere forbedringer i 2019.

Her kan du lese uravstemningsdokumentet.

Her kan du logge deg på for å avgi din stemme.