Statsbudsjettet: Bra å styrke yrkesfagene, men lytt til lærerne

MER TIL YRKESFAG:– Det er viktig at yrkesfaglærerne involveres sterkere i arbeidet med å utvikle nye kompetansehevende tilbud, understreker Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet. Foto: AdobeStock

Det er positivt at regjeringen vil trappe opp satsingen på yrkesfagene og styrke yrkesfaglærerløftet, men yrkesfaglærerene må lyttes mer til i utviklingen av etter- og videreutdanning, sier nestleder Terje Skyvulstad.

Publisert 10.10.2018

I sitt forslag til statsbudsjettet 2019 vil regjeringen styrke kompetansen til yrkesfaglærerne med 12 millioner for neste år, og vil bruke til sammen 100 millioner kroner for å øke kompetansen innenfor yrkesfagene.

– Det er positivt at regjeringen vil følge opp satsingen på yrkesfaglærerløftet, men også viktig at yrkesfaglærerne involveres sterkere i arbeidet med å utvikle nye kompetansehevende tilbud, understreker Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

– Yrkesfaglærere kjenner elevene og arbeidslivet, de vet både hva slags pedagogisk kompetanseheving de trenger og hva slags faglige oppdateringer som er nødvendig for å møte store og komplekse endringer i den nye tilbudsstrukturen for yrkesfagene som skal innføres i 2020, sier Skyvulstad.

Han viser til at mange yrkesfaglærere etterlyser flere etterutdanningstilbud som gir oppdatering i faget de underviser i. Samtidig må etter- og videreutdanningstilbud tilpasses lærernes arbeidssituasjon.

– For eksempel er det viktig at hospiteringsordninger ivaretar kostandene med vikarbruk for at yrkesfaglæreren får en reell mulighet til å delta, påpeker Skyvulstad.

Må satse mer på praksis i skolen

Regjeringen foreslår 13 millioner kroner til praksis i fag- og yrkesopplæringen og faget yrkesfaglig fordypning.

– Det er et sterkt behov for en styrking for å nå målsettingen med faget, og dette beløpet er ikke nok, sier Skyvulstad.

– Vi erfarer dessverre at kvaliteten i faget varierer sterkt mellom skolene. Mange har ikke gode nok ordninger og avtaler med arbeidslivet som gir elevene tilgang til praksis, beklager nestlederen i Utdanningsforbundet.

Forskrift om yrkesfaglig fordypning (YFF) gjelder fra 2016, og skal blant annet gi elever mulighet til å komme ut i praksis i løpet av skoletiden, og er for mange et springbrett fra skole til læreplass. Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett også tillate et digitalt verktøy som skal kunne bedre  kommunikasjon og samarbeid mellom skoler og virksomheter og slik kunne gi flere praksisplass.

– Mange lærere trenger også mer kompetanse for å kunne gi elevene en praktisk og yrkesrettet opplæring i faget. Det trengs et krafttak for å løfte faget slik at elevene både får kunnskap om mulighetene i arbeidslivet - og får knyttet viktige bånd til arbeidslivet, sier Skyvulstad.

Han understreker at dette er viktig for at elevene skal ta informerte utdanningsvalg, bli motiverte til å velge praktiske og yrkesrettede utdanningsløp og til at de får læreplasser.

Forskning på yrkesfag

I forslaget til statsbudsjettet 2019 er det satt av fem millioner kroner til forsking på fag- og yrkesopplæring.
– Vi forventer en ytterligere opptrapping for å styrke forskingsmiljøet på dette flere steder i landet. Forsking på yrkesfagene er nødvendig for å styrke kompetansenivået i hele landet. Fem millioner er en start, sier Skyvulstad.