Spesialundervisning: Enige om problemet, uenige om tiltak

Tirsdag arrangerte Utdanningsforbundet seminar om Nordahl-rapporten. Alle deltagerne var enige om at dagens spesialundervisning ikke fungerer, men der stoppet enigheten.

– Vi kan ikke fortsette med det vi har gjort siden 1976 om alle barn og unge skal få et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud, sa ekspertgruppens leder Thomas Nordahl da han fortalte om rapporten tirsdag.
Gruppen som ble oppnevnt av Regjeringen i fjor, leverte i april en rapport som har fått navnet    «Inkluderende fellesskap for barn og unge».

Gruppen lister opp flere kritiske punkter i dagens spesialundervisning:

 • Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte.
 • Det tar for lang tid før barn og unge får hjelpen de trenger.
 • Systemet virker ekskluderende. En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.
 • Skolenes spesialundervisning har ofte lave forventninger til elevenes læring, og elevene lærer mindre enn de kunne gjort med et godt opplegg.
 • Nesten 50.000 elever i grunnskolen får spesialundervisning i år.

I panelet på kveldsseminaret i går var de fleste enige i at systemet med spesialundervisning ikke fungerer slik det burde og de fleste kjente seg igjen i mye av virkelighetsbeskrivelsen til ekspertgruppa.

Professor Thomas Nordahl om kompetansen til ansatte i barnehage og skole

Vil fjerne lovfestet rett

Den store uenigheten kom til syne da Nordahl presenterte tiltakene ekspertgruppen foreslår. Et av de mest kontroversielle forslagene er å fjerne lovfestet rett til spesialundervisning.
Ekspertgruppens leder, pedagogikkprofessor Thomas Nordahl, tror at barn og unge vil få et bedre tilbud hvis den lovfestede retten fjernes.

– Vi vil ikke fjerne spesialundervisningen, men vi vil heller ikke at du skal gjennom en instans som skal avgjøre om du skal få det. Dette skal skolen og barnehagen avgjøre selv. De skal ha fleksible ressurser som de skal bruke og man skal få rask hjelp og støtte i stedet for å stå i kø og vente på en utredning. Nåværende system medfører ventetid på opptil ett år før tiltak settes i gang for eleven, sier Nordahl.

Det innebærer blant annet at retten til spesialpedagogisk hjelp og den lovfestede retten til spesialundervisning fjernes og erstattes med nye bestemmelser.

Her er tiltakene ekspertgruppen foreslår:

 • En plikt for barnehager og skoler til å sikre et inkluderende pedagogisk barnehage- og opplæringstilbud for alle barn og unge.
 • Konkrete bestemmelser om at alle skal møte en lærer med godkjent pedagogisk utdannelse.
 • Et eget pedagogisk støttesystem i alle barnehager og skoler. Dette skal gi flere barn bedre hjelp raskere. Og det skal altså ikke være behov for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak for å få hjelp.
 • Ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal inkludere dagens PP-tjeneste, men være mer tverrfaglig. Sammen med flere andre forslag skal dette sikre barnas pedagogiske og spesialpedagogiske behov på en bedre måte enn i dag.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er glad for at ekspertgruppen tar opp problemene rundt spesialundervisning som er en sak Utdanningsforbundet har påpekt lenge.

– Først må jeg si at rapporten er under behandling hos oss. Vi har ikke hatt noen organisasjonsmessig behandling og ikke diskutert den i sentralstyret ennå. Dette seminaret er en del av vårt arbeid med å avklare våre standpunkter. Det som vi kan si allerede nå er at det er en stor utfordring at alt for mange barn og unge ikke får nødvendig hjelp og at det er store forskjeller i kvaliteten på tilbudene, sier han.

Video: Steffen Handals innlegg om rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge"

Assistentbruken for stor

Han mener at systemsvikten og situasjonsbeskrivelsen som ekspertgruppen beskriver er noe som engasjerer lærerne og diskuteres daglig.

– For oss er kvalifiserte lærere og nok lærere helt sentralt. Dette har vi kjempet for lenge. Det er bra å se at denne rapporten også vektlegger dette. Vi er enige i at assistentbruken er for stor og at det er et klart behov for å styrke kompetansen her Steffen Handal

Selv om han er enig i at spesialundervisningen ikke fungerer i nærheten av godt nok i dag. Er han usikker på om Nordahls forslag til tiltak er treffsikre.

– Rettighetsfesting og individorientering har absolutt sine problematiske sider. Det er sånn sett prisverdig at rapporten drøfter dette. Rettighetsfesting og individorientering kan medføre byråkratisering, mye tidsbruk på utredninger, diagnoser og enkeltvedtak. Mye tyder på at dette i dag har fått for stort omfang. Men rettighetsfesting gir også sikring – og ikke minst prosedyrer som innebærer klageadgang. Det er en dramatisk endring som foreslås om å ta bort den individuelle retten til spesialundervisning. Dette vil vi drøfte nøye før vi avgir høringssvar. Vi må ha barnas beste i fokus, og sørge for å bygge et system som sikrer ivaretakelse – uavhengig av en individuell rettighet, sier Handal.

Kritisk til ekspertgruppen

Monica Melby Lervåg, professor og forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk ved universitetet i Oslo var en annen av paneldeltagerne på debatten tirsdag. Hun var svært kritisk til ekspertgruppas arbeid.

Hun problematiserte spesielt følgende fem punkter fra rapporten:

 1. Hyppigheten av dem som har mye vansker er urealistisk lav
 2. Rapporten er urealistisk i hvordan skolene skal kartlegge elevene.
  Skolene er ikke rustet til dette i dag.
 3. Effekten av tiltakene som foreslås er ikke forskningsbaserte.
 4. Rapporten er urealistisk og lite forskningsbasert når det gjelder skolenes evne til å implementere tiltak. Man trenger målrettede, ikke generelle tiltak.
 5. Rapporten er urealistisk i forhold til tidlig innsats. Vi vet at det ikke holder med kortvarige tiltak. Langvarige tiltak er det eneste som faktisk hjelper.

Video: Monica Melby-Lervåg: "Et sosialt eksperiment"

Vil legge om PP-tjenesten og Statped

Et annet av de kontroversielle tiltakene ekspertgruppen foreslår er en kraftig omorganisering av den nåværende pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped). Ekspertgruppen mener at de begge befinner seg for langt unna skolene og barnehagene.

– Det er et paradoks at ansatte med spesialpedagogisk kompetanse skriver sakkyndige vurderinger mens barn og unge ofte møter assistenter, sier Nordahl.

Utdanningsforbundet er enig i at disse barna skal sikres kvalifiserte lærere og ikke assistenter. Men vil også lytte til fagmiljøene.

– Rapporten tar til orde for drastiske grep som vil påvirke både Statped og PP-tjenesten. Ingen skal være skjermet for debatt om mulig endring. Men her er det også mye kompetanse og erfaring som skal lyttes til i den videre prosessen. Og det vil kunne bli behov for ytterligere utredninger, for å sikre at vi har et best mulig kunnskapsgrunnlag bak eventuelle endringer, sier Handal.

Forslagene er nå på høring i tre måneder hos alle de berørte instansene.

Thomas Nordahl er professor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet