Praksis i lærerutdanningen – viktig for profesjonsfellesskapet

Steffen Handal, leder iUtdanningsforbundet, Fotograf: Stig Weston

Alle parter vil ha større likeverdighet mellom lærere på studiestedet og lærere på praksisstedet.

Publisert 07.12.2018

Hva skal til for å bli en god lærer – uten å bli så trygg at du stivner i en form? Jeg vet ikke akkurat hva som bidrar til en slik læreridentitet, men jeg tror at både trygghet og kritikk må være mål for lærerstudentenes praksis. Det kreves teoretisk og erfaringsbasert kunnskap for å utvikle den nysgjerrigheten og ydmykheten som kjennetegner en god lærer.

Lærerkompetanse utvikles i fellesskap, hvor deltagerne har felles mål og oppgaver, og hvor de deler kunnskap og utfordrer hverandre. Slik må vel også studentenes praksisperioder være.

For en tid siden møtte jeg den internasjonale ekspertgruppen som har gitt råd til norske myndigheter om hvordan vi kan forbedre grunnskolelærerutdanningen. Deres aller tydeligste anbefaling er mer praksis. Men mer praksis kan ikke være det eneste svaret. Praksis må også være god.

Studenter, lærerutdannere på studiestedet og lærerutdannere i praksisfeltet er de tre viktige rollene i lærerutdanningen. Hvilke arenaer, forum eller møteplasser forener alle de tre? Vi arrangerte et seminar om praksis i Lærernes Hus nylig, og der kom det fram at mange er frustrert over at det tidvis lages vanntette skott mellom lærerutdannere ved studiestedet og i praksis.

Praksislærere opplever at de bare blir informert om hva som forventes av dem og av studentene, og at det ikke er et reelt samarbeid. Noen studenter føler at de har liten reell medvirkning i sin egen praksis, og lærerutdannere ved studiestedene opplever at de ikke får brukt praksis i undervisningen på en god måte.

Alle parter vil ha større likeverdighet mellom lærere på studiestedet og lærere på praksisstedet. Slik har det vært i mange år. En av deltakerne spurte litt oppgitt om hvorfor vi ikke får det til.

Heldigvis finnes det lærerutdanninger som klarer å lage flere møteplasser i «det tredje rommet», som Mette Liang på seminaret kalte de felles møteplassene. Liang er en erfaren praksislærer fra Marienlyst skole i Drammen, og hun forklarte at dersom det ene rommet er undervisning på studiestedet, og det andre rommet er skolepraksis, så er det tredje rommet arenaer og møteplasser hvor studenter og lærerutdannere fra både studiested og praksis, kan møtes.

Der må en ta opp det som er viktig for studentens utdanning: Hva er målsetting for praksisperioden, hvordan avgrenses oppgaver og hvordan blir det progresjon i studentenes praksisperioder?

Monica Merket, doktorgradsstipendiat ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, presenterte et prøveprosjekt som bygger en progresjon i studentenes praksis – fra observasjon til trinnovertagelse. Modellen har som mål å bygge studentenes trygghet, gjennom stadig å utvide deres ansvarsområder i praksisperiodene. Merket la vekt på at lærerrollen på mange måter er sårbar, samtidig som lærere i kraft av sin posisjon har stor makt over barn og unge. Det kreves både modenhet og ydmykhet for å bli en god lærer.

Studentenes praksis må formidle det komplekse i lærergjerningen. Studentene må møte skolens praksis med et utforskende og kritisk blikk.

Praksis er ikke bare modellæring, hvor studenten forventes å tilpasse seg noen gitte arbeidsmåter. Lærere som har studenter i praksis, må også slippe til studentenes kritiske blikk på sitt eget arbeid. Det kan gi nye perspektiver og læring for både student og lærer.

Vi må huske på at det er veldig mye å lære av det som foregår i praksis. Hvordan oppstår de gode møtene mellom praksis og akademia? Hvilke samarbeidsformer fungerer? Hvordan kan praksis bidra til utvikling av lærerutdanningene?

Oppsummert – hvordan kan praksis bidra til å bygge en sterkere lærerprofesjon?

Her kan du se seminaret strømmet:

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2018/folgseminaret-praksis---et-utslag-av-tilfeldighetenes-spill/

Her kan du lese om ekspertgruppens anbefalinger:

https://khrono.no/kd-nybo-femaring-laererutdanning/ekspertutvalg-anbefaler-mer-praksis-for-a-bedre-laererutdanningen/224916

 

Artikkelen står på trykk i Utdanning nr. 14/2018.

Signert

Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet