Ny pensjonsordning: nå er det opp til medlemmene

Mann ser inn i kamera.
– Jeg oppfordrer medlemmene om å sette seg inn i dagens ordning og hva som ligger i den nye avtalen i tiden fram mot uravstemningen, sier Steffen Handal. Foto: Stig Weston

Steffen Handal oppfordrer medlemmene til å sette seg godt inn i den framforhandlede avtalen om offentlig tjenestepensjon og delta i uravstemningen.

Publisert 23.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I begynnelsen av mars ble alle hovedorganisasjonene, LO, Unio, YS og Akademikerne enige med regjeringen om en ny pensjonsavtale for offentlig ansatte. Sentralstyret i Utdanningsforbundet og styret i Unio har vedtatt at de vil anbefale den framforhandlede avtalen.

– Vi velger å anbefale den på grunn av helheten. Den framforhandlede avtalen gir flertallet en bedre pensjonsordning enn den avtalen som gjelder i dag, selv om det er elementer vi ikke er fornøyd med, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Stortinget innførte en såkalt levealdersjustering av folketrygden og tjenestepensjonen i 2011. Den gjør at fordi vi lever stadig lenger, må vi også jobbe lenger. Levealdersjusteringen har bred støtte i Stortinget.

– For de unge slår levealdersjusteringen særlig hardt ut i dagens ordning. Dette var en av grunnene til at det nå var nødvendig å forhandle om en ny tjenestepensjonsordning, slik at de yngre årskullene ikke må jobbe enda lenger enn i dag for å oppnå en god pensjon, forklarer Handal.

Les mer om den framforhandlede avtalen

Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon

Veien videre

Nå skal avtalen ut på uravstemning blant medlemmene i KS-området, Oslo kommune, staten og i Spekter-helse. Det er foreløpig ikke fastsatt dato for når uravstemningen skal finne sted, men alle organisasjonene må ha avgitt et svar til regjeringen innen 1. juli.

– Denne gangen er det ikke automatikk i at hvis man stemmer nei til avtalen, så vil partene sette seg ned igjen og forhandle videre, slik vi er vant til i vanlige tariffoppgjør. Sannheten er at vi ikke vet hva som da vil skje ved et nei. Det er en risiko for at dagens ordning, med de svakhetene som ligger i den, vil videreføres i lang tid framover hvis organisasjonene sier nei, sier Handal og fortsetter;

– Vi anbefaler medlemmene å stemme ja både utfra en vurdering av helheten og fordi vi mener at en videreføring av dagens ordning ikke er tilpasset den levealdersjusteringen som Stortinget har lagt til grunn gjennom sine vedtak. Jeg oppfordrer medlemmene til å sette seg inn i dagens ordning og hva som ligger i den nye avtalen i tiden fram mot uravstemningen, sier Handal.

Innholdet i ny avtale

Den framforhandlede avtalen er livsvarig, trygg og forutsigbar, og den er lik for kvinner og menn. Alle år i arbeid gir pensjonsopptjening, og pensjonen kan tas ut fleksibelt mellom 62 år og 75 år. Du kan jobbe og ta ut pensjon samtidig. Det blir enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjonsrettigheter.

Det er dessuten avtalt en ny AFP som gir et livsvarig tillegg til folketrygden og tjenestepensjonen. Denne erstatter dagens AFP-ordning, som er en tidligpensjon for dem som går av mellom 62 og 67 år. De som er født til og med 1962, beholder dagens pensjonsordning og AFP.

– Vi mener at muligheten for å gå av som 62-åringer er for dårlig for de yngre årskullene. Det rammer de av våre medlemmer som av ulike årsaker ikke klarer å stå lenge i jobb. Dessverre kom vi ikke lenger i forhandlingene her. Det vi klarte, er en overgangsordning for de årskullene som nærmer seg pensjonsalder. Men framover blir det veldig viktig å fortsette kampen for gode arbeidsvilkår, slik at folk faktisk klarer å jobbe lenger. Her hviler det et stort ansvar på arbeidsgiverne, understreker Steffen Handal