Medlemsundersøkelse: Lønn og arbeidsforhold er sentralt

Lønn og arbeidsvilkår er viktig for medlemmene av Utdanningsforbundet. Som del av dette trekkes det spesielt fram et ønske om å se alle, ha god nok tid til hver enkelt og å kunne ivareta de som sliter. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

Medlemmene i Utdanningsforbundet har talt. De mener at forbundet skal arbeide spesielt med lønn og arbeidsvilkår i årene fremover.

Publisert 07.12.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Samtlige medlemmer, arbeidsplasstillitsvalgte og klubber i Utdanningsforbundet fikk i høst tilsendt et spørreskjema der de kunne gi innspill til hva de mente Utdanningsforbundet skulle prioritere i perioden 2020–2023. Det er totalt kommet inn ca. 8200 innspill fra hele landet. Til sammenligning kom det inn 5474 innspill til den tilsvarende undersøkelsen i 2013.
Les hele undersøkelsen her 

– Tusen takk til alle medlemmene som har tatt seg tid i travle hverdager til å gi oss tilbakemelding om hva de mener er viktigst at forbundet skal prioritere, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Alle svar i undersøkelsen er anonymisert, men de er samtidig kategorisert i forhold til sitt hjemfylke. Denne informasjonen er allerede tilsendt fylkene.

– Vi håper dette vil gi lokal- og fylkeslagene en pekepinn om hva deres medlemmer er mest opptatt av. Resultatene fra denne undersøkelsen vil nok bli brukt når fylkene og lokallagene skal gi innspill til Utdanningsforbundets politikk i neste landsmøteperiode
Steffen Handal


Nedenfor er noen av hovedfunnene fra undersøkelsen som finnes i sin helhet her 

Grunnskolen

I grunnskolen er lønn og arbeidstid de hovedkategoriene som flest har gitt innspill på. De oppfordrer Utdanningsforbundet til å arbeide for økt lønn uten å nevne spesifikke grupper eller hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å gi lønnsutvikling. Kontaktlærers arbeidsbelastning er et tema mange løfter fram, og er den gruppen som flest peker på bør prioriteres av Utdanningsforbundet fremover. Etter lønn og arbeidstid er lærertetthet og minstenorm for lærertetthet temaet hvor flest har kommet med innspill, og Utdanningsforbundet blir bedt om å arbeide for fortsatt økt lærertetthet og å påse at minstenormen for lærertetthet blir fulgt opp i praksis.

Barnehagen

I barnehagen er det mange som er opptatt av bemanningssituasjonen. Utdanningsforbundet blir oppfordret til å arbeide for økt bemanning. Det argumenteres for at høyere bemanningstetthet vil gjøre situasjon bedre både for barn og ansatte. Mer tid til planlegging for barnehagelærere og pedagogiske ledere er et annet tema som hyppig trekkes fram.

Videregående opplæring

I videregående opplæring er lønn og arbeidstid hyppigst spilt inn av medlemmer og ledere. Tillitsvalgte er også opptatt av disse forholdene, men da i omvendt rekkefølge. Bedre lønnsutvikling omtales oftest på et generelt grunnlag, men mange er også opptatte av bedre lønnsuttelling for ansiennitet.

Universitet- og høgskolesektoren

Hovedtyngden av innspillene fra medlemmene i UH-sektoren omhandler temaet lønn, og da spesifikt lønnsforskjellen mellom ansatte i UH-sektoren og skoleverket.

Faglig administrative støttesystemer (FAS)

Mer enn halvparten av svarene fra medlemmene i FAS inneholder utsagn som dreier seg om lønn. Mange av innspillene omhandler et ønske om større samsvar mellom lønnsnivå og lønnssystem innenfor FAS-gruppene og i skoleverket.

Studenter

Flere nevner at de ønsker mer innsats i retning av å redusere lærermangelen, mindre målstyring i skolen og at skolen må legges bedre til rette for elever som ikke er så motiverte for teoretiske studier.

Voksenopplæring

De fleste innspillene fra medlemmene i voksenopplæringen inkluderer noe om lønn, og da først og fremst lønn i generell forstand. Nest etter lønn er arbeidstid det tema som nevnes av flest.

Les hele undersøkelsen her 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet