Individuell garanti for årskullene 1959-1962

Unio har utarbeidet et faktaark om de siste årskullene som beholder dagens bruttoordning.

Årskullene 1959-1962 er de siste årskullene som beholder dagens bruttoordning. Disse årskullene får en levealdersjustert bruttoordning i bunn pluss et garantitillegg som utgjør en andel av den garantien som er gitt til og med 1958-kullet. Andelen påvirkes blant annet av hvor mange år du har opptjening før 2011 da levealdersjusteringen ble innført.

Les mer om det her