Fullt fokus på videregående opplæring

Det regjeringsoppnevnte Lied-utvalget som skal gjennomgå hele bredden i videregående skole er snart halvveis i det første året av utvalgets arbeid. Utdanningsforbundet følger arbeidet tett og ser fram til rapporten som kommer høsten 2018.

– Det er på høy tid at videregående opplæring kommer i fokus, sier Terje Skyvulstad, som har lang fartstid fra videregående skole med seg som nestleder i Utdanningsforbundet.

Han forteller at det har vært stort engasjement i lokallag og fylkeslag, og at Utdanningsforbundet har diskutert prioriteringer knyttet til hovedpunktene i mandatet. I desember 2017 vedtok sentralstyret i Utdanningsforbundet det første innspillet til utvalget.

– Vi har i første omgang valgt å gi utvalget våre vurderinger knyttet til hva vi mener må bevares, og hva vi mener at utvalget må se særlig på. Det er for tidlig å komme med forslag til endinger før første delrapport foreligger, sier Skyvulstad.

Trivsel og mestring er viktig

Utdanningsforbundet mener det er viktig at utvalget har med seg at vi har en videregående skole der elevene i all hovedsak trives. Elevene opplever gjennomgående at de har gode sosiale relasjoner og at de har lærere som respekterer og bryr seg om dem. Noe som også understøttes av Ungdataundersøkelsen (Se mer om undersøkelsen nede på siden)

Samme undersøkelse viser også at det er utfordringer knyttet til prestasjonspress. Derfor er det viktig at utvalget ser særlig på de unges hverdag, og på hvordan dagens unge opplever seg ivaretatt både hjemme og i skolen.

Både elever, lærere og skoleledere har viktig kompetanse og erfaring som utvalget bør trekke veksel på.
Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

- Samtidig skal vi ikke stikke under en stol at det er mange utfordringer som utvalgets skal se på, og frafall er en viktig dimensjon som utvalget blir nødt til å ta tak i, sier Skyvulstad.

Selv om vi har mye kunnskap om frafall, blir frafall ofte framstilt på en for enkel og lite nyansert måte i offentligheten.

– Vi mener at det er behov for nye vinklinger i frafallsforskningen som kan supplerer den kunnskapen vi har fra før. Arbeidet i utvalget kan også gi oss en mer helhetlig tilnærming til problemkomplekset og en ny inngang til komplementære tiltak og løsninger, sier Skyvulstad videre.

Fagenes betydning

Utdanningsforbundet mener også at det er på tide å løfte frem den store variasjonen i fagene videregående opplæring. Skoleslaget rommer svært mange fag, og det er store forskjeller mellom fagene både når det gjelder innhold, arbeidsmåter og omfang.

– Læreplanfornyelsen i fellesfagene og strukturgjennomgangen av yrkesfagene gir oss et enda bedre kunnskapstilfang for å diskutere den videre utviklingen av fagene i skolen, sier Skyvulstad. 

Utdanningsforbundet mener det kommende utvalgsarbeidet også bør ta for seg noen grunnleggende spørsmål knyttet til fagenes egenart og omfang i framtidens videregående opplæring, og løfte fram en diskusjon knyttet til selve begrepet «fag».

Videregående opplæring har lang historie og sterk posisjon som arena for å ivareta og videreutvikle faglige tradisjoner, enten det dreier seg om allmenne skolefag eller praktiske yrkesfag.
Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

– Fagene i skolen springer ut av ulike kunst-, idretts, yrkes - og vitenskapsfag med ulike tradisjoner og metoder. Med andre ord har begrepet «fag» mange betydninger, avslutter Skyvulstad, som ser frem til et spennende arbeid.
Hele innspillet kan du lese her:

Hva er Ungdata?

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).

Lenke til Ungdata

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder