Flere ansatte og pedagoger i barnehagen

Fra august 2018 gjelder både den nye grunnbemanningsnormen og en skjerpet pedagognorm i barnehagen. De nye reguleringene skal først og fremst føre til et bedre tilbud til barna.

Krav til bemanning

Kravene til grunnbemanningsnorm som gjelder nå er at det skal være minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og minst én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Den nye grunnbemanningsnormen er ikke et tak for hvor mange som kan ansettes i barnehagen, men et minimum for hvor mange ansatte det skal være. Det er vanskelig å gi en eksakt oppskrift på hvordan barnehagene vil organisere seg etter de nye kravene, men ett barn til utover grunnbemanningsnormen vil utløse krav om å øke grunnbemanningen prosentvis. I tillegg presiseres det at et barn regnes for å være tre år fra og med august det året det fyller tre år.

Skjerpet pedagognorm

De nye kravet til pedagognorm som gjelder nå er at det skal være minst én pedagogisk leder per syv barn når barna er under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år. Det presiseres at ett barn til vil utløse krav om ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Dermed har ikke barnehageeier anledning til å beregne prosentandel av pedagogstillinger per barn. Et barn skal også her regnes for å være tre år fra og med august det året det fyller tre år. Pedagognormen gjelder fra august i år og det vil kun i unntakstilfeller fortsatt være mulig å søke midlertidig dispensasjon. Kommunen kan av særlige hensyn innvilge dette for inntil ett år av gangen.

Kalkulator for ny bemannings- og pedagognorm

Utdanningsdirektoratet har laget en kalkulator som viser hvor mange nye årsverk den enkelte barnehage trenger for å oppfylle ny grunnbemannings- og skjerpet pedagognorm.

Kalkulatoren finner du her 

Begge normene gjelder for barnehagen – ikke for enkeltgrupper, avdelinger eller baser.

Veien videre

De nye normene er viktige kvalitetsfremmende tiltak. Kompetanse og nok ansatte i barnehagen er viktig for å sikre barna en god start. Utdanningsforbundet vil bruke tiden godt til å påvirke prosessene lokalt, ha kontakt med klubber og lokallag og bidra til at barnehager kan lære av hverandres erfaringer. Utdanningsforbundet vil også følge opp at de ansattes rettigheter blir ivaretatt, og at barnehageeiere følger reglene og legger til rette for god faglig praksis.

Fakta:

Ny grunnbemanningsnorm:
Stortinget har vedtatt en ny grunnbemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

Skjerpet pedagognorm:
Det er vedtatt ny pedagognorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.