Ekspertutvalg vil endre det spesialpedagogiske tilbudet

Det spesialpedagogiske tilbudet i barnehage og skole kan bli endret på mange felt. «Dramatisk», sier Steffen Handal om forslaget om å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning.

Skoleforsker Thomas Nordahl har ledet en ekspertgruppe som i fjor fikk i oppdrag å gi en tilstandsbeskrivelse og foreslå forbedringer av det spesialpedagogiske tilbudet som gis i norske barnehager og skoler og av det spesialpedagogiske støttesystemet.

Handal: – Mange barn og unge får ikke nødvendig hjelp

Tilstandsrapporten var til tider nedslående. I rapporten påpekes det blant annet på at 

  • Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte
  • De som trenger hjelp, får det ofte for sent
  • Barn og unge med spesielle behov (anslagsvis 15-25 prosent) møtes med lave forventninger, noe som gjør at elevene lærer mindre
  • Hver tredje elev som trenger spesialundervisning tas ut av klasserommet

– Det er utvilsomt en stor utfordring at alt for mange barn og unge ikke får nødvendig hjelp og at det er store forskjeller i kvaliteten på tilbudene. Derfor er systemsvikten og situasjonsbeskrivelsen som ekspertgruppen beskriver noe som engasjerer lærerne og diskuteres daglig, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. 

Handal er spesielt bekymret over den høye andelen assistenter uten pedagogisk kompetanse som gir barn og elever spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

– Vi er derfor glad for at det foreslås at det skal komme konkrete bestemmelser om at alle skal møte en lærer med godkjent pedagogisk kompetanse, understreker Handal.

Utvalget kommer nå med en rekke tilrådninger for å bedre det spesialpedagogiske tilbudet, som at 

  • Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal få nødvendig hjelp og støtte der de er
  • Denne hjelpen og støtten skal iverksettes tidlig, den skal være tilpasset den enkelte og foregå innenfor inkluderende fellesskap
  • Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal møte lærere med relevant og formell pedagogisk kompetanse
  • Den pedagogiske veiledningstjenesten skal organiseres slik at den er nærmest mulig barnehager og skoler

Fjerning av enkeltvedtak

Videre foreslår utvalget å endre ordningen med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

– Det helhetlige systemet som ekspertgruppen skisserer for å sikre barn og unge et inkluderende fellesskap av høy kvalitet, forutsetter en barnehage, en skole og et støttesystem med en helt annen organisering og ressursgrunnlag enn i dag.

– Det er en dramatisk å skulle fjerne den individuelle retten til spesialundervisning. Dette vil vi drøfte nøye før vi avgir høringssvar, sier Handal. 


Ekspertgruppen foreslår også å etablere en ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal erstatte og inkludere dagens PP-tjeneste og deler av Statped.

Forslagene fra ekspertgruppen skal nå ut på en tre måneder lang høringsrunde.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet