Dom i Arbeidsretten om stillingskoden Pedagogisk leder

– Dette har vært en nødvendig kamp å kjempe for våre medlemmer. Nå har vi fått en avklaring, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Stig Weston

Utdanningsforbundet fikk ikke medhold i Arbeidsretten i saken mot KS. – Dette har vært en nødvendig kamp å kjempe for våre medlemmer, sier Steffen Handal.

Publisert 16.11.2018

Utdanningsforbundet stevnet KS for Arbeidsretten når det gjelder bruken av stillingskoden Pedagogisk leder. Vi ønsket å få fastslått at barnehagelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder skal innplasseres i stillingskoden Pedagogisk leder. Riktig plassering henger blant annet sammen med hvilken avlønning barnehagelæreren skal ha. I dag kom dommen.

Last ned dommen her

Fått avklaring

Utdanningsforbundet fikk ikke medhold i at det foreligger en slik plikt til innplassering. Retten sier imidlertid at: «Selv om innplasseringen er en del av arbeidsgiver styringsrett, må den utøves innenfor de rammer som trekkes opp av kriteriene i Riksmeklingsmannen møtebok og HTA».

Disse kriteriene er:

  • Funksjonen inneholder i hovedsak faglige oppgaver
  • Lederfunksjonen for en eller flere barnegrupper
  • Lederfunksjonen for et avgrenset antall personale, som representerer yrkesgrupper som enten er ufaglært eller har en utdannelse rettet mot barn
  • Ansvaret for samarbeid med foreldrene og planlegging og gjennomføring av foreldremøter

– Vi legger til grunn at dommen ikke vil få konsekvenser for de som allerede er innplassert i stillingskoden Pedagogisk leder. Også for nytilsettinger forventer vi at gjeldende praksis i hovedsak vil bli videreført, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og fortsetter:

– Dette har vært en nødvendig kamp å kjempe for våre medlemmer. Nå har vi fått en avklaring, sier han.

Hva nå?

– Vi vil bruke god tid på å analysere dommen og ta stilling til hvordan vi vil arbeide med dette både politisk, lovmessig og i tarifforhandlinger framover. Hverdagen og oppgavene i barnehagen endrer seg ikke med denne dommen. Vi forventer derfor at kommunene vil videreføre en praksis med innplassering og avlønning i samsvar med oppgaver, ansvar og funksjoner, sier Handal.

Lang historie

Bakgrunnen for saken er at det siden 2002 har eksistert to ordinære stillingskoder for pedagogisk personale i barnehage, der 7637 Pedagogisk leder skulle lønnes «høyere enn» stillingskode 6709 Barnehagelærer.

Allerede i 2000 gikk Norsk Lærerlag til streik for prinsippet om at: «Alle førskolelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder, må få lønn som pedagogisk leder.»

Norsk Lærerlag krevde at førskolelærere som har en stilling som innebærer at han eller hun utfører funksjonen som pedagogisk leder i henhold til barnehageloven med forarbeider, skal innplasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder.

Streiken i 2000 ble løst i mekling. Resultatet innebar at det skulle gjøres en vurdering av alle førskolelærere og avdelingsledere som på det tidspunktet arbeidet som pedagogiske ledere, for innplassering i avansementstilling 7637 Pedagogisk leder. Ved vurderingen skulle det legges vekt på om førskolelæreren utførte funksjonen som «pedagogisk leder» slik den var beskrevet i barnehageloven med forarbeider.

Etter streiken i 2000 har tariffavtalen i all hovedsak blitt praktisert i samsvar med dette, og i 2002 ble stillingskode 7637 Pedagogisk leder endret fra avansementstilling til en ordinær grunnstilling.

Les mer her: Arbeidsretten skal avgjøre riktig bruk av stillingskode

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet